Læs her referater fra generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger. Det seneste læses først.


Referat fra generalforsamlingen i Skjoldsparken den 8 juni 2023.

15 husstande var mødt eller repræsenteret. Nr. 42, 44, 46, 48, 58, 70, 72, 86 og 88 var fraværende.

Nr. 82  mødte ved fuldmægtig.

Dagsorden i h. t. vedtægterne

.

Valg af dirigent og referent.

Poul Henrik ( nr. 78) valgt til dirigent Lise ( nr. 78 )  valgt til referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretning. Han gennemgik den omdelte skriftlige beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år.

Problemerne med kontingentrestancerne vedrørende de udlejede ejendomme nr. 46 og 48 blev drøftet, uden at generalforsamlingen nåede frem til en konklusion. 

Bestyrelsens beretning  blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren aflagde regnskab.

Kassereren gennemgik det omdelte regnskab for perioden 1 april 2022 til 31. marts 2023., som viste et overskud på 8.283,51 kr excl. de  ikke betalte kontingenter vedrørende nr. 46 og 48. Der er i perioden bl.a. afholdt udgifter til anskaffelse af ny plæneklipper og tv.inspektion af kloaken ( 8.821,25 kr.)

Efter en kort drøftelse blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

 1. Oplæg fra Blok 6 vedrørende den fremtidige pleje af  fællesarealerne. I betragtning af beboernes alderssammensætning vil det sandsynligvis inden så længe blive et problem at opretholde den hidtidige ordning med græsslåning og grøn dag.

            Lisa ( nr. 60 ) redegjorde nærmere for baggrunden for oplægget og foreslog som en        mulighed, at der blev opkrævet et beløb som ekstra- kontingent hos de ikke – mødende husstande. 

Der var desuden forslag om anskaffelse af robot-plæneklipper og forslag om, at lade havearbejdet udføre af en extern partner.  

Drøftelserne blev afsluttet med en beslutning om, at bestyrelsen til næste års generalforsamling vil fremlægge forskellige forslag til mulige løsninger på problemerne. 

 1. Forslag fra nr. 82 om opmærkning af P- pladser for derved at øge parkeringsmulighederne Forslaget drøftedes, og der blev herefter holdt afstemning om  følgende forslag :

Ved næste grøn dag foretages afmærkning af P-Pladser med de foreskrevne  standardmål

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for og 1 stemme imod. 3 undlod at stemme.

Fastsættelse af budget og kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for 2023- 2024.

Efter bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen enstemmigt, at kontingentet skal fastsættes til 1200 kr. pr. hus. Der skal ikke betales yderligere beløb for perioden, og således heller ikke noget til hensættelseskontoen.

Valg af bestyrelse og revisorer.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer erklærede sig villige til genvalg bortset fra Birgit (nr. 66) og Brian (nr.86)

Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Lisa ( nr. 60 ) og Pia ( nr. 84 )

Bestyrelsen blev herefter valgt med akklamation.

‘Bestyrelsen består således nu af ;

Peter ( nr. 52)

Lisa ( nr. 60)

Kim ( nr. 74) 

Pia ( nr.84 )

Eva ( nr. 50)

Jacob ( nr.82)

Som revisor genvalgtes Kresten ( nr.64 ).og som ny revisor Verner ( nr. 56 )  Som ny revisorsuppleant valgtes Brian ( nr. 86).

Eventuelt

Formanden takkede sine kolleger i bestyrelsen for godt arbejde og takkede særligt de afgåede bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde gennem årene.

Dirigenten takkede bestyrelsen for det store arbejde, der igen i år var udført.

  Poul Henrik Pedersen                                                                     Lise Nygaard Andersen

  dirigent                                                                                            referent


Referat fra generalforsamlingen i Skjoldsparken den 9. juni 2022.

18 husstande var mødt eller repræsenteret. Nr. 42, 44, 46, 48, 76 og 88 var fraværende.

Dagsorden i h. t. vedtægterne

.

Valg af dirigent og referent.

Poul Henrik ( nr. 78) valgt til dirigent Lise ( nr. 78 )  valgt til referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretning. Han gennemgik den omdelte skriftlige beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Han oplyste i denne forbindelse, at der inden for  kortere tid er planlagt ophængning af  en hjertestarter på gavlen ved nr. 50. Det forventes, at der snarest foreligger et resultat på den kloakundersøgelse, som bestyrelsen har bestilt.

Efter en drøftelse blev bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren aflagde regnskab.

Kassereren gennemgik det omdelte regnskab for perioden 1 april 2021 til 31. marts 2022., som viste et overskud på 5.989 kr efter betaling af en ny flagstang til 8.437 kr.

Efter en kort drøftelse blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

                   Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8 således at ” referat omdeles til   

                   til samtlige husstande” ændres  ”referat udsendes  til samtlige husstande”.

Formanden begrundede forslaget nærmere. Det blev understreget, at medlemmer, der fortsat ønsker at modtage printede referater, kan få opfyldt dette ønske, hvis bestyrelsen bliver  underrettet om ønsket, ligesom eventuelle skriftlige afstemninger – som hidtil – vil ske med print i samtlige postkasser.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalsamlingen.

Fastsættelse af budget og kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for 2022- 2023.

Efter bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen enstemmigt at kontingentet skal forhøjes fra 800 kr. til 1000 kr. pr år. Desuden skal medlemmerne for perioden 2022- 2023 betale 2 x 500 kr. til hensættelseskontoen. De enkelte husstande skal således for perioden 2022-2023 i alt betale 2.000kr.

Valg af bestyrelse og revisorer.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer erklærede sig villige til genvalg.

Bestyrelsen blev herefter genvalgt med akklamation.

‘Bestyrelsen består således fortsat af ;

Peter ( nr. 52)

Birgit ( nr. 66)

Kim ( nr. 74) 

Brian ( nr. 86)

Eva ( nr. 50)

Jacob ( nr.82)

Som revisor genvalgtes Kresten ( nr.64 ). Søren  ( nr. 42) ønskede ikke genvalg  I stedet valgets som ny revisor Pia ( nr. 84)  Som ny revisorsuppleant valgtes Kurt ( nr. 54).

Eventuelt

Henning ( nr.62) henstillede til medlemmerne og deres gæster, at hastighedsbegrænsningen i området på 15 km / t  overholdes. Der har efter hans opfattelse været tale om alt for mange overtrædelser af denne hastighedsgrænse.

Verner ( nr. 56) gjorde opmærksom på, at græsset nogle steder er angrebet af sygdom. som giver pletter i græsset.

Formanden takkede sine kolleger i bestyrelsen for godt arbejde og takkede for den indsats, der var ydet af medlemmerne bl. a i forbindelse med anlæget af blomsterengen indsamlingen til hjertestarter

Dirigenten takkede bestyrelsen for det store arbejde, der igen i år var udført.

  Poul Henrik Pedersen                                                                     Lise Nygaard Andersen

  dirigent                                                                                             referent


Referat fra Generalforsamlingen i Skjoldsparken den 16 juni 2021

22 husstande var mødt eller repræsenteret ( nr. 88 ved fuldmagt til Mette Rosendal Muurholm) Nr. 46 og nr 76 var fraværende.

Dagsorden i h. t. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent.    

Poul Henrik ( nr.78) valgt til dirigent. Lise ( nr. 78)  valgt til referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretning. Der henvises til den tidligere omdelte skriftlige beretning for Bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Med hensyn til afsnittet vedrørende kloakering foreligger der nu svar fra juristen, som er enig med Provas i, at den del af kloakrørene, som løber i fællesvejene, er Grundejerforeningens ejendom og dermed ikke et kommunalt anliggende. Bestyrelsen vil som følge heraf iværksætte en undersøgelse af kloakrørenes tilstand som grundlag for forhandlinger med forsikringsselskabet om fremtidig dækning af skader.

Det blev henstillet, at stammerne på træerne langs græsarealet renses for smågrene og nye skud, så  stammerne står rene og glatte.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Kassereren aflagde regnskab.                                        

Der var enighed om, at udgiften til nye lamper ca. 29.800 kr. , som er afholdt af hensættelsesbeløb-et, ikke burde have belastet driftsregnskabet, så det ser ud som om driften har givet underskud, hvad ikke er tilfældet.

I øvrigt godkendtes regnskabet af generalforsamlingen

4. Indkomne forslag                     

 • Forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægterne så” § 8 får følgende tilføjelse:

                 ”Foreningen og bestyrelsen tegnes overfor samarbejdspartnere og myndigheder af                                     

                   formand og kasserer.

                  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 • Forslag fra Bestyrelsen om etablering af ”Eng” på en del af det fælles græsareal.

                  Efter en drøftelse af forslaget var der enighed om, at der skal nedsættes et udvalg, hvis              

                  opgave bliver nærmere at konkretisere ” engens” størrelse, placering, beplantning samt 

                  udgifterne ved anlæg og vedligeholdelse.

             Kresten ( nr 64), Angelika ( nr. 74) og Pia ( nr.84) meldte sig som medlemmer af                                 udvalget                                  

                    Når der foreligger et forslag, som kan godkendes af Bestyrelsen, forelægges dette            

skriftligt for foreningens medlemmer til endelig godkendelse.

                    Bestyrelsen trak på denne baggrund sit forslag om beslutning på denne generalforsam-

                    ling tilbage.

                    4.3 Forslag fra Bestyrelsen : Spilleregler for Skjoldsparken med supplerende                                               

                    forslag fra nr. 80 ( 4.3.1 og 4.3.2.)

                    4.3.1. Hunde skal altid føres i snor i Skjoldsparken

 4.3.2  Det ønskes præciseret hvilket tidsrum, der skal anses for rimelig tid m.h.t. 

 anbringelse af campingvogne m.v. på fællesarealet.

 Det besluttedes først at behandle forslag 4.3.1

En længere debat viste en klart overvejende tilslutning til Bestyrelsens indstilling, 

nemlig at Hundelovens regulering m. h.t .løsgående hunde er tilstrækkelig i

Skjoldsparken.

Forslagsstilleren trak herefter forslaget tilbage.

                   En længere debat viste en overvejende tilslutning til Bestyrelsens opfattelse,

                    hvorefter det ikke er praktisk gennemførligt med præcist fastsatte rammer for, hvad 

                    der er rimelig tid for anbringelse af campingvogne m.v. på fællesarealet.                   

                    Forslagsstilleren trak herefter forslaget tilbage.

                     Efter yderligere debat blev Bestyrelsens oplæg til Spilleregler stillet til afstemning og 

                     vedtaget med 15 af de afgivne stemmer.

5    Fastsættelse af budget og kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for 2021-2022.

Efter Bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen enstemmigt, at kontingentet uændret  

skal være 800 kr., og at der desuden skal opkræves et ekstra kontingent på 500 kr.         

6.  Valg af bestyrelse og revisorer.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer erklærede sig villige til genvalg.

Der var ikke modkandidater.

Bestyrelsen blev herefter genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen består af  Peter ( nr. 52)

                                   Birgit  ( nr. 66 )

                                   Kim ( nr. 74)

                                   Brian ( nr. 86)

                                   Eva ( nr. 50)

                                    Jacob ( nr. 88)

 Som revisorer genvalgtes Kresten ( nr. 64) og Søren ( nr. 42). Som revisorsuppleant valgtes 

Pia ( nr. 84)

7. Eventuelt.

Bestyrelsen vil undersøge, om der skal afholdes udgifter til beskæring af hegnet mod nord. Der var forslag om, at foreningen. skal beholde teltet, som har vist sig stadig at være brugbart.

Birgit ( nr. 72) takkede sine nærmeste naboer for god hjælp under sin sygdom.

Formanden takkede sine kolleger for godt arbejde i bestyrelsen, og dirigenten takkede bestyrelsen for et godt og stort arbejde, navnlig i forbindelse med arbejdet med Oplæg til Spilleregler.

Dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden under generalforsamlingen.

Poul Henrik Pedersen                                                                  Lise Nygaard Andersen             

dirigent                                                                                         referent


REFERAT
Generalforsamling Skjoldsparken d.11/6 2020 Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.
Formanden/Peter byder Velkommen til årets GF.
Takker for Mette Frederiksen godvillighed til at hæve forsamlingsantallet 🙂
Poul Henrik (78) bliver valgt til dirigent
Jakob Borch Andersen (82) bliver valgt til referent.

Poul Henrik konstaterer GF for gyldig indkaldt og der er ingen indvendinger mod dette.
Fraværende: huse nr. 44,68,60,72,88 og 46


 1. Formands beretning af Peter.
  Peter snakker om de ting der er sket på gaden i årets løb, og i tråd med sidste GF 2019 snakkede han om ”Godt Naboskab” hvordan det er lykkes at få mere gang i de sociale aktiviteter på gaden og dermed også gøre gaden attraktiv for nye købere til de huse som står til salg og dem der må komme.

Der er blevet afholdt følgende:
3 grønne dage de to med afsluttende spisning med stor succes og tilslutning.
Det er en fornøjelse at se samarbejdet og sammenholdet styrkes i fællesskabet.
Og hvordan området bliver nydeligt og indbydende at opholde sig i.
Julefrokost udenbys ved Gril Experten med stor succes.
9 stk. bestyrelses møder.

Afsluttende projekter:
Projekt styning af træer langs vejene er også blevet udført, trods mængden af grene blev for stor til selv at køre væk og der måtte bestilles vognmand til afhentning af grene blev besparelsen ca. 6000kr i forhold til det første tilbud.
Oprydning i skoven.

Igangværende Projekter

Forsætter med at samle op på de gamle aftaler og reglementer hos dem som har været med i mange år.

Opdatering af Hjemmesidens arkiv med gamle billeder, kig ind forbi der er allerede mange 🙂

Hjerte starter til gaden med tilhørende instruktion.

Ny folder om gaden med opdateret reglementer/ forpligtelser / fødselsdage og bestyrelses medlemmer.

Nyt vejskilt

Udskiftning af lamper til ny model der hvor de ikke virker mere.
Ole har fremvist en model til Bestyrelsen til en pris på ca. 2200 kr. pr. stk. udskiftning bliver kædet sammen med en eller to grøn dag. Der bliver indkøbt til de defekte og resten bliver løbende udskiftet.

Reparation af legeplads, der er en indkøbt ny stolpe som bliver afrundet og støbt fast i jorden så der igen kan komme gynger.
Nettet i målene på fodboldbanen er monteret igen og der bliver lavet en ramme i bunden så de kan klappes op i forbindelse med græsslåning.

Forslag til denne forsamling
a. De gamle Giro kort overgår til bankoverførsel fremover.
b.Bestyrelsen får tilladelse til at indkøbe gadelamper i fornødent omfang.

Til slut vil Peter gerne byde nye beboer velkommen i nr.74 Kim & Angelika
Og mindes Jens nr.74 som desværre måtte Afgå ved døden efter sygdom. (Ét minuts stilhed).
Derefter takkes alle der hjælper til og får tingene til at rulle, ikke mindst de to maskine mestre der til alles fornøjelse holder gang i maskine parken.
Og tak til Karin som har valgt at træde ud af bestyrelse nu hvor hjemmefronten har brug for hende.
Formandens beretning blev godkendt af GF.

3.
Regnskabet godkendt (se vedlagt regnskab)
Birgit fremlægger Regnskabet og beretter om et underskud, dog pga. stor aktivitet i det grønne område og tilskud til social aktiviteter.

Der bliver snakket lidt om overgang fra Giro til Bank overførsel og om foreningskonto.
Og om der bør lægges en pind ind i budgettet som omhandler sociale aktiviteter og at udskiftning af gade lys lægges ind under hensættelses kontoen ligeså som asfalt.

Regnskabet blev godkendt og Birgit takket for godt arbejde 🙂

4.
Indkommende forslag:
Der blev behandlet to indkommende forslag som kom fra bestyrelsen.
1: Nyt kontingent system, overgang fra Giro til Bankoverførsel. Enstemmigt vedtaget
2: Indkøb af gadelamper løbende, og at pengene bruges fra hensættelses kontoen. Enstemmigt vedtaget

5.
Fastsættelse af Budget og Kontingent, Enstemmigt vedtaget af kontingent forbliver uændret.
Dog tilføjes sociale arrangementer i budgettet og udskiftning af gadelamper ligger under hensættelses kontoen og budgettet splittes lidt for bedre forståelse.

6.
Valg til bestyrelse.
Karin (46) udtræder og takkes af med en gave.
Kim Andersen (74) indtræder
Peter (52) forsætter
Birgit (66) forsætter
Eva (50) forsætter
Jakob (82)forsætter
Revisorer Søren Danielsen og Kresten Andersen Forsætter

7.
Eventuelt:
Der er forskellige opfattelser af hvad der ens eget og hvad der er fælles område, og hvordan retningslinjerne egentlig er i forhold til bestemmelser og godkendelse, hvornår er det naboen , hvornår skal det op på GF og hvornår er det egen beslutning.
Bestyrelse har en opgave i at sammensætte et reglement til næste GF som burde skabe klarhed om retningslinjer og god skik.
Der bliver for god ordens skyld orienteret om at alders grænsen for græsslåning er 16 år pga., forsikring.
Og Pia nr. 84 nævner at Frederik gerne vil hjælpe med græsslåningen hvis man har brug for det.

Poul Henrik takker for god ro og orden ved årets Generalforsamling og for Bestyrelsens arbejde.

Så forsætter aftenen med fælles spisning i hangar 6 med smørrebrød og fælles hygge.

Referent Dirigent
Jakob Borch Andersen Poul Henrik Pedersen

(Originaldokumentet et underskrevet af referent og dirigent).
2


Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen Skjoldsparken
d. 19/6-19.

 1. Valg af dirigent og referent:
  a. Poul Henrik nr. 78 blev foreslået som dirigent og accepterede. Kunne konstatere at alle husstande bortset fra nr, 54 og 76 ( i alt 22) var repræsenteret.
  b. Pia nr. 84 blev forslået som referent og accepterede.
 2. Formandens beretning. Bliver sendt rundt og derfor kommer her kun et kort resume.
  a. Parcelhusejernes landsforening var for dyr og blev derfor fravalgt, selvom de har nogle gode forsikringer – Peter har et kompendie så man kan se fordele og ulemper.
  b. Nyt vejskilt må vi ikke få, men bestyrelsen er i gang med at undersøge om vi kan købe et ved kommunen
  c. Der er penge til at få græsset tromlet – den nye bestyrelse tager stilling til om det skal gøres.
  d. Der bliver indkaldt til ny grøn dag, da vi mangler lidt malearbejde på maskinhuset.
  e. Legeplads ødelagt, skal fikses
  f. Gadelamperne er slidte. Ole har lavet et kæmpe stykke arbejde – vi skal nok fremadrettet til at betale for pærer skift og strøm.
  g. Medlemskonflikter gør bestyrelsesarbejdet problematisk da man så skal agere politimand eller mægler. Vi skal gerne kunne løse dem selv.
  h. Ny hjemmeside – lever op til sikkerhedskravene. Kan gemme dokumenter.
 3. Regnskabsfremlæggelse
  a. Godkendt
  b. Spørgsmål til ekstra indbetaling på 500 kr til asfalt, da man måske ikke er her længere når vi endelig har penge nok. Andet medlem svarede at det handlede om ved evt hussalg at kunne sige, vi havde penge i foreningen til at reparere asfalten, så der ikke kom en stor ekstra udgift.
 4. Indkomne forslag
  a. 4.1: ansøgning fra nr. 82 om tilladelse til anlæggelse af parkering/terrasse. 4 m bred og 9,5 m lang langs husgavlen ind mod fællesarealet og med hæk omkring. Samt en 1 m bred flisegang fra terrassen til en terrasse bagerst i haven. Arbejdet laves efter gældende forskrifter med stampet stabilgrus og flisesand. Efter en drøftelse frafaldt husejers ønske om hæk omkring terrassen. Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 17 stemmer for dvs. med mere end ¾ af de fremmødte.
  Det blev understreget at arealet – uanset vedtagelsen – var underlagt de reguleringer, der senere måtte blive vedtaget vedrørende fællesarealet anvendelse til parkering, opstilling af campingvogne o.s.v..

4.2: ansøgning fra nr. 82 om udvidelse af terrasse ind i skrænten bag huset, så niveauet passer med eksisterende terrasse. Jorden udenom sikres med sten støttemur fra alle 3 sider. Efter en drøftelse accepterede husejeren at terrassearbejdet afskærmes med en plantet hæk ud mod fællesarealet. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, dvs. mere end ¾ af de afgivende stemmer.

4.3: forslag fra husejerne i blok 6 om styning af 13 rønnebærtræer fra indkørslen til området og ned til bækken. Efter en drøftelse blev det enstemmigt vedtaget at godkende forslaget og samtidig bemyndige bestyrelsen til at iværksætte en styning af rønnebærtræerne langs det tværgående vejstykke fra nr. 66 til nr. 88.

4.4: forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til græsslåningsvejledningen således, at der er mulighed for at husejere, der ikke slår græsplænen, når det er deres tur – eller sørger for at dette sker – kan blive krævet af bestyrelsen for de udgifter hertil, som den manglende græsslåning har medført for foreningen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4.5: Forslag fra bestyrelsen til præcisering af gaveregulativet således at foreningen giver gaver til – 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 og 100 års fødselsdage samt ved konfirmation, bryllup, sølv og guld bryllup.
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for.

4.6: Drøftelse af fællesareal/p-pladser.
Bestyrelsen vil i løbet af det kommende år indhente forslag fra husejerne, samt oplysninger om gamle vedtagelser vedrørende fællesarealets anvendelse. Derefter vil bestyrelsen med dette som udgangspunkt, på næste generalforsamling, komme med et samlet forslag til fællesarealets anvendelse herunder de regler vedrørende parkering opstilling af campingvogne m.v. som skal gælde overalt på fællesarealet.

4.7: Drøftelse af godt naboskab.

 1. Budget
  800 kr. kontingent (minus maskinmestrene)
  500kr. asfalt

Bemærkning: Udgifter til træstyning ca. 10.000kr

 1. Valg af bestyrelse:
  a. Jacob nr. 82
  b. Peter nr.52
  c. Brian nr. 86
  d. Birgit nr. 66
  e. Karin nr. 46
  f. Eva nr. 50
 2. Valg af revisor
  a. Søren nr. 42
  b. Kresten nr. 64
 3. Eventuelt. Thomas nr. 50 havde noget tag tilovers, hvis man kunne bruge det.

Original dokument er underskrevet:
Referent Dirigent
Pia Hänel Jensen Poul Henrik Pedersen


Bestyrelsens beretning på generalforsamling 2019

Indledning
Så gik der endnu et kapitel i Skjoldsparkens efterhånden lange historie. Et kapitel med små og mellemstore udfordringer. Lad os begynde med begyndelsen.

Opgaver fra GF18
Den nyvalgte bestyrelse fik et par opgaver med fra generalforsamlingen i fjor:
’Beskæring af hæk/buske mod bækken’
– en opgave, som blev løst med god hjælp fra en person i Evas (50) netværk. Det var en værdifuld hjælp, som skabte noget luft.

’Indmeldelse i Parcelhusejernes landsforening’ – en opgave, som bestyrelsen valgte ikke at foretage. Ikke fordi det ikke kan have store fordele at være medlem, men fordi forskellen på den – på generalforsamlingen – estimerede pris, og den faktiske, lå milevidt fra hinanden. Som det tidligere er meldt ud vil prisen være ca. 5.200 kr pr år.
Jeg vil dog gerne sige, at forslaget slet ikke var så tosset. Ud over at være en god interesseforening for parcelhusejere, tilbyder man en stærk forsikringspakke, som dog i høj grad omfatter forsikringer omhandlende foreningen. Fx forsikring af tab på hacking, tab forvoldt af medlemmer eller medlemmers tab forvoldt af dårlig ledelse. Der er fx også forsikring af personskade sket på vores veje, stier, legeplads osv – også hvis man fx kommer til skade ved fx græsslåning. Der findes desuden en masse rådgivning og løsning af praktiske opgaver, som måske især er relevant for store ejerforeninger, men som sikkert kunne give god mening. Endelig udsender man et blad, ’Mit Hus’, med mange gode råd, tips mv. Det skal dog siges at dette magasin kan læses gratis på nettet.
Jeg har samlet alle relevante informationer i et lille kompendium, som man kan få hos mig – enten i print eller på mail som pdf. Måske skal vi igen tage en drøftelse om et evt medlemskab. Dog på et mere oplyst grundlag når det kommer til prisen. Husk i øvrigt at vi jo alle kan melde os ind individuelt.

’Indhente pris på Robotplæneklipper-løsning’. – Som tidligere udmeldt mener den lokale leverandør, at en løsning som vil fungere for os, vil kunne købes for ca. 15.000 kr. Dog vil man forud for en aftale komme her og foretage opmåling og afgive konkret tilbud (inklusive diverse forberedelse).

’Forsøge at erhverve et nyt vejskilt’ – En større pædagogisk opgave, som måske kræver en forklaring.
Det er sådan, at man for et stykke tid siden udskiftede alle vejskilte her i området. De gamle slidte (blå) skilte blev omskiftet til nogle flotte nye skilte med rød skrift.
Dog ikke skiltet som peger ind til Skjoldsparken. Derfor fik bestyrelsen, på gf18, den opgave at undersøge om det er muligt at få omskiftet vort skilt til et flot nyt et.
Faktisk hører det med til historien, at der var produceret et nyt skilt. Og dette var endda sat op før man opdagede fejlen – vores vej er jo ikke offentlig, men privat. Herefter blev skiltet pillet ned igen og det gamle kom op.
Jeg er i dialog med kommunen. Og naturligvis kan vi godt forstå at de ikke bare kan give os et nyt skilt. Så ville alle private områder jo også have nye skilte. Men hvad skal sådan et skilt koste og hvem skal montere det. Kan det evt være særligt billigt når det nu alligevel er produceret. Vi arbejder stadig på sagen.

’Eventuelt tromling af græs’ – Den 8. maj i fjor blev vores store græsplæne ’vertikalskåret’. To dage forinden var det gode vejr begyndt. Og ikke mange kunne vide at det var begyndelsen på næsten 100 dages sommer.
Den lange tørke gjorde en del ved underlaget i vores græsplæne og det er et åben spørgsmål om vi har behov for en tromling nu. I så fald må vi sætte det i værk. Pengene var afsat til formålet. Det hører vi gerne en melding på.

Årets gang
Bestyrelsesmøder – Bestyrelsen har i årets løb afholdt syv møder, altid med meget høj mødeprocent og i en god stemning. Vi har en god dialog – også når der ikke er enighed i bestyrelsen.

Grønne dage – Der er afholdt et par grønne dage, senest her for nyligt hvor der var stor tilslutning, men hvor det ikke helt lykkedes at komme i mål med opgaverne. Derfor er der varslet en ny grøn dag i august.
’En af de opgaver, som ikke kunne løses på dagen var maling af maskinhusets sternbræt. Trods tørvejr på dagen var brættet pladder vådt. Forklaringen herpå var, at tagrenden har en forkert hældning, så vandet bliver i renden. Og da renden er samlet på midten siver der vand ned på sternbrættet.
Der er dog ingen skade sket på træet og Holder (66) og HP (58) har velvilligt meldt sig frivilligt til at rette tagrenden op. Dermed skulle vi kunne male ved næste grønne dag.
Der er samtidig lidt tvivl om tagpladerne rager tilstrækkelig langt ud over undertaget. Det tager vi en vurdering af når det andet er gjort. Herunder også hvorledes det kan udbedres.
Som I alle sikkert har bemærket er vores legeplads lige nu ude af drift. Det er lykkedes for nogen at brække den ene pæl, som bærer

gyngestativet. Vi har, uden held, forsøgt at finde den ’skyldige’ for – måske at kunne få en forsikring til at betale en ny pæl. Det er ikke lykkedes så der venter kun den slagne vej. Der skal købes en ny pæl og den gamle skal graves op og erstattes af en ny. Næppe en kæmpe udskrivning men et pokkers stort arbejde.

Gadelamper – Det er nok også almindelig kendt at vi bokser med nogle meget gamle gadelamper, som stille og roligt er ved at stille ’træskoene’.
Der er to typer problemer med vore gadelamper. Nogle er simpelthen bare slidt op i mekanikken og nogle har tabt spændingen. Ole (60) har stået i spidsen for at finde løsninger. Og man må gerne korrigere mig, hvis det jeg forklarer nu kan siges mere korrekt:
Til de lamper, som har dårlig mekanik er der fundet en fin LED-løsning, som passer på vore lampe-standere. Vi kan selv forestå udskiftningen og udgiften bliver ca 2.000 kroner per lampe. Det er under halv pris af hvad vi tidligere har kigget på af priser.
Til de lamper, som har mistet spændingen skal der trækkes kabler fra lamper, som virker. Det er ikke særlig dyrt men naturligvis bøvlet (kabel skal graves ned osv). Stor ros til Ole og Co for ihærdigt arbejde.
Haderslev kommune har netop sendt et 114 sider stort sparekatalog i høring. Der skal spares fra 60-75 millioner i budgettet pr år. En af de foreslåede besparelser hedder gadelys på private fællesveje. Derfor tror jeg, at vi skal forvente en større omkostning til gadebelysning i fremtiden.

Udfordringer / Godt naboskab – Det seneste år har været præget af nogle konflikter medlemmerne imellem. I visse tilfælde har situationen været grotesk, og det er selvsagt problematisk. Hvad der også er problematisk er foreningens og bestyrelsens rolle. Hverken vore vedtægter eller traditioner & kutymer giver foreningen eller dens bestyrelse nogen form for myndighed. Vi kan alene opfordre medlemmer til at finde frem til en konstruktiv og voksen dialog.
Det er meget vigtigt for mig at understrege at uanset hvem, som sidder i vores bestyrelse, så sidder de der frivilligt og det er vores/jeres naboer. Hvis forening eller bestyrelse skal have karakter af politi og domstol så er jeg meget sikker på, at vi, i fremtiden, ikke kan finde nogen til vort bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen har valgt at sætte begrebet ’Godt naboskab’ til debat på dette møde. Og jeg håber at alle vi tage positivt del i dette. Bestyrelsen har desuden fremsat et forslag om en tilføjelse til vor græsslånings retningslinjer. En ændring. Som giver bestyrelsen mulighed for at lade græsset på den store plæne slå, for et medlems regning, hvis dette medlem ikke får græsset slået når det er dennes tur.


Projekter – status

Hjemmeside – Vi har fået ny hjemmeside. Ikke fordi det var planlagt, men fordi den gamle hjemmeside ikke længere levede op til tidens krav om b.la sikkerhed. Den gamle side byggede på et skelet helt tilbage fra Ib Søvsøs tid.
Vores nye hjemmeside lever op til alle krav. Jeg kan kun anbefale alle at bruge den, og komme med forslag, idéer og kritik.
En smart feature ved den nye side er, at den har en skjult underside, som kræver kode at se. Her kan vi have dokumenter mv, som ikke skal kunne ses af alle. Det kunne være forskellige tilladelser, beslutningsreferater, regnskaber og den slags. Blandt andet findes vores byggetilladelse og øvrige tilladelser vedr legepladsen her. Jeg vil gerne opfordre alle, som ligger inde med gammelt Skjoldsparkens materiale – også feks billeder – til at indlevere det. Så bliver det scannet og lagt på siden – synligt eller ikke synligt – til gavn og glæde for eftertiden.
Den nye hjemmeside er lavet uden nogen omkostning for foreningen.

Aftaler skal stå skarpt og tilgængeligt – Bestyrelsen har påbegyndt et projekt, hvor vi indsamler alle de aftaler, kutymer og traditioner, som råder i Skjoldsparken og får dem beskrevet på hjemmesiden. Det er meget godt at ’vi plejer at gøre sådan og sådan’, men hvordan skal en ny beboer vide det.
Jeg kan kun anbefale at alle – ikke mindst de af jer, som har boet her i mange år, forsyner os med så mange gamle aftaler og vaner som muligt. Så vil de blive renskrevet og lagt på hjemmesiden. Og er der nogen, som skulle kræve en ny vedtagelse vil de være klar til næste års generalforsamling.

Behov for en drøftelse

Bestyrelsen ønsker at vi, i aften, drøfter to emner. Og jeg skal kort redegøre for dem her:
’Godt naboskab’ – Vi bor tæt i Skjoldsparken og det kræver rummelighed og ordentlighed. Rummelighed overfor naboer, som er tæt på os. Og ordentlighed i forhold til at genere vore naboer mindst muligt. Det er gået ret godt i 43 år. Og det skulle gerne fortsætte. Lad os debattere hvorledes vi holder fast i det gode naboskab.

’Anvendelse af fællesareal’ – Verden ændrer sig, også i Skjoldsparken. Flere har i dag to biler og mange har inddraget deres carport i boligen. Det giver tryk på parkeringspladserne. Ud over biler er der også flere campingvogne, som fylder op i billedet. Er det hvad vi ønsker? Er der evt behov for flere P pladser? Det vil vi gerne have en drøftelse af.

Tak
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle for en – for det meste – god og konstruktiv tone. Vi har i grunden en dejlig oase her.
En særlig tak til vore dygtige maskinmestre, til Holger/HP for deres indsats med maskinhuset, til Karin/Leif for deres flittige grønne fingre og til Ole for arbejdet med gadelamperne.
Omkring vor nye hjemmeside fik vi uvurderlig hjælp af det lokale webbureau Holmmedia – 1000 tak for det.
Til slut en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til Lise (78), som har valgt at takke af for denne gang, i bestyrelsen. Tak for din store indsats.

Vojens den 19. juni 2019

Peter Rasmussen, formand


Indkaldelse til generalforsamling 2019


BESTYRELSENS BERETNING – Generalforsamling den 7. juni 2018

Fredeligt år
Den beretning jeg i dag skal aflægge bærer ikke præg af de store begivenheder, projekter eller konflikter. Og det er faktisk helt i pagt med den plan vi lagde for bestyrelsesperioden.
Det har været et roligt og fredeligt år, hvor der har været tid til at tale om forskellige emner, hvilket denne generalforsamling kommer til at bære præg af. Det vender jeg tilbage til.
Indimellem var året for fredeligt. Vi havde ikke held med at trække så mange til grønne dage og slet ikke til et juletræsarrangement omkring jul. Vor efterfølgende evaluering har dog gjort os klogere på valg af de rette dage, det rette vejr og ikke mindst en tydeligere udmelding.
Vi har hen over året jævnligt efterset vores lejeplads, helt efter forskrifterne, og den har det fint.

Opgaver løst
Generalforsamlingen i fjor gav bestyrelsen et par opgaver.
Dels at vi, indenfor et fastlagt budget, skulle undersøge muligheden for – og sætte i gang – en vertikalskæring af vores græsareal. Med stor og god hjælp fra Verner (56) blev der indhentet tilbud på projektet og det blev bestilt. Som alle ved havde vi vinter til det næsten blev sommer, så selve udførelsen kom lidt senere end planlagt. Dette betyder også – som I kan se lidt senere – at udgiften ikke kom til at ligge i det gamle regnskab, men her i det nye. Dette skyldes vort regnskabsår.
Det står nu tilbage at beslutte om vi skal tromle området og dermed gøre det lidt mere jævnt. Det handler lidt mere om kræfter end om økonomi. Det er ikke ret dyrt at leje en tromle inkl transport, men der skal bruges nogle kræfter til projektet.
Vi valgte ligeledes på generalforsamlingen – i lighed med tidligere – at indkræve et ekstra kontingent på 500 kr, som blev indsat på en særlig opsparingskonto, således at vi kan klare fremtidige udgifter i form af indkøb af maskiner samt udbedring af f.eks asfalt.
Som I ligeledes vil kunne se senere, så foreslår bestyrelsen at vi, også i det kommende år, opkræver dette ekstra kontingent. Vi har, i bestyrelsen, diskuteret om man ikke i stedet skulle hæve det ordinære kontingent, men dette har vi valgt IKKE at fremsætte forslag om. Begrundelsen til dette er, at grundejerforeningen ikke skal være formuende. Det giver mening at opkræve det ekstra kontingent indtil vi har en sum penge, der passer til behov. Det ordinære kontingent skal dække vor drift, hvilket det fuldt og helt gør.

Bestyrelsesmøder
Der har hen over året været afholdt fem bestyrelsesmøder med fin mødeprocent. Jeg vil meget gerne have lov til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en god, positiv og konstruktiv periode.
Lige siden vi, for en årrække siden, lavede nye vedtægter og gik væk fra reglen om at hver blok skal stille med ét medlem til bestyrelsen, har det været hensigten at det skal være en god oplevelse at være i vores bestyrelse. Det har det bestemt været i denne periode, og jeg kan kun anbefale alle at tage én eller flere perioder i bestyrelsen.

Ting til debat
Hen over året har bestyrelsen debatteret forskellige emner. Nogle er fremført af medlemmerne selv, andre kommer fra øvrige beboere i Skjoldsparken. Det har været en fin og god debat, uden at vi har været helt enige i bestyrelsen.
Men det har fået os til at sætte tre emner på dagsordenen ved denne generalforsamling:

 1. Skal vi også i fremtiden afholde vore møder (typisk generalforsamlinger) her (enten i Maskinhuset eller – efter aftale med Blok 6 – i Hangaren. Eller skal vi vælge at bruge de penge det koster at afholde møderne på f.eks Skrydstrup Forsamlingsgård eller Hotel Vojens?
 2. Gennemsnitsalderen stiger i Skjoldsparken. Ser vi frem imod en tid, hvor vi skal bede fremmed ’arbejdskraft’ om at løse de tungere opgaver? (fx hækklipning/græsslåning ell lign). Og hvad vil dette betyde for vores økonomi+
 3. Skal foreningen overveje at indføre et ’differentieret’ kontingent, således at huse som ikke deltager i foreningens aktiviteter kan ’betale sig fra’ fraværet? Og hvordan skal det i så fald strikkes sammen?
  Man må ikke forveksle disse tre emner med forslag. Der er alene tale om et ønske om at kende vores alle sammens holdning. Måske skal det bare glemmes – måske skal en kommende bestyrelse arbejde i retning af nye retningslinjer.

Tak til alle
Afslutningsvis skal jeg, på bestyrelsens vegne, sige stor tak til alle. Tak fordi I har gjort vores arbejde lettere.
Peter Rasmussen, formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag den 7. juni 2018 klokken 18.00 i ’Maskinhuset’
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Aflæggelse af regnskab
4: Indkomne forslag/emner
5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6: Valg til bestyrelse samt revisorer
7: Eventuelt

Har du forslag eller emner, som du ønsker behandlet på årets generalforsamling, skal du skynde dig at aflevere det/dem til bestyrelsen. Jvnf vore vedtægter skal dette ske otte dage før generalforsamlingen.

Under punkt 4 ønsker bestyrelsen en debat af tre emner, som er blevet fremført gentagne gange overfor bestyrelsen hen over året. Disse må ikke betragtes som forslag, men alene emner til debat.
Disse tre emner er:
A: Gennemsnitsalderen stiger i Skjoldsparken. Skal vi i fremtiden i stigende grad
benytte os af ’hjælp udefra’? og hvad betyder det økonomisk?
B: Skal vi overveje et ’differentieret’ kontingent, således at det skal koste noget, hvis
man ikke tager del i foreningens aktiviteter? (fx grønne dage og lign)
C: Skal fremtidige møder (typisk generalforsamlinger) afholdes andetsteds (fx på Skrydstrup
Forsamlingsgård/Hotel Vojens ell lign). Vil koste noget, men måske være mere bekvemt.

OBS!
Foreningen er vært ved øl/vand og snitter/landgangsbrød. Af hensyn til dette, bedes du/I tilmelde jer generalforsamlingen på denne talon senest tirsdag den 5. maj hos Birgit i nummer 66, tak


BESTYRELSENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN:
Den afgående bestyrelse har, hen over året, afholdt fem bestyrelsesmøder. Der har været tæt ved 100% mødedeltagelse.
Hen over året har der været afholdt tre grønne dage. Og det har været med imponerende god tilslutning. Tak til alle som har taget del i arbejdet.
Bestyrelsen tiltrådte efter en periode, hvor der var blevet arbejdet hårdt med legepladsen og hvor det ind imellem var meget lidt morsomt at være bestyrelsesmedlem. Netop som den ny bestyrelse tiltrådte, kunne vi tage de sidste skridt med legepladsen, og derfor lovede vi hinanden at nu skulle vi have en rolig og positiv bestyrelsesperiode og få genskabt humøret i bestyrelsesarbejdet. Det vender vi lige tilbage til.
Først dog til legepladsen. Vi fik projektet i mål og har nu en dejlig legeplads, som ikke bare er den mest godkendte i landet, men også er til stor glæde for de børn som bruger den, for os alle sammen når vi vil sælge vores hus, og – tillader jeg mig at mene – til gene for ingen.
Vi har i bestyrelsen stor lyst til at sige tak til alle som lagde store kræfter i, at lykkedes med det næsten endeløse projekt – både indenfor og udenfor den daværende bestyrelse. Vi har især lyst til at sige en stor tak til Henning og Holger, der virkelig var en stor ressource. Vi har en lille erkendtlighed til jer. Og der er også en lille erkendtlighed til super-kumme-maleren Lasse, der har knoklet med at lave hvide kummer.
Som sagt har det været en hensigt at bestyrelsesarbejdet i dette år skulle være stille og roligt. På et punkt blev det desværre for stille og roligt. Da vi skulle afslutte regnskabet opdagede vi nemlig at vi havde glemt at opkræve det ekstrakontingent på 500 kr per hus, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
For ikke at lave mere rod i det, besluttede bestyrelsen at suspendere den ekstra indkrævning og så genfremsætte forslaget fra i fjor. Altså 500 kroner ekstra, som bliver indsat på en særlig konto til opsparing og større investeringer. I vil se af oplæg til budget at forslaget her er genfremsat.

Den seneste periode har budt på en ny rekord. Det er en rekord i slukkede gadelamper. Vi har haft rigtig meget bøvl med gadelyset. Heldigvis har det – med en eneste undtagelse – været lyskilden det var galt med og så tager Haderslev kommune – og Elcon – sig af opgave og regning. I et enkelt tilfælde – gadelampen ved nummer 72 – måtte vores egen lygtemand, Ole, i aktion. Tak for det.
Næsten alle huse (hvis ikke alle) er med i Nabohjælp. Tak for det – husk at bruge det.
Husk vor website www.skjoldsparken.dk og vor facebookside (som er et lukket forum)
Tak til BE medlemmer samt til alle andre

Peter Rasmussen, fmd


REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2016:
Referat af ordinær generalforsamling den 28. april 2016 på Hotel Pauli
18 huse var repræsenteret, hertil to fuldmagter til brug ved afstemning.

 1. Valg af dirigent og referent
  Formand Knud (76) bød velkommen. Bestyrelsen foreslår Martin (88) som dirigent og Peter (52) som referent. Vedtaget uden modkandidater.
 2. Beretning fra bestyrelsen
  Beretningen kan i sin helhed ses på www.skjoldsparken.dk under ”referater” i menuen.
  Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
 3. Regnskab fremlægges
  Spørgsmål fra forsamlingen:
  Jefta (68): Hvad er gebyr? Svar fra kasserer Birgit (66): Bankgebyr.
  Kresten (64): Er resultatet et underskud? Svar: Ja et underskud på kr. 1636,78.
  Regnskab herefter godkendt.
 4. A: Ansøgning fra hus 50 om anlæggelse af flisesti på fællesareal ved husgavl. Bestyrelsens indstiling: At ansøgningen imødekommes. Forsamlingen vedtog uden kommentarer.
  B: Stillingtagen til fortsat vedligehold af sti imod bæk. Søren (42) foreslog at hækken skal have lov at vokse ud. Forsamlingen vedtog med overvældende flertal at vedblive at holde stien åben.
  C: Stillingtagen til legepladsens fremtid.
  Formand Knud (76) redegjorde for forløb omkring legeplads, ligesom han – med afsæt i en serie gode spørgsmål fra Søren (80) – redegjorde for regler, love, forsikringsmæssige forhold osv.
  Herefter fulgte debat. Brian (86) foreslog at man evt. kunne indhegne legeplads. Kresten (64) redegjorde for hvor lille omkostningen er, hvis med anskuer den per hus. Jefta (68) spurgte: Er pengene til legepladsen bare smidt ud af vinduet, hvis vi nedlægger. Svar hertil er kort: Ja.
  Efter debat fulgte afstemning. Med 12 stemmer for, syv imod og én hverken for eller imod, vedtog forsamlingen at beholde legepladsen. Bestyrelsen sørger nu for byggetilladelse, kontakt til myndigheder samt indkøb af én eller to gynger. Tårn (ved rutchebane) skal påsættes et gitter så det alene er et klatretårn – efter aftale med legepladsinspektør.
  Bestyrelsen indfører en procedure for kontrol med logbog og vælger en ansvarlig for opgaven.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
  Bestyrelsens forslag med uændret kontingent (800 kr/år) samt indbetaling af øremærkede 500 kr/i år (til fremtidige omkostninger med asfalt, kloak eller lys).
  Forsamlingen pålagde bestyrelsen/kassereren at der oprettes en konto i regnskabet hvor de øremærkede beløb indgår, således at opsparingen bliver visuelt tydelig.
 6. Valg til bestyrelse m.v.
  Følgende udtrådte af bestyrelsen: Knud (76), Claus (74), H.P. (58), Søren (42).
  Følgende indtrådte i bestyrelsen: Brian (86) og Lise (78).
  Bestyrelsen består herefter af: Eva (50), Birgit (66), Birgit (54), Brian (86), Lise (78) og Peter (52). Bestyrelsen konstituerer sig snarligst. Konstituering vil kunne ses på hjemmesiden.
  Revisorer: Søren (42) og Kresten (64).
  Revisorsuppleant: Knud (76).
 7. Eventuelt
  Verner (56): Græsset er meget ujævnt. Burde tromles.
  Holger (66): Tak til de BE medlemmer som er stoppet.
  Birgit (54): Sender en liste rundt hvor man kan skrive datoer på til flagning.
  Henning (62): Vi burde anlægge en lille blomstermark.
  Martin (88): Alle bedes gå ind på www.skjoldsparken.dk under ”Skjoldsparkens beboere” og rette forkerte oplysninger. Rette oplysninger sendes på mail til peterrasmussen@webspeed.dk
  Martin (88) – dirigent Peter (52) – referent

BESTYRELSENS BERETNING PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING:
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen på Hotel Pauli torsdag den 28. april 2016.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2015 afholdt 6 møder. For hvert afholdt møde er der senest 1 uge efter mødet omdelt et referat fra mødet, så medlemmerne løbende har kunnet holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde, ligesom bestyrelsen har orienteret om dato for det næste møde, så medlemmerne har mulighed for at rette henvendelse til bestyrelsen forud for mødet, hvis der er emner der ønskes behandlet af bestyrelsen.
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster:
Formand: Knud Egelund (76), næstformand og sekretær: Peter Rasmussen (52), kasserer: Birgit Paulsen (66), koordinatorer vedr. de grønne områder: Birgit Carstensen (54) og Søren Danielsen (42), koordinatorer vedr. legeplads: Claus Nielsen (74) og Eva (50) , maskinmestre: H.P. Hansen (58) og Holger Christensen (66) – sidstnævnte dog ikke som medlem af bestyrelsen.
Et emne som blev indgående drøftet på generalforsamlingen i 2015 var den nyopførte legeplads, herunder spørgsmål af forsikringsmæssig karakter og om kommunen havde godkendt legepladsen.
Bestyrelsen forklarede, at legepladsen var opført på baggrund af de oplysninger man havde indhentet – herunder opfattelsen af, at legepladsen var en privat legeplads på et privat fællesområde.
Bestyrelsen gav tilsagn om at undersøge disse forhold nærmere og
rettede herefter skriftlig henvendelse til Haderslev kommune for at høre, om der fra kommunen blev stillet krav vedr. legepladsen.
Kommunens svar var, at legepladsen var at betragte som en offentlig legeplads hvis den ikke er indhegnet. Derfor kræves der en byggetilladelse
når man vil opføre en legeplads. De enkelte legeredskaber på legepladsen skal opfylde forskellige krav indeholdt i bekendtgørelse for offentlige legepladser.
Vi havde herefter besøg af en certificeret legepladsinspektør. Her erfarede bestyrelsen, at såvel de 2 gynger som rutchebanen ikke opfyldte gældende bestemmelser.
Alt dette er der orienteret om i såvel referater som i separat skrivelse omdelt til alle husstande, og bestyrelsen har på denne baggrund beklaget det skete og bedt om forståelse for, at bestyrelsen arbejder videre på alternative løsninger – herunder at få de stillede krav opfyldt.
På baggrund af de omdelte oplysninger, modtog bestyrelsen fra 2 husstande enslydende skrivelser, hvori de meddelte bestyrelsen, at de fralægger sig ethvert ansvar relateret til legepladsen.
Bestyrelsen valgte herefter at nedtage de nævnte legeredskaber og indtil videre deponere disse i maskinhuset. Samtidig søgte bestyrelsen kommunen om dispensation for at søge om byggetilladelse, hvilket blev afslået.
Bestyrelsen har derfor lagt op til, at generalforsamlingen under punkt 4 i dagsordenen skal tage stilling til, hvad der skal ske med legepladsen – om der skal arbejdes på at gøre legepladsen færdig i overensstemmelse med de krav der stilles eller om legepladsen skal nedlægges.
Kommunen har meddelt, at der senest den 1. juni 2016 skal være søgt om byggetilladelse eller at legepladsen nedlægges.
Selv om spørgsmålet om legepladsen har optaget megen plads i bestyrelsens arbejde i det forgangne år, er der også sket andre ting.
Forslag fra bestyrelsen om at tilslutte sig organisationen NABOBJÆLP fik en overvældende tilslutning. På denne baggrund fik foreningen udleveret gratis skiltning og der er nu opsat skilte ved hver af de 2 naturlige adgange til området med oplysning om, at her er man tilsluttet NABOHJÆLP.
Bestyrelsen har endvidere drøftet forhold vedr. belysning på vore veje.
I dag er det sådan, at kommunen betaler såvel el-forbrug som udskiftning af pærer, men de nuværende lamper er dyre i drift.
Hensigten var derfor at forespørge kommunen, om de havde planlagt udskiftning af de eksisterende lamper til både bedre og mere energi sparende lamper, hvilket allerede er sket flere steder i Vojens.
Imidlertid blev bestyrelsen opmærksom på, at kommunen har planer om inden for få år, at lade udgiften til såvel el som udskiftning af pærer og lamper overgå til beboerne på de private veje, i dette tilfælde – grundejerforeningens veje. Vi undlod derfor yderligere forespørgsel for ikke at risikere at kommunen ville fremdatere denne beslutning.
Bestyrelsen har endvidere forhørt sig om rydning af hæk ved bækken, idet det var bestyrelsens opfattelse, at det var grundejerforeningens opgave at sikre et 2 m. bredt ryddet bælte langs bækken, så kommunen kunne komme til for at foretage oprensning af bækken. Af kommunens svar fremgår, at vi ikke har den nævnte forpligtigelse, da der er god mulighed for at komme til bækken fra den modsatte side. Det er derfor op til grundejerforeningen selv at afgøre, hvor meget vi vil gøre ved rydningen langs bækken.
Den 21. september 2015 blev der afholdt afholdt grøn arbejdsdag, og på trods af at der regnede meget, var der god tilslutning. Der har været mange tilkendegivelser af, at det en god ide med “social hygge” efter arbejdet, hvor der blev budt på pølser og øl og vand. Så bestyrelsen anbefaler at denne tradition bibeholdes.
På trods af, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer har været tynget af det
ansvar vi har for de fejldisponeringer der er foretaget i forbindelse med legepladsen, har bestyrelsen arbejdet ud fra de bedste hensigter.
Der har været en særdeles godt samarbejde i bestyrelsen gennem hele året.
Bestyrelsens beretning fremlægges herved til kommentarer og drøftelse.
pva. bestyrelsen
Knud Egelund Rasmussen

SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING.
Der indbydes herved til generalforsamling i grundejerforeningen
torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00 på Hotel Pauli.
Dagsorden i h.t. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning ved bestyrelsen.
 3. Regnskab ved bestyrelsen.
 4. Indkomne forslag.
  4a.: Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra Thomas og Eva i nr. 50 om tilladelse til, at anlægge en flisebelagt sti langs gavlen af deres hus.
  Bestyrelsen anbefaler at ansøgningen imødekommes.
  4b.: Stillingtagen til om grundejerforeningen fortsat skal slå græs og holde en sti passabel langs bækken.
  4c.: Stillingtagen til legepladsens fremtid.
  Haderslev Kommune har meddelt, at legepladsen er at bedragte som en offentlig legeplads, når den ikke er indhegnet. Hvis grundejerforeningen ønsker at bibeholde legepladsen kræver det en byggetilladelse fra kommunen, samt at legeredskaberne opfylder nogle bestemte sikkerhedsmæssige krav. Bestyrelsen vil orientere om, hvad der kræves for at legepladsen opfylder disse krav.
  På denne baggrund skal generalforsamlingen tage stilling til følgende:
 5. At legepladsen bibeholdes og bringes i overensstemmelse med de stillede krav.
 6. At legepladsen nedlægges, hvilket indebærer at legeredskaberne fjernes.
 7. Fastsættelse af budget og kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 800 årlig + 1 x kr. 500 ekstraordinær indbetaling til dækning af forventelige kommende udgifter til vedligeholdelse af veje og evt. ekstra udgifter til vejbelysning m.m.
 8. Valg af bestyrelse i h.t. § 8. i foreningens vedtægter ( 6- 8 medlemmer) samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Alle valg er for 1 år ad gangen.
 9. Eventuelt.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING DEN 9. JUNI 2015:
GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Referat af ordinær generalforsamling den 9. juni 2015 i ”HANGAR 6”
Ved generalforsamlingen var 21 af 24 husstande repræsenteret, enten ved fremmøde eller fuldmagt.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Forsamlingen valgte Martin (88) til dirigent. Peter (52) blev valgt til referent.
  Under dirigentens gennemgang af dagsorden bad Birgit (72) om ordet. Hun trak sine 2 indsendte
  forslag tilbage, således at der ingen indkomne forslag var under punkt 4. Hun forlod herefter mødet.
 2. Beretning ved bestyrelsen.
  Knud (76) aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Den er kort beskrevet her, men kan ses i sin helhed læses på Skjoldsparkens hjemmeside www.skjoldsparken.dk.
  Bestyrelsen har afholdt seks møder med godt fremmøde. Der er rundsendt referater til alle huse senest en uges tid efter hvert møde. Bestyrelsen konstituerede sig med Knud (76) som formand, Birgit (66) som kasserer, Peter (52) som sekretær, Søren (42) som koordinator af grønne arbejdsdage, HP (58) og Holger (66) (som ikke er medlem af bestyrelsen) er ”maskinmestre”, Rene (44) og Claus (74) udgør nyt legepladsudvalg og Ole (60) har ansvaret for gadelamper og el.
  Bestyrelsen har været i dialog med kommunen vedr oprensning af bækken. I perioden har der været afholdt én grøn arbejdsdag med god deltagelse. En planlagt grøn arbejdsdag blev aflyst på grund af vejret, men også her var mange tilmeldt. Bestyrelsen har hen over året modtaget en del henvendelser fra beboere med forskellige spørgsmål og besvaret disse bedst muligt. På anbefaling fra maskinmestrene er der blevet købt en ny havetraktor og legepladsudvalget har indkøbt legeredskaber til en mini-legeplads, som er ved at blive etableret. Såvel indkøb af ny havetraktor som etablering af legeplads sker på beggrund af beslutninger taget på generalforsamlingen i 2014.
  Bestyrelsens beretning blev godkendt uden stemmer imod.
 3. Regnskab ved bestyrelsen.
  Birgit (66) fremlagde regnskab.
  Der blev under debatten stillet et par spørgsmål til regnskabets opstilling. Ønske om at man tydeligere kan se hvad der er ordinært kontingent og ”opsparings-kontingent”.
  Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
 4. Indkomne forslag. Der var indkommet to forslag.
  Da forslagsstilleren af de 2 berammede forslag, havde trukket sine forslag jf. punkt 1., var der ingen indkomne forslag til behandling.
 5. Fastsættelse af budget og kontingent.
  Bestyrelsens forslag til budget blev fremlagt. Her foreslås uændret kontingent på kr. 800 om året og at der i år ikke er behov for at opkræve ekstraordinær kontingent, da ny traktor er betalt og reparationer af asfalt er stadig ret friske.
  Under debatten drøftedes muligheden for finansiering af større fællesudgifter – f.eks. reparation af kloaksystem på fællesområdet, vedligeholdelse af veje m.m. – ved lånoptagelse.
  Spørgsmålet om lånoptagelse af tidligere drøftet på en generalforsamling og er indskrevet i vore vedtægter. Diskuteret om pengene i kassebeholdningen skal øremærkes således at de alene kan bruges til det formål de er tiltænkt i budgettet. Intet endelig besluttet.
  Martin (88) anførte, at det er uheldigt at man opkræver mindre i kontingent end der er budgetteret med i forbrug, således at at man forbruger af kassebeholdningen. Søren (42) svarede at man kunne havde valgt at sætte et par poster ned for at tilpasse, men at så små afvigelser ikke er noget problem. Det tilsluttede forsamlingen sig.
  Under punktet blev der stillet spørgsmål vedr. de sikkerheds- og forsikringsmæssige forhold vedrørende legepladsen. Bestyrelsen oplyste, at man ved anlæggelse af legepladsen havde taget udgangspunkt i de anvisninger vi havde fået af en certificeret legepladsinspektør om, hvad der skulle gøres for at den gamle legeplads opfyldte de sikkerhedsmæssige krav til en legeplads, hvor specielt kravet om faldsand havde stor betydning. Der blev spurgt til udgifterne ved legepladsen. Bestyrelsen kunne oplyse at det forventes at den færdige legeplads koster kr. 8.500 – eller ca. det samme som det ville have kostet at renovere den gamle legeplads for at den opfyldte de sikkerhedsmæssige krav til legepladsen. Den nye bestyrelse opfordres til at rette henvendelse til Haderslev kommune når legepladsen er færdig, for at høre om den skal godkendes af kommunen.
  Budgettet herefter godkendt med beslutning om kontingent på kr. 800 i 2015-16.
 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleant.
  Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  2 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer – René (44) og Ole (60) har meddelt at de ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  De øvrige – Knud (76), Claus (74), HP (58) Søren (42), Birgit (66) og Peter (52) blev genvalgt efter en del debat om behovet for at der sker nogle udskiftninger løbende. Nyvalgt til bestyrelsen er Eva (50) og Birgit (54) så bestyrelsen igen består af 8 medlemmer.
  Der var genvalg til Edel (58) og Lise (78) som revisorer og til Ella (82) som revisorsuppleant.
  Bestyrelsen konstituerer sig ved et møde i ”Maskinhuset” den 18. juni klokken 17.00.
 7. Eventuelt.
  Under eventuelt takkede Leif og Karin (46) for opmærksomheden ved deres guldbryllup. Eva (50) udtrykte ønske om en gadefest. Hanne (80) takkede for en god debat om det sikkerhedsmæssige ved den nye legeplads, herunder at der er aftaler omkring vedligehold.
  Knud (76) efterlyste om der var nogen som ville tilbyde deres hjælp med græsslåning, hvis der var medlemmer der af den en eller anden grund ikke kunne overholde der græsslåningsforpligtigelse mod betaling (300-400 kr. eller efter aftale de enkelte imellem). Verner ( 56) og HP (58) meldte sig. Vi laver et opslag om dette på hjemmesiden og i Maskinhuset.
  Hanne (70) opfordrede til at man huskede at gøre den lille plæneklipper ren efter brug. HP (58) henstillede til at alle husker at tanke plæneklipper/traktor efter brug, så den ikke løber tør langt fra maskinhuset. Claus (74) fik tilsagn fra flere medlemmer om at de ville hjælpe med at gøre legepladsen færdig. Claus sørger selv for at indkalde til arbejdet.
  Dirigenten takkede for god ro og ordren. Som afgående formand takkede Knud dirigenten for at have ført os gennem en god og konstruktiv generalforsamling.
  Martin Andreasen Peter Rasmussen dirigent referent
  Efter forsamlingen var foreningen vært med grillpølser og øl/vand.

BESTYRELSENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN 9. JUNI 2015:
Skjoldsparkens Grundejerforening.
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen afholdt den 9. juni 2015.
Beretningen er en kort gennemgang af årets begivenheder i grundejerforeningen – herunder specifikt bestyrelsens arbejde
På generalforsamlingen i 2014 blev den nye bestyrelse sammensat med 7 gengangere – som nyt medlem af bestyrelsen valgtes René i nr. 44. Bestyrelsen består af 8 medlemmer som alle er valgt for et år af gangen
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen afhold 6 møder – som regel på skift hos de enkelte medlemmer og med en god deltagelse. Der er efter hvert møde senest en uge efter mødet, omdelt referat til hver husstand, så man løbende har kunnet følge styrelsens arbejde. I referatet er samtidig oplyst dato for næste bestyrelsesmøde.
På den seneste generalforsamling blev det besluttet, at der måtte indkøbes en ny traktor. Der blev endvidere givet tilslutning til, at der måtte opføres en mindre legeplads.
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig med fordeling af følgende poster og arbejdsopgaver :
Formand: Knud (76), kasserer : Birgit (66), sekretær: Peter (52). Søren (42) er koordinator af arbejdsopgaver i forbindelse med grønne arbejdsdage, HP (58) og Holger (66 – som ikke er medlem af bestyrelsen) er maskinmestre med ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af foreningens maskinpark, René (44) og Claus (74) udgør nyt legepladsudvalg og koordinerer arbejdet med opførelse og vedligeholdelse af legepladsen, Ole (60) har ansvar for bl.a. gadelamper og elektriske installationer.
Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet, men maskinmestrene er fritaget for ordinær kontingent på kr. 800 begrundet i det store arbejde de udfører.
Grundejerforeningen har tidligere selv forestået og betalt for pærer på gadelamperne, men der er nu aftalt med Haderslev kommune, at de udskifter defekte pærer uden uden udgifter for grundejerforeningenm. Medlemmernes opfordres til at melde om defekte lamper til Peter (52), som herefter aftaler det videre forløb med kommunen. Det har fungeret godt i det forløbne år.
På bestyrelsens initiativ, har der været afholdt møde med repræsentanter for Haderslev kommune vedrørende oprensning af bækken samt ansvar for vedligehold af området omkring bækken. Vi har bl.a. fået oplyst, at den hybenart der vokser på vores fællesområde er svær at holde nede og bekæmpe, hvis vi ønsker den fjernet.
Der har i bestyrelsesperioden været afholdt 1 grøn arbejdsdage med et positivt fremmøde. Grundet vejrforhold blev en planlagt grøn arbejdsdag den 18. maj aflyst. Der var 20 personer som havde meldt sig til arbejdet.
Bestyrelsen har i årets løb modtaget flere henvendelser fra medlemmer med konkrete forespørgsler, både mundtligt og skriftligt.
Det drejer sig om såvel hjælp til fældning af træer, forespørgsel om, hvornår oprensning af kloakker er et fælles ansvar eller de enkelte husejeres, henvendelse om problemer vedrørende parkering på vore fællesveje, samt skriftlig indsigelse i forbindelse med opførelse af legeplads.
Alle henvendelser er blevet behandlet af bestyrelsen og besvaret bedst muligt og sådan som bestyrelsen har fundet det rigtigt.
Maskinmestrene undersøgte markedet for anskaffelse af ny traktor og forelagde et tilbud fra en lokal maskinforretning som bestyrelsen sagde god for, og den nye traktor er netop taget i brug ved den nye græsslåningsperiode. Den gamle traktor beholder vi til ”vintertjeneste”.
Det nye legepladsudvalg har fået bestyrelsens tilladelse til at foretage udgravning til faldsand således som det sikkerhedsmæssigt er foreskrevet. Efter at udgravningen har fundet sted, har bestyrelsen modtaget en klage fra parcel nr. 72. over placeringen af legepladsen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den har handlet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning i 2014.
Legepladsudvalget har fået tildelt et beløb til indkøb af enkelte legeredskaber. Det forventes at legepladsen snarest kan tages i brug.
Til slut skal der lyde en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.
Knud Egelund formand


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN:
Grundejerforeningen ”Skjoldsparken”. Generalforsamling fredag den 13. juni 2014 kl. 17.00 i carporten ved blok 6. Formanden bød velkommen og glædede sig over fremmødet. (18 husstande deltog og der var afbud fra 3 husstande)
Dagsorden/Referat:
Valg af dirigent og referent. Efter forslag fra bestyrelsen godkendte generalforsamlingen at Kresten (64) blev valgt som dirigent. (som bestyrelsesmedlem er han normalt ikke valgbar) Som referent valgtes Peter (52) Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med gældende varsel.
Beretning ved bestyrelsen v/ formanden. Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde i året der var gået. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder med et fremmøde på 80% af de 8 medlemmer. Der omdeles referat senest 8 dage efter hvert bestyrelsesmøde ligesom referaterne kan læses på foreningens hjemmeside. Af referaterne fremgår, hvornår næste bestyrelsesmøde finder sted, således at medlemmer som har emner de ønsker behandlet af bestyrelsen kan afleveres forinden. Der har været enkelte reaktioner på bestyrelsens beslutninger, som har ført til at nogle beslutninger er blevet ændret eller udsat.
Der har været afholdt 2 ”grønne arbejdsdage” med godt fremmøde. Begge gange med efterfølgende grillpølser og hyggelig stemning.
Der er udført asfaltarbejde til en merpris på kr. 10.000 end tilbuddet, men bestyrelsen kunne konstatere, at der var udført mere arbejde end der var indeholdt i tilbuddet. Sagen afsluttet med at dele merudgiften med kr. 5.000 til hver. Foreningen store plæneklipper/traktor er godt 15 år gammel og det er kun med maskinmestrenes store indsats, at den stadig kører. Bestyrelsen foreslår derfor, at der allerede i år indkøbes ny traktor. Forventet pris ca. kr. 30.000. Den gamle traktor kan så ombygges til permanent sneplov.
Knud takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen, og understregede at ingen i bestyrelsen klæber til taburetten. Han opfordrede andre med lyst til at at blive bestyrelsesmedlem om melde sig.. Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på foreningens hjemmeside.
Regnskab ved bestyrelsen v/ kassereren. Birgit (66) havde omdelt det reviderede regnskab før generalforsamlingen. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation.
Indkomne forslag: 4.1. Bestyrelsen foreslår,at der indkøbes ny traktor i indeværende år. Efter en kort drøftelse blev bestyrelsens forslag om at indkøbe ny traktor godkendt.
4.2. Forslag fra Jefta og Ursula (nr. 68) om at vende tilbage til tidligere ordning med at indsamle penge til en gave i forbindelse med særlige begivenheder blandt medlemmerne. Procedure for gaver til runde fødselsdage, bryllup, konfirmationer o.lign har de seneste 3-4 år været, at foreningen giver en mindre gave (ca 150 kr – vingave ell. Lign). Dette foreslåes ændret til den tidligere procedure, hvor der blev samlet ind i hvert tilfælde. Efter en indgående drøftelse blev der stemt om, hvorvidt vi skulle fastholde nuværende praksis. Der var et klart flertal for, at grundejerforeningen fortsat giver en beskeden gave på vegne af alle medlemmer. Der er intet til hinder for, at naboer samler ind til en supplerende gave.
4.3. Ønske om etablering en mindre legeplads på fællesarealet. (nr. 44. og nr.86.) Der var en overvejende positiv holdning til og forståelse af, at familier med mindre børn gerne ville have en legeplads. Ved etablering af legeplads/indkøb af legeredskaber skal der sikres, at evt. lovgivning om brug af disse overholdes. Besluttet med et stort flertal, at de 2 forslagsstillere m.fl. udgør et nyt legepladsudvalg, som har ansvaret for at udarbejde forslag til hvilke legeredskaber der ønskes indkøbt, samt det praktiske med anlæggelse af legepladsen. Forslaget forelægges bestyrelsen, som har kompetencen til at beslutte hvad der videre skal ske. Det betyder samtidig, at det tidligere legepladsudvalg er opløst.
Fastsættelse af budget og kontingent. Bestyrelsen indstiller at kontingent fastholdes som i 2013 og opkræves i 3 omgange med henholdsvis kr. 800 og 2 x kr. 500. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent godkendt.

 1. Valg i h.t. § 8. Der skal vælges mindst 6 og højest 8 medlemmer til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle valg er for 1 år. Genvalg af følgende: Søren (42), Peter (52),HP (58), Ole (60), Claus (74) og Knud (76). Nyvalgt blev Rene (44) da Kresten (64) ønskede at trække sig. Genvalg af Edel (58) og Lise (78) som revisorer, Ella (82) genvalgtes som revisor suppl.
  Eventuelt. Søren (80) henstiller at der køres efter forholdene – der køres stadig for hurtigt på vore veje – både blandt beboere og gæster. Verner (56): Til orientering. Selv om vore huse er sammenbyggede, så udgør hver hus sin egen matrikel. En skade på en del af en helhed (f.eks. taget) kan ikke forpligte de øvrige i husblokken. Man hæfter alene for sin egen matrikel. Søren (42) : Alle der har lyst til at hjælpe med at lave Sct. Hans bål er velkommen i weekenden. Husk at alle er velkomne – også gæster.
  Dirigenten takkede for, at generalforsamlingen kunne gennemføres i god ro og orden.
  Kresten Andersen Peter Rasmussen Dirigent Referent
  NB: Efter generalforsamlingen var grundejerforeningen vært ved ”håndmadder” drikkevarer.

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 13. JUNI 2014

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 13. juni 2014.
På vegne af bestyrelsen skal herved kort gennemgå årets gang i bestyrelsens og foreningens arbejde i det forgangne år.
BESTYRELSEN har afholdt i alt 6 møder:

 1. 18.07.2013 i maskinhuset
 2. 26.08.2013 hos Søren.
 3. 28.10.2013 hos Birgit
 4. 17.02.2014 hos Peter
 5. 07.04.2014 hos Knud
 6. 12.05.2014 hos HP.
  Alle møder har været afholdt kl. 17.00 på skift hos hinanden, hvor værten har budt på en øl eller vand. De fleste møde har kunnet gennemføres på ca. 1 time. Bestyrelsen har 8 medlemmer. Der har over hele året været et stabilt fremmøde ca. på 80 %.
  På det første møde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
  Formand: Knud Egelund
  Næstformand: Kresten Andersen
  Kasserer: Birgit Poulsen
  Sekretær og webmaster: Peter Rasmussen
  Koordinator af vedligeholdelse af grønne fællesområder: Søren Danielsen
  Koordinator af vedligeholdelse af vor maskinpark: Hans Peter Hansen
  Reparation og udskiftning af pærer i bl.a gadebelysning m.v.: Ole Olesen og Claus Nielsen
  Der har i året løb været afholdt 2 grønne arbejdsaftener med et godt fremmøde.
  Begge gange var grundejerforeningen vært med grillpølser og øl og vand efter udført arbejde, hvor det er bestyrelsens indtryk at det skete under hyggeligt samvær.
  I efteråret fik vi udført en større reparation af asfalten i vore veje. Der var forinden indhentet tilbud på arbejdet. Da regningen kom, var prisen ca. 10.000 højere end aftalt, men bestyrelsen kunne imidlertid konstatere, at der var udført betydeligt mere arbejde end der lå i tilbuddet, hvorfor vi aftalte at deles om merudgiften med leverandøren således at merprisen blev på kr. 5.000.
  Alle der bød ind på asfalt arbejdet gjorde opmærksom på, at det arbejde der nu er udført, skal betragtes som en midlertidig foranstaltning som kan holde en del år –men på sigt må grundejerforeningen påregne yderligere – og større udgifter – til ny vejbelægning.
  Af nyanskaffelser er der i året løb indkøbt en mindre kompressor, som er til stor hjælp i forbindelse med vedligeholdelse af maskinparken, Der er ligeledes indkøbt en ny grensaks.
  Endelig har vi som gave modtaget en fin gasgrill fra Ole og Lisa.
  Alt det udstyr som henstår i redkabshuset er til fri afbenyttelse af medlemmerne. Vilkår for brug og brugsvejledninger hænger ligeledes i redskabsrummet – er du i tvivl, så ret henvendelse til en af vore maskinmestre –HP og Holger – eller en fra bestyrelsen.
  Vore 2 maskinmestre har på de seneste 2 generalforsamlinger gjort opmærksom på, at vores gode gamle traktor/plæneklipper ikke holder evigt. Dog skal vi takke de 2 herrer for, at vi indtil dato har haft både en lille og stor plæneklipper som har fungeret.
  Imidlertid er tiden nu kommet, hvor det er nødvendig at købe en ny traktor. Bestyrelsen foreslår derfor, at der allerede i indeværende år købes en ny traktor, og vi anmoder derfor om generalforsamlingen godkendelse heraf.
  Hvis vi køber en ny traktor i år, vil vi beholde den gamle, som vil blive ombygget til at tjene som permanent sneplov, hvilket den også har gjort det senere år.
  Sluttelig vil jeg gerne sige et par ord om arbejdet i bestyrelsen.
  Til alle møder foreligger der en dagsorden. Efter hvert møde udarbejdes der referat og det er besluttet at dette skal omdeles til alle husstande senest en uge efter mødets afholdelse. Alle møder slutter med at fastlægge dato for det kommende bestyrelses- møde således, at medlemmer som har spørgsmål eller emner som ønskes behandlet af bestyrelse kan rette henvendelse til bestyrelsen inden mødet.
  Bestyrelsen har på denne måde ønsket at holde alle medlemmer bedst muligt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med.
  Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det år der er gået. Jeg vil overlade til generalforsamlingen at vurdere, om de syntes vi har gjort det godt.
  Da bestyrelsen ikke klæber til taburetterne skal der samtidig lyde en opfordring til, at medlemmer som har lyst til at gøre et stykke arbejde i bestyrelsen, stiller op når der skal vælges ny bestyrelse. Alle valg er for 1 år ad gangen.
  Pva. Bestyrelsen
  Knud Egelund

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 13. MAJ KL. 17.00
Der indbydes herved til generalforsamling i Skjoldsparkens Grundejerforening
FREDAG DEN 13. JUNI KL. 17.00
I carporten ved blok 6.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning v/bestyrelsen.
 3. Regnskab v/bestyrelsen.
 4. Indkomne forslag.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før gen. forsamlingen afholdes.
 5. Fastsættelse af budget og kontingent.
  Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at ordinær kontingent fastsættes til kr. 800, og at der i lighed med det forgangne år opkræves 2 x kr. 500 som opsparing til kommende udgifter til udskiftning af maskiner, generel vedligeholdelse (vej og belysning) samt uforudsete udgifter.
 6. Valg af bestyrelse i h.t. § 8., samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
  Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, som alle er på valg 1 år ad gangen.
 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved “håndmadder” fra Slagter Vollstedt samt øl/vand
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Fredag den 14. juni klokken 18.00 i Maskinhuset 16 huse (23 personer) deltog i generalforsamlingen.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved bestyrelsen
 3. Regnskab ved bestyrelsen
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af budget og kontingent
 6. Valg af bestyrelse, to revisorer samt én revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Martin (88) valgtes som dirigent, Peter (52) som referent. Martin konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.

Beretning ved bestyrelsen
Formand Knud (76) var ikke tilstede grundet hospitalsindlæggelse, så næstformand Kresten (64) aflagde bestyrelsens beretning. Denne er vedlagt/vedhæftet dette referat.
Kommentarer: ”Bestyrelsen vil meget gerne have input til hvad der skal laves på grønne dage.” ”Kom meget gerne med input til hvad I gerne vil have på vor hjemmeside.” ”Stor ros til de nye skilte!” Desuden spørgsmål til asfaltprojektet. Kresten og HP forklarede. Herefter beretningen taget til efterretning.

Regnskab ved bestyrelsen
Kasserer Birgit (66) fremlagde regnskab (vedlagt/vedhæftet dette referat)
Spørgsmål hertil: ”Hvad består posten ’kontor’ af? Er det en ny post?” Svar: ”Der er tale om indkøb af papir, printerudstyr etc. Posten er alene opstaget selvstændigt i regnskabet fordi den har en vis størrelse.” Regnskabet herefter godkendt.

Indkomne forslag
Eneste forslag er fra bestyrelsen. Det foreslås, at man også i det kommende år indkræver ekstraordinært 2 x 500 kroner til opsparing med henblik på fremtidig investering i ny traktor-klipper, gadebelysning og måske asfaltarbejde. Lille debat. ”Hvad hvis man sælger sit hus, har man så ikke bare sparet op til efterfølgerne?”, ”Skulle man ikke blot permanent hæve kontingentet?”, ”Er det ikke udnødvendigt at have måske 50.000 i kassen næste år”.
God debat – for og imod. HP supplerede med information om hvad vi kan forvente mht asfaltudgifter på sigt, ’maskinmestrene’ kom med en traktor-prognose. Og ordningen med ekstra-opkrævning fik ros for at være ”elastisk”. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af budget og kontingent
Det af bestyrelsen foreslåede (vedhæftet/vedlagt dette referat) blev vedtaget.

Valg af bestyrelse, revisorer samt revisorsuppleant.
Alle bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg, og blev genvalgt. Claus (74) ville også gerne vælges, og blev det. Herefter er bestyrelsen: Knud (76), Birgit (66), Claus (74), Søren (42), Ole (60), HP (58), Kresten (64) og Peter (52). Også revisorer var villige til genvalg: Edel (58) og Lise (60) blev genvalgt. Kurt (54) blev valgt som ny revisorsuppleant. Indlæg: ’Revisorer’ bør ændres til ’Bilagskontrollanter’ idet det har noget med ansvar at gøre. Dette vil dog kræve en vedtægtsænding. Bestyrelsen ser på sagen og stiller evt forslag til vedtægstændring ved næste generalforsamling.

Eventuelt
Burde vi ikke også fjerne legehuset. Det ser sølle ud, nu hvor resten af legepladsen er væk. Debat for og imod. Konklusion – det overlever en sæson mere, så må vi vurdere.
Problem med at der køres ind og ud via cykelstien ved Maskinhuset. Debat. Enighed om at det ikke må ske. Kørsel på cykelsti er desuden ulovligt. Martin (88) appelerer til at man selv tager dialogen med dem man ser gøre det. ”Det er ikke bestyrelsens opgave at være bussemænd”. Forslag: ”Man kunne opstille blomsterkummer for enden af vejen”. Generalforsamlingen enedes om, at det er uacceptabelt og ulovligt og at vi i grundejerforeningen ikke vil finde os i det. Problemet søges løst gennem dialog.
Forslag: ”Måske skulle vi lave en krolf bane, ligesom dem i de røde huse.” Et svar: ”Kan nogen huske hvordan det gik med petanque banen?”
Forslag: ”Vi burde gøre noget ved ’hyggehjørnet’ Det ser herrens ud!” Lille debat og enighed om, at alle lægger ’hovedet i blød’ og kommer med et forslag til bestyrelsen. Så kan det klares på en grøn dag.
Forslag: ”Vi har behov for en elektrisk buskrydder/trimmer. Kun en meget lille kreds af mennesker kan starten og køre med den vi har.” Konklusion: Det køber vi.
Forslag: ” Vi skal blive bedre til at rengøre maskiner og tanke dem op efter brug.” Enighed om dette. Forslag: ”Lad os lave en eng, så græsset slet ikke skal slås – som Søren Ryge.” Fik ikke rigtig opbakning.
Forslag: ”Lad os næste gang servere stegt flæsk med persillesovs eller æggekage – så kan det blive endnu mere hyggeligt.” – Reaktion: God idé.
Fra Kresten: ”I beretningen efterspørger Bestyrelsen en tilbagemelding på, hvad vi vil med de sociale arrangementer. Skal der arbejdes videre med fester, ture etc? Lille debat. Ikke så meget tid hos folk længere, ikke den store interesse. Helst små arrangementer, hvor der ikke krævedes så megen forberedelse (måske æggekage/stegt flæsk hyggeaften). Ingen direkte ønsker om sociale tiltag. Herfter takkede dirigenten for god ro og orden, og grillmesteren serverede pølser, brød og kartoffelsalat.
Peter Rasmussen (52) – ref den 18.06.2013

Der indbydes herved til generalforsamling i Skjoldsparkens Grundejerforening
FREDAG DEN 14. JUNI KL. 18.00
(afhængig af vejret afholdes generalforsamlingen i/ved vort maskinhus eller i carporten ved blok 6).
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning v/bestyrelsen.
 3. Regnskab v/bestyrelsen.
 4. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 5. Fastsættelse af budget og kontingent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at ordinær kontingent fastsættes til kr. 800, og at der i lighed med det forgangne år opkræves 2 x kr. 500 som opsparing til kommende udgifter til udskiftning af maskiner, generel vedligeholdelse (vej og belysning) samt uforudsete udgifter.
 6. Valg af bestyrelse i h.t. § 8., samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, som alle er på valg 1 år ad gangen.
 7. Eventuelt.
  Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved pølser, øl og vand.
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen


Referat af generalforsamling 2006


Referat af generalforsamling 2005