Læs her referater af b.la bestyrelsesmøder. Det seneste møde læses først.

 REFERAT AF BESTYRELSMØDE 

Torsdag den 6. juni 2024 kl. 19.30 hos Eva 50 

Tilstede Peter 52, Eva 50, Kim 74, Pia 84. Afbud Jakob 82, Lisa 46. 

Gennemgang og godkendelse af seneste referat: Godkendt. 

Økonomi: Regnskab samt næste års budget gennemgået og klargjort til generalforsamling. Kommentarer til begge kommer på forsamlingen. 

Sidens sidst: 

To sager indkommet. 1: Der køres for stærk på Skjoldsvænge samt 2: indlæg vedr. fremtidigt vedligehold af fællesareal. Begge sager indgår i materiale til generalforsamlingen. 

Planlægningen af fødselsdagen genoptages efter generalforsamlingen. 

Sager til behandling/beslutning: 

Dagsordenen samt beretning til generalforsamlingen gennemgået. 

Evt: Intet. 

Næste møde besluttes af ny bestyrelse efter generalforsamlingen. 

Pia 84 -ref 


GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 2. maj 2024 kl. 19.30 hos Jakob
Tilstede: Pia (84), Kim (74), Jakob (82), Eva (50), Lisa (60), Peter (52)


Gennemgang og godkendelse af seneste referat

Flot indsats ved fjernelse af væltet rækværk ved hus 88.
Grøn lørdag/uge evalueret. Vedr græsslåning: Husk at græsareal ved siden af hus 88 (hvor
maskinhuset står) er fællesareal.
Kloak-arbejdet fortsætter og er meget omfattende. Stor hjælp fra Poul Henrik (78). Vi har brugt
2500 kr på hjælp fra landmåler inkl at indhente tinglyste dokumenter. Uvist om det bærer frugt,
men hvis det gør, kan de 2500 kr være de bedste vi nogensinde har brugt.
Referatet godkendt.


Økonomi
Intet nyt ingen restancer (Udover gammel 46-48 problematik). Der arbejdes lige nu på at have regnskab og budget klar til
generalforsamlingen.


Siden sidst
Hus nr 66 er solgt. Nye ejere overtager ca 1.6. Ny ejer er dagplejer og der vil komme en
ansøgning på generalforsamlingen og at opsætte et lavt hegn rundt på grunden, så ungerne
ikke stikker af.
Bestyrelsen undersøger om der findes grundskyld på fællesareal og hvorledes vi skal/kan
forholde os til det.
Peter (52) udsender invitation til generalforsamling.
Vi forsøger at afholde to ’grønne aftner’ den 16. og 30. maj fra klokken 16.30. Opgaver: Kanter
og kloakker. Der er ingen spisning ved disse arrangementer. Kan man ikke deltage fra 16.30
opfordres man til at komme når man kan. Fremtidige grønne lørdage gøres ’længere’ – altså
senere spisning. Så vi kan nå opgaverne. Stor ros til deltagerne ved seneste Grøn Lørdag.
Lister med fødselsdage og mail-adresser skal efterses. Peter (52) tager print med til
generalforsamlingen – så kan man tilføje og rette.

Sager til behandling/beslutning
Kommende generalforsamling gennemgået, herunder beretning. Forskellige
beslutningsforslag debatteret.
To af bestyrelsens medlemmer modtager ikke genvalg ved generalforsamlingen, så det vil
være velkommet, hvis man giver det en tanke at tage en tjans i bestyrelsen.


Eventuelt inkl næste møde
Næste – og periodens sidste – møde er torsdag den 6. juni klokken 19.30 hos Eva (50).


Pia Hænel (84) ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Grundejerforeningen Skjoldsparken
Onsdag d 130324 kl 19.30 hos Lisa (60).
Tilstede: Peter (52), Lisa (60), Jakob (82), Pia (84), Kim (74), Eva (50).

Seneste referat:
Referatet godkendt.
Kommentarer: Teltpæle fundet og teltet fungerer, dialog omkring hvordan vi opbevarer det bedst og så det fylder mindst muligt. (fx udenfor skuret i en aflåst hyndebox). Telt-lauget er på opgaven.
Procedure for at byde nye beboere velkommen: En af de “gamle” fra blokken har ansvaret for at byde velkommen. Gave købes (250 kr) og regningen gives til Kim.

Økonomi:
Økonomi gennemgået. Alle (minus vores udfordring – ejeren af to huse) har betalt.

Sager til behandling:
Vedr- Henvendelse omkring det væltede stakit ved nr. 88: Der er en dialog i gang med den (formodede) nye ejer.

Grundejerforeningens 50 års fødselsdag, vil blive slået sammen med aktivitetsudvalgets sommerfest til august. Vi arbejder videre med planer for mad og aktiviteter til dagen. Tidligere beboere inviteres med til en reception. Der vil blive lavet en pressemeddelelse af Peter.
Vi indsamler billeder fra de 50 år, som scannes ind (Peter) og lægges på hjemmesiden. Der laves en Powerpoint til dagen (Kim). Peter arbejder på nyt jubilæumslogo. Vi opfordrer alle, som har billeder liggende til at give det til bestyrelsen.

Vi indkøber (Kim) en ny vimpel til flagstangen.

Der arbejdes videre med sagen om vor fælleskloak. Vi er i dialog med en landmåler, som måske kan hjælpe os i dysten med Provas.

Grøn dag er fastlagt til d. 13.4. Start kl. 10.00 med grillpølser kl ca 12.00. Claus er grillmester. Jakob fremskaffer nødvendige materialer til dagen/ugen og tjekker desuden op på drikkevarer.
Ugen op til (uge 15) er Grøn Uge. Her kan man melde sig på opgaver, som bliver meldt ud forinden.

Eventuelt og næste møde:
Næste møde d 2/5 -2024 kl 19.30 hos (Jakob).

Pia Hänel referent
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag d 180124 kl 19.30 hos Pia (84).

Tilstede: Peter (52), Lisa (60), Jakob (82), Pia (84). Afbud: Kim (74) og Eva (50).

1, Referatet godkendt.

 1. Økonomi. OK – papirerne skal hentes hos Birgit.
 2. Henvendelse vedrørende telt fra maskinmestrene. Gennemgås til næste møde.
 3. Årshjul er lavet og sendt separat pr. mail + lagt på FB-siden fra aktivitetsudvalget.
 4. Foreningen har 50 års jubilæum 11/6-2024. Bestyrelsen går i tænkeboks omkring
  markeringen af jubilæet.
 5. Punkter til næste møde – procedure for at byde nye beboere velkomne.

Næste møde d 7/3 -2024 hos Lisa (60).


 Torsdag den 16. november klokken 19.30 hos Eva (50). 

Tilstede: Eva (50), Kim (74), Lisa (60) og Peter (52). Afbud: Pia (84) og Jakob (82). 

1.Økonomi 

Den nye kundeaftale med Danske Bank er nu klar til at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver, Det afslutter overdragelsesforretningen imellem den tidligere og nuværende bestyrelse. I øvrigt intet at bemærke. 

2.Sager til behandling/beslutning/orientering 

A: Kloakarbejdet er nu afsluttet og faktura er betalt. Det er derfor rimeligt at forvente at vi ikke får problemer med vor private fælleskloak i lang tid fremover. 

B: Vi har flyttet vor ’hosting’ af foreningens hjemmeside fra den tidligere udbyder til en ny, hvilket giver en besparelse. 

C: H.P. (58) arbejder med udskiftning af låsekassen på døren til Maskinhuset. Forventet udgift ca 1000 kr. 

D: Aktivitetsudvalget flytter vor ’Juletræstænding’ fra den 1. til den 3. december, Det giver mange flere deltagere. 

E: Et bud i en varevogn har efterladt nogle dybe spor på græsarealet. Der er truffet aftale om en økonomisk kompensation og så lægger nye tørv til foråret. 

3.Eventuelt 

Intet under eventuelt – ud over lækre boller til mødedeltagerne 

4.Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 18. januar klokken 19.30 hos Pia (84) 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår 


Referat af bestyrelsesmøde den 11.9.23. kl 19.30 hos Peter

Tilstede: Peter, Eva, Kim, Lisa og Pia

Afbud: Jakob

Godkendelse af seneste referat:

Godkendt

Økonomi:

Overdragelsen er i gang.

Grøn dag – hæk problematik:

Peter laver et skriv på FB og stemmeseddel sendes rundt. 

Grøn dag – praktik:

Hækken klippes ved cykelstien, midtergangen ned over åen, samt hjørnet. 

Vi skal bruge nogle batteridrevne hækkeklippere, alle mand må gerne tage med hvis de har.

Til dem der har lyst til en lille opgave til “grøn uge”. Er der kummer som skal vaskes og males (skabelon + maling står i skuret), skilte der skal vaskes og området under gyngerne renses for ukrudt. 

Alle kanter skal sættes af på det lange stykke ned mod skuret og hvor der ellers mangler. 

Årshjul:

Er under udarbejdelse af aktivitetsudvalget. Medtages til næste bestyrelsesmøde. 

Generalforsamlingen er den 13.06.24.

Eventuelt:

Næste møde:

16.11.23. kl 19.30 hos Eva

Punkter til næste møde:

Kloak

Årshjul 

Pia Hänel – ref


 Bestyrelsesmøde mandag 14/8 hos Lisa 

Tilstede: Peter, Eva, Kim, Jakob, Lisa og Pia (fuldtallig) 

Punkt 1: 

Konstituering af bestyrelsen 

Formand Peter 

Næstformand Jakob 

Kasser Kim 

Sekretær Pia 

Punkt 2: 

Reduktion af kontingent til nr. 50, grundet elforbrug ved hjertestarter fastsat til 800 kr. Nyt beløb fastsættes for næste periode med udgangspunkt i ’normaliserede’ elspriser. 

Punkt 3: 

Grøn lørdag blev diskuteret og planlagt. 

Sæt kryds i kalenderen d 23/9 fra 10.00 – 12.00. 

Særskilt indbydelse udsendes sammen med dette referat. 

Punkt 4: 

Henvendelse vedrørende hus 88. Kim kontakter husejeren. 

Eventuelt: 

Asfalt situation diskuteret. Ikke mindst øget tung trafik skader vores asfaltbelægning. Peter kontakter Provas ang. deres tunge køretøjer. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

Lasse vil gerne på som “græsslå’er”. Skriver sig på listen i Maskinhuset. 

Vores CVR-nummer er fornyet for en tre årig periode. 

Kloak – Jakob kontakter Torben Larsen, Byggeriet, igen. 

Bestyrelsen vil arbejde med nogle vedtægtsændringer, så det bliver muligt at opkræve kontingent særskilt ved lejere og udlejere. (Herunder fx forpligte lejere til græsslåning mv). 

Indkomne forslag: 

Oprettelse af et teltlaug som vil hjælpe ved opsættelse af vores telt. 

Thomas 50 

Kim 74 

Jakob 82 

Har ønsket at være en del af lauget. 

Angelica nr. 74 laver et opslag på FB omkring lauget og hvordan man kan komme med. 

Pris forslag: 1 kasse øl og 1 kasse vand. 

Næste møde: 

Mandag den 11. september kl. 19.30 hos Peter (52). 

Referent: Pia Hänel 


REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Den 22.5.2023 hos Birgit (66). Tilstede: Birgit 66, Kim 74, Eva 50, Brian 86 og Peter 52. Afbud: Jakob 82.

Mødet, der er bestyrelsesårets sidste, omhandler forberedelse af årets generalforsamling torsdag den 8. juni:

Gennemgang af årsregnskab samt forslag til budget. Som man kan se af forslaget på generalforsamlingen, vil bestyrelsen foreslå en beskeden stigning i basiskontingentet, men intet ekstra-kontingent i det kommende år (samlet 800 kr færre per hus). ✔️

Input til årsberetning. ✔️

Villige til genvalg: Som man vil kunne se af generalforsamlingen dagsorden, som udsendes umiddelbart efter 1.6., der er sidste frist for indsendelse af forslag til behandling, er der to bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan genvælges. De øvrige: Jakob, Eva, Kim og Peter stiller sig til rådighed for genvalg. ✔️

Hver person medbringer selv: Stol, glas, tallerken samt bestik. ✔️

Eventuelt: Intet under eventuelt og der planlægges først næste møde efter generalforsamlingen. ✔️

Peter -ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 24. APR 2023 KL 19.30 I HUS 74

Tilstede: Kim 74, Eva 50, Jakob 82, Birgit 66 og Peter 52. Afbud: Brian 86.

01.Godkendelse af seneste referat: Kommentarer: Vi har modtaget information om den forestående reparation af vores fælles kloak. Og det er den del af fælleskloakken imellem hus 72 og 88, der skal repareres. Arbejdet forventes kun at tage én dag. Så snart vi kender dagen, melder vi det ud, så folk kan undgå at parkere biler på kloakdæksler osv.

Vedr. Grøn Dag er der besluttet at ’dagens ret’ bliver pizza. Vi lejer en ’kantskærer’ hos Delpin (dette skulle gøre det meget lettere at rette kanter af).

Referat godkendt.

02.Økonomi: Ingen problemer. Dog arbejdes der fortsat med et par restancer og med at forebygge at der ikke opstår nye. Det kan muligvis kræve et vedtægts-ændringsforslag. Der arbejdes videre.

03.Indkomne forslag/sager: Vores bank har informeret os om, at vi (foreningen) skal have nyt CVR nummer og skal igennem processen med at blive godkendt (hvidvaskeregler). En proces, som for et par år siden var ved at tage pippet fra os. Vi har besluttet at vi venter til efter generalforsamlingen med at påbegynde dette. Hvis der kommer udskiftninger i bestyrelsen vil arbejdet skulle gøres to gange.

Kresten (64) har doneret en stor flyttekasse med gammelt Skjoldsparken.materiale til foreningen. Dette vil blive gennemgået så snart tiden er til det. Tak til Kresten.

Vor eng er gjort klar til såning. Såningen foretages i begyndelsen af maj, hvor vi håber at det er slut med nattefrost. Det bliver en noget mere blomstrende eng i år. Mange blomster – mange farver.

Årets GENERALFORSAMLING er planlagt til 8. juni 2023 kl. 17.00. Peter 52 tager kontakt ift lån af blok 6’s hangar samt andet praktisk.

04.Eventuelt samt næste møde: Fra beboere, som har været i gang med at slå græs, lyder det at vor nye plæneklipper er helt fantastisk.

Næste møde: 22. maj 2023 kl. 19.30 hos Birgit 66.

Peter Rasmussen -ref

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Torsdag den 23. marts 2023 kl.19.30 hos Peter (52). Tilstede: Birgit 66, Eva 50, Jakob 82, Kim 74, Brian 86 og Peter 52 (fuldtallig).

1.Godkendelse af seneste referat: Kommentarer til referatet:

Vedr. restancer – se selvstændigt punkt 2 i dette referat.
Vedr. kogeplade til aktivitetsudvalget: Er leveret i Maskinhuset. Kun lidt gas, så udvalget må indkøbe og aflevere bon til Birgit 66.
Jakob (82) har dialog med kloakfirma så vi kan få udført reparationsarbejde.
Ny fødselsdagsliste. Vi har efterspurgt nye navne og fødselsdage til listen, men har kun modtaget meget få. Vi tager selv kontakt til nye beboere, således at vi ikke udsender en ny liste med mange ’mangler’.
Vedr. ny klipper: Vi har indkøbt en ny græsklipper således at den vil være klar til sæsonen. I handlen lykkedes det at få 1.000 kroner for den (17 år) gamle. Godt arbejde af maskinmestrene.

Referatet herefter godkendt.

2.Økonomi. Økonomi er fin. Vi har en problematik vedr et par restancer, som vi leder efter en løsning på.
Problematik: Når en lejer indbetaler til husets ejer vedr kontingent mv til Grundejerforeningen, men som ejeren så ikke indbetaler til foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med problematikken/restancerne. Der skal muligvis fremsættes et vedtægtsforslag til næste generalforsamling.

3.Planlægning af Grøn Dag: Der afholdes GRØN DAG lørdag den 29. april fra klokken 10.00, med fællesspisning fra ca kl 12.00. Der udsendes senere en invitation så man kan tilmelde sig (af hensyn til spisning/drikkelse).

Samtidig opfordres til, at man – hvis man har tiden og kræfterne – vælger at løse ’grønne opgaver’. Opgaver fra listen, som man kan hygge sig med at løse.

På listen er: Afretning af kanter (til dagen lejes en kantskærer), rengøring af kummer, udskiftning af stolpe på legepladsen, evt efterfyldning af faldsand (skal lige tjekkes), sten lægges ved hæk mv. (Lasse 50 og Brian 86 er i gang med at kigge på sten/fliser ved hækken).

Bemærk: Engen klargøres/såes til inden Grøn Dag. Flagstangen skal rettes, men det bliver først efter Grøn Dag da der umiddelbart efter den 29.4. er konfirmation i Skjoldsparken, som naturligvis ikke skal være uden en rejst flagstang.

4.Sager til beslutning: Intet indkommet.

5.Eventuet og næste møde:  Næste møde. Mandag den 24. april kl 19.30 hos Brian 86.  PR-ref


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.30 hos Birgit (66).

Tilstede: Brian (86), Birgit (66), Kim (74), Eva (50), Peter (52). Afbud: Jakob (82).

1.Godkendelse af seneste referat. Godkendt.

2.Økonomi. Kontingentopkrævning netop udsendt med betalingsfrist den 1.3.23. Fra tidligere opkrævning har vi et par restancer, som der arbejdes på at få indbetalt.

3.Orientering. Aktivitetsudvalget fortsætter med at imponere. Seneste aktivitet er fastelavn, hvor der – i tråd med tidligere aktiviteter – er stor tilslutning.

Aktivitetsudvalget ønsker sig en kogeplade/kogeblus. Peter (52) har et kogeblus til gas stående, som han sponsorerer. Det sættes hen i maskinhuset.

Hængepartier: Kloak-firma rykkes (igen) for at få udført den reparation af fælleskloakken, som der er givet tilbud på – og som defineres i tilstandsrapporten. (Jakob rykker).

Mange har været på hjertestarter-kurser og der er tilmeldt en del til det aftenkursus, som finder sted den 15. Det er bestyrelsens vurdering at vi ikke har behov for flere kurser. Skulle der være nogle få, som ikke har været afsted – og som gerne vil – kan man gratis tilmelde sig kursus via Hjerteforeningen. Vi meddeler Bent Dalgaard, Hjerteforeningen, at vi ikke har behov for flere kurser.

Vi skal have lavet en ny fødselsdagsliste. Nye tilflyttere skal med på listen. Liste laves før næste møde.

4.Sager til beslutning: Vor 17 år (!!!) gamle Klippo plæneklipper (den lille) står overfor nogle bekostelige reparationer med udskiftning af dyre reservedele. Bestyrelsen har derfor besluttet i stedet at udskifte klipperen. En klipper af tilsvarende kvalitet forventes at koste ca. 8.000 kroner. Bestyrelsen har bedt maskinmestrene om at indkøbe en ny klipper i stedet for at reparere på den gamle.

5. Eventuelt og næste møde: Næste møde afholdes torsdag den 23.3.23 kl. 19.30 hos Peter (52)

Peter Rasmussen -ref


REFERAT 

Fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. november 2022 kl. 19.30 hos Eva (50) 

Tilstede: Birgit (66), Kim (74), Jakob (82), Eva (50) og Peter (52). Afbud: Brian (86). 

Mødet markerede juleafslutning for bestyrelsen. Ros til Eva og Thomas for gløgg, æbleskiver osv 

01.Godkendelse af seneste referat 

Referat godkendt 

02.Økonomi 

Økonomi er OK. Én restant men det er der styr på. 

03.Sager til behandling 

Velkommen til Dorte og familie i hus 46. Dejligt med nye folk i Skjoldsparken. 

Første hjertestarter kursus er på fredag kl 10.00 i Vojens Sundhedscenters kantine (kælderen). 11 deltager. Vi har rykket Bent Dalgaard, Hjerteforeningen, for tider sen eftermiddag/aften og/eller weekend, så også den arbejdende del af befolkningen kan komme på kursus. 

Vi har fået informationer om hjertestarter skabets elforbrug. Forbruget modregnes i hus 50’s kontingent og justeres når/hvis elpriserne vender tilbage til normal. 

Eva (50) fjerner, og bortskaffer, de resterende græskar fra legepladsen. Vi antager at folk selv har taget deres græskar, hvis de vil beholde dem. Vi tager dem væk så de ikke bliver vinterfoder til rotter. I samme omgang: Stor ros til aktivitetsudvalget for det fine græskararrangement og tak til skjoldboerne for den fine opbakning. Næste aktivitet: Tænding af juletræ. 

Vedr kloak har vi udstyret det brev-oplæg, som Poul Henrik (78) har lavet, med logo og sendt det til Provas. Hvis nogen gerne vil se brevet, så send en mail til peterrasmussen@webspeed.dk, så kommer det på mail. Da det er fortroligt vil det ikke kunne findes på hjemmesiden. Vi rykker kloakfolkene for at få reparationsarbejdet udført. Udgift til tilstandsrapport er betalt. 

En beboer fortæller at der stadig køres alt for stærkt på vor fællesvej. Dette gælder såvel beboere som gæster. Vi opfordrer alle til at overholde fartgrænsen og tage fat i naboer/gæster, som ikke gør. Bestyrelsen vil arbejde med om noget kan gøres for at afhjælpe problemet. Ole (60) har tidligere foreslået vejbump – dette indgår også i arbejdet. 

En beboer har tilbudt at indbetale et beløb til vort hjertestarter projekt. Vi har ikke flere udgifter til hjertestarter og skab, men på sigt vil foreningen få en udgift til vedligehold. Bestyrelsen ser derfor på hvorledes vi kan lave en ’vedligeholdelseskonto’, som beboere og sponsorer kan bidrage til. Peter (52) svarer beboeren. 

Der er kommet ny lås i Maskinhuset. De gamle nøgler passer fortsat. Husk at låse efter jer når I har været i huset. 

Der skal indkøbes – og monteres – en ny stolpe på gyngestativet. Sker til foråret. 

Eventuelt og næste møde 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 9.2.2023 klokken 19.30 hos Birgit (66). 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

Peter (50) -ref 


 REFERAT 

Bestyrelsesmøde 29. september 2022 kl. 19.30 hos Jakob (82) 

Tilstede: Jakob (82), Eva (50), Kim (74), Birgit (66) og Peter (52). Afbud: Brian (86). 

Godkendelse af seneste referat: 

Referat godkendt. 

Økonomi: 

Vi har én restant. Kassereren arbejder på, at få det på plads. 

Næste opkrævning udsendes den 15.10. til betaling 15.11. Bemærk, at der opkræves 700 kr i stedet for 500. Dette skyldes, som de fleste nok ved, at der blev opkrævet 200 kr for lidt sidst. De beboere, som betalte det fulde beløb sidst, opkræves naturligvis kun 500 kr. 

Sager til behandling: 

Grøn dag: 

Invitation er sendt ud til Grøn Dag på lørdag den 8. oktober 2022 kl 10.00. 

Opgaver på dagen: Klipning af hybenhække. Klipning af hæk midt på plænen. Retning af kanter. Oprensning i ’kattebakken’ under gyngestativet. Bortskaffelse af affald (Jakob (82) arrangerer trailer). 

Ved grøn dag sørger Peter (52) for at der findes en liste over mailadresser, så alle har mulighed for at rette, strege ud, de forkerte mailadresser. 

Tilmelding senest tirsdag den 4. oktober. Enten via mail eller ved at skrive sig på i tråden på facebook. 

Skulle man gerne ville tage del i det grønne arbejde, men ikke kan på dagen, kan man byde ind på en opgave og løse den når man kan. 

Aktivitetsplaner fra Aktivitetsudvalget: 

Aktivitetsudvalget har udsendt en plan for det kommende år, samt en invitation til den næste begivenhed i Skjoldsparken – en græskardag. Stor ros til aktivitetsplanen, som ser meget spændende ud. Vi opfordrer alle til at deltage alt hvad man kan. 

Hjertestarter: 

Hjertestarterskab er nu monteret på facaden til hus 50. Peter (52) tager sig af, at få den tilmeldt så fx hjerteløbere kan finde den. Vi undersøger samtidig hjertestartskabets strømforbrug, således at vi fremadrettet kan afregne strøm med hus 50. 

Alle, som har lyst. Inviteres til at troppe op ved hjertestarteren mandag den 17.oktober klokken 17.00. Her vil foreningen give en øl/vand og lokalformanden for Hjerteforeningen vil også komme. Så fejrer vi vores fine nye maskine og tager lidt fotos til pressebrug. 

I løbet af kort tid vil der komme nogle terminer, hvor man kan tilmelde sig hjertestarter-kursus. Kurserne bliver afholdt i Vojens Sundhedscenter. Det er – naturligvis – frivilligt at deltage og man kan også komme bare for at kigge (hvis man ikke har lyst til at prøve genoplivning etc). 

Kloak: 

Vi følger op på, at der er lavet aftale om at reparation af kloakken kan påbegyndes. Og vi lægger ordlyden i tilstandsrapporten på hjemmesiden, så den er tilgængelig for alle – fx hvis man ønsker at sælge sit hus. 

Som et led i vore bestræbelser på, at undgå ejerskabet af kloakken, har Poul Henrik (78) udarbejdet et udkast til et brev til Provas, hvor vi gør vor holdning klart. Det fremgår også meget tydeligt, at vor bekostning af såvel tilstandsrapport som reparation af kloakken ikke betyder, at vi anerkender ejerskabet. 

Vi siger en meget stor tak til Poul Henrik og udstyrer brevet med vort logo osv – og sender det til Provas. 

Bæk: 

Vi har haft nogle gode og konstruktive samtaler med Haderslev Kommune om affaldet ved bækken. 

Oprensningen og placeringen af affald langs bækken er udført som kommunens medarbejdere er instrueret om. Derfor kan de ikke lastes for hvordan det ser ud. Deres leder kunne naturligvis godt se, at det ikke duer da der er en ’trampesti’ langs bækken. Derfor har han aftalt med deres ’formand’, at der kommer et par folk ud og forsøger at placere affaldet fornuftigt og så det ikke fylder så meget. Og dette, sammenholdt med at vi klipper hybenhækken, skulle gerne betyde at der bliver plads nok. 

Næste gang bækken skal oprenses vil affaldet blive placeret på den modsatte bred. 

Hvis årets affald stadig fylder for meget, kan vi vælge at bortskaffe det sammen med hækaffaldet på lørdag. 

Flagstangs-juletræ 

Fordi elpriserne stiger og det sikkert bliver politisk ukorrekt at lave for meget julepynt, har vi drøftet om vi skal have vores flagstangs-juletræ tændt i år. Kim (74) har været i gang med at beregne strømforbrug og -pris. Hvis vi kalkulerer med 7 kroner pr kWh (som er højt sat), vil udgiften være 28 kroner for hele perioden. Den lave pris skyldes det lave forbrug, så vi har besluttet at tænde ’træet’. Vi kan samtidig opfordre alle til, at begrænse julebelysningen hver især. 

Køb af borde 

Efter at Lone er fraflyttet Skjoldsparken (hun ejer tre af de borde vi havde i Maskinhuset) mangler vi borde. Bestyrelsen besluttede at indkøbe tre borde. Jakob (82) køber bordene. 

Næste møde: 

Bestyrelsen mødes igen den 9/11 2022 kl 19,30 hos Eva (50). 

 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Torsdag den 1.9.2022 kl 19.30 hos Kim (74). 

Tilstede: Kim (74), Birgit (66), Eva (50), Jakob (82) og Peter (52). 

Afbud: Brian (86). 

FRA KASSEREREN: 

Økonomi OK 

Husk at skrive husnummer på jeres overførsel af kontingent. Det letter overblikket meget! 

Vi har stadig en udfordring med den liste vi udsender mails efter. Vi opfordrer alle til at gå ind på vores oversigt her:  https://skjoldsparken.dk/beboere-i-skjoldsparken/

og tjekke at din mailadresse passer. Hvis hustanden har mere end én mailadresse – eller hvis din mailadresse ikke passer, så send den rette adresse i en sms til Peter på 30405051. 

STATUS OG HANDLING: 

Kloak: Vi har modtaget tilstandsrapport på vores kloak. Heldigvis var den meget bedre end frygtet. Kun få fornødne reparationer. Tilstandsrapport kostede også mindre end forventet, 2.900 + moms (3.625 kr). 

Pris på fornødne reparationer er 11.500 + moms (14.375 kr). Det er bestyrelsens holdning, at dette arbejde skal igangsættes straks. Vi vil dog gerne have beboernes opbakning til at beløbet anvendes. Derfor udsendes stemmesedler til alle postkasser. Vi beder om, at der stemmes ja. Kuponer afleveres i postkassen i nr 52 senest den 11. september. 

Sideløbende med dette arbejdes der fortsat med at forsøge at slippe for ejerskabet for kloakken. Mere herom efter næste bestyrelsesmøde. Bemærk, at der jvnf vedtægterne kræves ¾ majoritet. 

Hjertestarter: Efter et lille kiks, som gjorde at vi ikke fik lavet en ’overdragelsesaftale’ så hurtigt, som det var tiltænkt, skulle vi nu være tæt på at få vores hjertestarter. Hjerteforeningen går og venter på, at der kommer en ny sending hjem, men forventer at det sker inden for 14 dage ca. Så snart vi kender terminen vil der komme dato-muligheder for hjertestarter-kursus til alle, som har lyst. 

Eng: Efter en start-sæson, hvor vores eng har været mere vild end blomstrende, er planen lagt for den kommende sæson, som kommer til at indeholde langt flere kulørte blomster. Der skulle være styr på det. 

Bæk: (Og især oprydning af affald langs denne). Kommunens oprensning af bækken har efterladt en del affald, som vi meget gerne vil have dem til at fjerne. Peter tager kontakt. 

Gummi vejbumb: Ole (60) foreslår at foreningen indkøber et/to gummi vejbumb, som han samtidig melder sig som frivilligt til at montere ved indkørslen til Skjoldsparken. Formålet er at huske bilister på, at der skal køres langsomt. Bestyrelsen havde lidt forskellige holdninger. Vil det fx være et problem ved snerydning osv. Beslutningen blev, at vi tager en snak om det (fx ved Grøn Dag) og ser hvad der er smartest. Foreslået blev b.la også at man kunne male asfalten så man tydeligt kan se hastighedsbegrænsningen. 

Aktivitets plan: Vores fest/aktivitetsudvalg er på vej med en meget spændende plan over de mange tilbud de har planlagt for det kommende år. Tag positivt imod den når den kommer. 

Grøn dag: Næste Grøn Dag er lørdag den 8. oktober. Vi begynder kl 10,00 og planlægger lidt til ganen kl. 12.00. Der kommer tilmeldingskupon ud, af hensyn til spisning. På dagens program nogle hække, kanter og sandkassen, som er plaget af kattelorte. Hvis vi ikke lykkes med, at få kommunen til at fjerne ’bæk-affald’, kan der være noget der også. 

Næste møde: Afholdes 29.9.2022 kl 19.30 hos Jakob. 

Eventuelt: Aktivitetsudvalget kunne godt tænke sig et medlem mere. Så har du lyst, så kontakt Eva (50) eller Angelika (74). Alle er meget velkomne, men af hensyn til diversiteten gjorde det ikke noget, hvis der skulle være en mand, som havde lyst. 

Peter Rasmussen -ref 


 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

Mandag den 27. juni 2022 kl. 19.30 hos Brian (86). 

Tilstede: Brian (86), Kim (74), Jakob (82), Eva (50), Birgit (66) og Peter (52). Afbud: Ingen. 

1.Konstituering 

Bestyrelsen valgte at fortsætte uændret. Således at Peter (52) er formand, Brian (86) er næstformand, Kim (74) sekretær/webmaster, Birgit (66) kasserer, Eva (50) sociale aktiviteter, Jakob (82)+Kim (74) Grønne aktiviteter. 

2.Økonomi 

Alt OK – ingen ændringer siden sidst. 

3. Kloak 

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget tilstandsrapport på skrift, men når denne kommer vil vi udsende denne til alle. Den kan være værdifuld når huset skal sælges. 

Mundtligt er vi blevet orienteret om, at kloakken kun havde meget få og små skader. Disse kan udbedres på ca én arbejdsdag og med meget lidt materiale. Det er bestyrelsens vurdering, at en reparation af dette omfang ikke kræver en afstemning, men at vi blot får den foretaget. 

Den meget positive melding omkring kloakkens tilstand ændrer ikke ved, at vi vil fortsætte arbejdet med at undgå at have ejerskabet – eller alternativt: At kunne overdrage dette til Provas. Der er forskellige aktiviteter i gang, som fortsætter efter sommerferien. Der vil da blive dannet en gruppe, som man kan tage del i, hvis man har lyst – og har noget at bidrage med. 

4. Kommende opgaver 

Bestyrelsen vil, i løbet af arbejdsåret, undersøge om der er behov for – og i bekræftende fald, hvorledes vi laver – en vedtægtsændring der gearer os til at kunne løfte en større økonomisk udfordring (som fx en større reparation af kloak). Hvorledes sikrer vi at dette sker solidarisk. 

Bestyrelsen vi ligeledes undersøge om der – når vore plæneklippere på et tidspunkt ikke kan repareres mere – findes alternativer. Det kunne være hjælp udefra, robot klipper ell. Lign. 

5.Evt og næste møde 

Næste møde afholdes 1. september kl 19.30 hos Kim (74) 

Peter Rasmussen -ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.30 hos Birgit (66).

Frem mødt: Brian (86), Kim (74), Birgit (66), Eva (50), Peter (52). Afbud: Jakob (82).

Forberedelse af GF22:

Regnskab: gennemgået og gjort klar til revision. Resultat især påvirket af tre faktorer: Ny flagstang, brug af vognmand til bortskaffelse af affald samt stor tilslutning til grønne dage/generalforsamling. 
Budget til GF22 bliver påvirket af flere faktorer: Stor engangsudgift til tilstandsrapport for kloak, situation omkring forsikringer samt almene prisstigninger. BE vil foreslå at ordinært kontingent stiger fra 800 til 1000 kr. Dertil to ekstra opkrævninger i det kommende år a’ 500 kr. Én til vor ’hensættelseskonto’ og én til foreningskontoen for at få denne tilbage i balance.

Forsikringer: En konkret sag, hvor græsslåning har kostet en smadret rude, samt situationen omkring mulig forsikring af kloakken, rejser spørgsmålet: Er vi korrekt og tilstrækkeligt forsikret. Og er vi som beboere bekendt med, hvornår det er vore private forsikringer, der skal dække? Peter tager det op i beretningen og den nye bestyrelse igangsætter et grundigere arbejde på førstkommende møde.

Kloak: Vi afventer fortsat at få lavet den tilstandsrapport på vor kloak, som vi er stillet i udsigt før generalforsamlingen. Denne tilstandsrapport må danne baggrund for det kommende arbejde. Det er bestyrelsens holdning at vi skal arbejde videre på, at forbedre situationen. Vi foreslår på GF at der nedsættes en gruppe af beboere, som har interesse, viden, netværk osv.

Efter mødet har en rundringning til de største forsikringsselskaber vist, at man slet ikke kan forsikre en privat kloak.

Praktik: Madbestilling, indkøb af drikkelse, opstilling af borde osv, gennemgået.

Næste møde/konstituerende møde: Mandag 27/6 kl. 19.30 hos Brian (86)

Peter Rasmussen -ref

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19,30 hos Peter (52) 

Tilstede: Birgit (66), Kim (74), Eva (50), Peter (52). Afbud: Brian (86), Jacob (82). 

Orientering om økonomi: Alt er OK. Der arbejdes med årsregnskab og budget. Forelægges bestyrelsen ved vort BE møde den 1. juni kl 19.30 hos Birgit (66). 

Status på eng: Der er sået og – ligesom alle andre bønder – har ’eng gruppen’ udfordringer med vand. Armene er lange efter at have slæbt mange vandkander. Nu kommer der en vandslange fra hus 66, så arbejdet lettes indtil vejrguderne bidrager. Økonomi: Indtil nu har engen – inklusive pløjning, fræsning, såning og indkøb af markblomster-frø – kostet den svimlende sum af 129 kroner. Ros til ’eng-gruppen’. 

Forberedelse af generalforsamling: Praktiske opgaver fordelt. Egentlig invitation udsendes med dette referat. Husk at sager, som skal behandles/besluttes på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest otte dage før – altså den 1. juni. Bestyrelsen fremsender forslag om en ændring i proceduren for udsendelse af referater, indbydelser osv. 

Input til beretning: Bestyrelsen kom med input til årets beretning. 

Evt: Intet at melde. 

Næste møde: afholdes onsdag den 1. juni kl. 19.30 hos Birgit (66). På mødet detailplanlægges generalforsamlingen, herunder behandles indkomne forslag, regnskab/budget godkendes og beretning gennemgås. 

Peter (52) -ref 


 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Torsdag den 7.4.2022 kl 19.30 hos Eva (50) 

Tilstede: Kim (74), Birgit (66), Eva (50), Jakob (82) og Peter (52). Afbud: Brian (86) 

Godkendelse af seneste referat: Referat godkendt uden kommentarer. 

Økonomi: Intet at bemærke – ingen restanter. 

Orientering: Bestyrelsen erfarer med glæde, at husene 46 og 48 nu er solgt. Vi ser frem til at byde nye beboere velkommen i Skjoldsparken. 

Vort ’sociale udvalg’ arbejder på et ølsmagningsarrangement med øl entusiasten Frank Truelsen (ja, det er ham fra vor seneste ølsmagning – hvis nogen kan huske noget fra den dag). Vi håber at lande arrangementet i maj måned. Der kommer invitation ud når det er på plads. Eva (50) har ’bolden’. 

Fræsning af eng: Det er tid for, at jorden på vores nye eng skal ’vendes’. Kim (74) og Lasse (50) forsøger at låne en fræser. Lykkedes dette ikke må vi leje en maskine. Arbejdet skal udføres forinden vor næste grønne dag. 

Grøn dag: Næste grønne dag er søndag den 1. maj. Vi begynder klokken 10.00 og slutter af med pølser så vi er afsluttet kl 14.00. Hvilke områder der skal gøres noget ved, beder vi alle melde ind på. Se invitation – med tilmeldingsblanket (af hensyn til mad/drikke) – vedlagt dette referat. På grund af datoen er det naturligvis tilladt at medbringe røde faner og nynne arbejdersange. 

Årets generalforsamling: Afholdes torsdag den 9. juni 2022 med start klokken 17.00 og mødet afsluttes med smørrebrød og øl/vand. Peter (52) tager kontakt til Blok 6 om lån af ’hangar’. Der udsendes senere invitation med tilmelding (til spisning). Hus som altid, i forhold til generalforsamling, at forslag, som skal behandles på generalforsamlingen skal være fremsendt senest otte dage før. 

Kloak: Vi har lavet aftale med ’Byggeriet’ om, at få lavet en ’tilstandsrapport’ på vor fælles-kloak. Arbejdet bliver udført indenfor den kommende måned og vil give os mulighed for at forholde os til kloakken på den kommende generalforsamling. Udgiften ved en tilstandsrapport forventes at udgøre omkring 5.000 kr. Jakob (82) har dialogen. 2 

Hjertestarter: Vi er kommet lidt tøvende i gang med vores indsamling, men nu skal vi have sat trumf på. 

Indsamlere til Landsindsamlingsdagen søndag den 24. april: 

Vi skulle gerne have mange flere til at melde sig som indsamlere. Husk at hvis man føler at en rute på ca 2 timer er for meget, så kan man bare gå sammen flere om en rute. Husk også at hvis I har familie andetsteds i Danmark, og gerne vil gå en rute for Hjerteforeningen, kan de sagtens stadig støtte vores hjertestarter. 

Sådan gør du: 

Gå ind på www.landsuddeling.dk 

Klik på Bliv indsamler 

Skriv navn, adresse osv 

Find en ledig rute du gerne vil gå 

Vælg at det er vores hjertestarter du gerne vil støtte (man finder Skjoldsparken på et kort) 

HVIS DU IKKE KAN FINXDE UD AF DET – ELLER DET DRILLER – SÅ TAG KONTAKT TIL ÉN FRA BESTYRELSEN. VI SKAL HELST HAVE SÅ MANGE MED SOM OVERHOVEDET MULIGT. Der skal 15 ruter (fysiske eller digitale) for at udløse en hjertestarter. 

Digitale ruter: 

Når nogen vil støtte Hjerteforeningen – og vores hjertestarter – kan man gøre det på mobilepay nummer 55144 – og skrive 3099 i kommentarfeltet. Der er desuden oprettet ’digitale’ ruter (små indsamlinger) af Brian, Eva, Kim, Peter (og måske flere). Se disse indsamlinger på de enkeltes private facebooksider. En digital rute er udført når den rammer 1100 kr (Indsamles flere end 1100 kr hjælper det bare de øvrige. 

På dagen: 

Det forlyder at alle vi indsamlere vil modtage en invitation fra Hjerteforeningen i Vojens til en kop morgenkaffe og rundstykke i Sundhedshuset (vist nok kl 9.00). Og efter vores ture rundt på gaderne (som er planlagt til at tage ca 2 timer). Venter Birgit og Co med grillpølser, øl og vand. 

Desuden: 

Bestyrelsen har sendt pressemeddelelse til MidtSyd/Ugeavisen. Skulle kommer i avisen i ugen efter påske. Skilte med indsamlingen forsøges opsat på steder i Vojens med mange mennesker (fx Kvickly). Film med Skjoldsparken og vores indsamling kan deles fra Peters private facebookside. 

Eventuelt og næste møde: Næste bestyrelsesmøde finder sted 17. maj klokken 19.30 hos Peter (52). Bilag: Invitation til Grøn Dag. -Peter (52) ref 


Referat fra bestyrelsesmøde

Den 24.2.2022 klokken 19.30 hos Kim (74).
Tilstede: Kim (74), Eva (50), Brian (86), Birgit (66), Peter (52)-ref. Afbud: Jakob (82)

Godkendelse af seneste referat: Godkendt

Orientering om økonomi: Ingen restanter. Alt OK.

Orientering fra ’Sociale aktiviteter’: Der arbejdes med fire konkrete projekter: Loppemarked, ølsmagning, fællesspisning og Sankt Hans. Mere information kommer når ting falder på plads.

Orientering fra ’Grønne aktiviteter’: Grønne dage planlægges på næste møde i april.

Orientering omkring kloak: Vi afventer forårets komme. Her vil kloak blive undersøgt og opmålt. Og så vil vi handle derfra.

Orientering om projekt ’Hjertestarter i Skjoldsparken’: (Se bilag 1). Vi er kommet med i Hjerteforeningens landsuddeling 2022. Det skal gerne give os en hjertestarter i Skjoldsparken til sommer (inkl skab, montage, kurser og vedligehold – værdi i alt ca 25.000). Det betyder også at vi skal ’på banen’ ved Hjerteforeningens landsindsamling den 24. april.

Vi sender mere konkret information ud (herunder, hvordan man tilmelder sig en rute osv), men kort fortalt skal vi fuldføre 15 ruter for at få vores hjertestarter-pakke. En (fysisk) rute består af ca 70-130 huse (svarende til et par timers gang). Og når ruten er fuldført, tæller den (uanset indsamlings-beløbet).
Der findes også ’digitale ruter’. Det er indsamling via mobilepaynumre. Her er en rute ’fuldført’ når der er indsamlet 1100 kr. Bestyrelsen er i gang med at kigge på sponsorer i vore netværk, som vil hjælpe til at vi kan lukke en del digitale ruter.
Vi modtager et stort flot ’rollup’ skilt fra Hjerteforeningen med vores indsamling på. Vi arbejder på, at få lov til at have dette skilt stående nogle dage på meget synlige steder (fx foyeren hos Kvickly).
Vi planlægger at lave en hygge dag ud af det den 24.4. Fx start på ruterne kl 10.00 og når man vender tilbage (måske ca 12.30) venter kolde øl og varme pølser. Også mere herom senere. Sæt X i kalenderen den 24.4. !

Eventuelt og næste møde: Der er blevet efterspurgt, at foreningen indkøber nogle ’klapstole’, så man ikke altid skal medbringe stole ved arrangementer. Peter (52) mener at have ca 10 klapstole, som han giver til foreningen (sætter dem ned i Maskinhuset). Så ser vi, hvor mange stole vi evt skal tilkøbe. 
Næste møde den 7.4.22 kl. 19.30 hos Eva (50).

Peter (52) ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag den 9. december 2021 hos Brian (86).

Tilstede: Brian (86), Kim (74), Birgit (66), Eva (50), Jakob (82) og Peter (52) Fuldtallig.

Økonomi:

Intet at bemærke.

Sager til behandling:

Flagstang væltet i blæsevejret. Ny er købt. Ny stang er 12 meter og i glasfiber. Den kan monteres på den eksisterende fod. I foråret vil vi rette soklen ordentligt op. Stangen forventes leveret den 28. december og prisen er lige godt 3000 kr.

Klage fra beboer:

En beboer har klaget til bestyrelsen over at vores ’eng’ blev større end det mål vi havde skitseret – og som der blev stemt om. Årsagen er, at vi havde svært ved at holde ploven indenfor snorene, men det ændrer naturligvis ikke ved at når vi stemmer om noget, som vedrører fællesareal, så skal man naturligvis kunne regne med at de passer. Samtidig er det en enstemmig bestyrelses opfattelse, at overskridelsen er til at leve med.

Klage fra beboer:

En beboer har klaget over at der ikke er blevet plantet en hæk i skellet imellem hus 82 og fællesareal i enden imod Skjoldsvænge. En sådan hæk er faktisk plantet (liguster), men er gået ud. Der plantes en ny hæk straks det passer med årstiden.

Julefrokost er aflyst

Årets julefrokost er aflyst pga de høje smittetal. Vender tilbage næste år.

Kloak-følgetonen fortsætter

Først i det nye år får vi et kloakfima til at lave en status på vore kloakker. Når vi kender denne status kan vi undersøge om vi kan få kloakken forsikret. Skal der udbedres skader på kloakken vil vi kende til deres omfang og vi vil kende prisen. Afhængig af hvor langt vi er henne på foråret og hvilken tilstand kloakken er i, vil sagen blive behandlet på generalforsamlingen 2022 – eller der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Eventuelt

Bestyrelsen har hørt fra en ejendomsmægler, at Skjoldsparken ikke har det bedste ry.

Om vedkommende har ret eller ej, skal være usagt. Men Bestyrelsen har behandlet et forslag om, at forbedre vores ry. Vi kan lave noget ’reklame’ (fx en film med bla drone billeder, der viser miljøet i Skjoldsparken). Vi kan målrettet dele nyheder med vores omverden når der sker ting og sager i Skjoldsparken, så der dannes et positivt ry omkring vores område. Opgaven tages op igen først i den nye år.

Næste møde

24/2 2022 kl 19.30 i nr 74.

Peter Rasmussen – ref


REFERAT af Bestyrelsesmøde 3.11.2021 hos Eva (50)

Tilstede: Eva (50), Birgit (66), Kim (74), Peter (52)-ref

Afbud: Jakob (82), Brian (86).

Økonomi:
Ingen restancer.
Faktura betalt for webhost. Vi har haft samme udbyder siden Ib (42) i sin tid etablerede en hjemmeside. Kim (74) undersøger om det vil give mening at skifte udbyder.
Faktura for bortskaffelse af affald fra Grøn Lørdag er betalt.

Sager til behandling:
To sager vedr fællesareal udsættes til næste møde, så de kan behandles med en fuldtallig bestyrelse.
God tilslutning til Juletræstænding.
Mere beskeden tilslutning til Julefrokost (måske lidt tæt på jul). Arrangement flyttes til Eva (50), men fortsat med mad fra GrillExperten.
Kloak: Alt tyder på, at vi ’hænger på’ kloakken uanset hvor meget vi kæmper imod.
Kim (74) tager kontakt til kloak-firma og undersøger hvorledes vi kan få foretaget en undersøgelse af kloakkens tilstand, herunder om der kan udføres en ’strømpeforing’, ligesom man har gjort ved områdets øvrige (kommunale) kloakker. I første omgang undersøges procedure og pris.

Evt:
Henvendelse ang ev topstribning af P pladser udsættes til næste møde. Evt kan det fremsættes som forslag på næste generalforsamling.

Næste møde:
Afholdes torsdag den 9. december kl. 19.30 hos Brian (86)

Peter Rasmussen ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Torsdag den 23. september 2021 kl. 19.30 hos Birgit (66).

Tilstede: Kim (74), Jakob (82), Eva (50), Birgit (66), Brian (86) og Peter (52) – Fuldtallig.

Konstituering:

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Peter (52)

Næstformand: Brian (86)

Kasserer: Birgit (66)

Sociale aktiviteter: Eva (50)

Sekretær/web: Kim (74)

Grønne aktiviteter: Jakob (82) og Kim (74)

Økonomi:

Alt er fint – intet at bemærke

Opgaver:

Eng:

Der er indkommet et forslag, som præsenteres her. Samtidig bedes alle huse afgive deres tilsagn om man er for eller imod planen. For at kunne igangsætte projektet kræver det tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer. Se mere på side

Kloak:

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at få overblik over situationen omkring vor kloak. Se status og plan for det videre arbejde på side

Grøn dag:

Vi afholder Grøn Dag lørdag den 16. oktober fra klokken 10.00. Foreningen er vært ved grillpølser og øl/vand ca kl 12.00. På dagsordenen er bla beskæring af hæk, gennemgang af legeplads samt evt vinterklargøring af den kommende eng. Tilmelding på kuponen på side . senest den 12. oktober.

Julefrokost på vej:

Vi kan se frem til en julefrokost i år. Party udvalget melder snart ud omkring tid/sted/pris.

Fødselsdags kalender opdateres

Det sker i den kommende tid. Skulle nogen fra din hustand ikke være med på kalenderen – og ønske at være det – kontaktes Kim (74). Helst ret hurtigt.

Et billede, der indeholder himmel

Automatisk genereret beskrivelse

Indkøb af buskrydder mv

Bestyrelsen besluttede at indkøbe en multimaskine, som blandt andet omfatter en benzindrevet buskrydder. Den indkøbes snarest og før Grøn Dag i oktober. Prisen for maskinen, som har flere funktioner, er ca. 1.400 kroner.

Næste møde

Næste møde i bestyrelsen er 4. november kl. 19.30 hos Eva (50).

  Tilmelding til Grøn Dag Udfyldes og lægges i BIRGIT 66’s postkasse senest den 12. oktober  Hus nummer:                    deltager med:                 personer i Grøn dag   

Peter  (52) -ref

Bilag 1

Etablering af ’forsøgs-eng’

På vor seneste generalforsamling blev det besluttet at arbejde videre med planerne for en ’eng’ på vort område. Der blev nedsat et udvalg til at undersøge og lave en plan.

Udvalget er nu kommet med et forslag om, at vi etablerer en ’mini eng’ på 2 x 5 meter, og hvis vi bliver vild med den, kan den udvides eller der kan etableres flere eng stykker senere.

Fordelen ved størrelsen og placeringen er, at man kan færdes rundt om den og at det er let at plukke blomster fra begge langsider.

Udvalget foreslår den placeres parallelt med hækken på området foran husene 66 og 68. Der bliver sat nogle pløkker i jorden og spændt en snor ud, så man kan se placeringen.

Mini-engen er tænkt som et ’pilot projekt’ og hvis der er stemning for at prøve det af, vil vi – i forbindelse med grøn dag – grave op og vende jorden (det er lykkedes at låne en lille traktor til formålet). Til foråret skal jorden så vendes igen og der skal lidt sand blandes i. Og der skal sås markblomster.

Det er ikke just nogen kæmpe udskrivning, der er tale om. Hele etableringen vil max løbe op i 500 kroner.

For at kunne igangsætte projektet skal der (ifølge vore vedtægter) være opbakning fra ¾ af de afgivne stemmer. Da noget af forarbejdet skal foretages allerede ved Grøn Dag i oktober, og der skal laves lidt forberedelser, beder vi jer udfylde nedenstående ’stemmeseddel’ og lægge den i Peter 52’s postkasse senest den 1. oktober.

På forhånd tak

 ’Stemmeseddel’ Hus nummer:                    Stemmer:        JA                          NEJ         

til forslaget om at etablere en mini-eng på det forslåede sted på fællesarealet. Denne ’stemmeseddel’ lægges i PETER 52’s postkasse senest den 1. oktober 2021  

Bilag 2

Status omkring kloak

Som vi jo havde en lang snak om på den seneste generalforsamling, er der meget som tyder på, at vi i Skjoldsparken ikke blot ejer kloakken imellem vore huse og ’fællesledningen’ i fællesvejen, men også denne. Det er i hvert fald den melding vi har fået fra Provas. Og det har givet en del panderynker.

I første omgang fik vi en jurist til at se på sagen, og han kunne meddele at det har Provas nok ret i.

Vi har bedt Provas dokumentere deres påstand og det har de gjort ved at fremsende nogle servitutter tilbage fra midt 1970’erne. Her står der at køber (os) ejer kloakledningen. Vi har samtidig nærlæst skøder tilbage fra de første huskøb, og her optræder kun ordet ’stikledning’, som det vi ejer. Nu prøver vi at få en ejendomsmægler til at kigge på det. Der er jo tydeligvis ingen af os, der har kendt til dette da vi købte vore huse.

Vi arbejder videre med det. Vi bliver dog nødt til, at have en forventning om, at vi nok ejer vor egen kloak. Også den, der ligger i fællesvejen. 

Vi vil undersøge priser og muligheder for at få TV inspiceret kloakken så vi har et oplyst grundlag at beslutte ud fra. Det vil også være påkrævet for at kunne tegne en forsikring af denne del af kloakken.

Det øvrige kloaksystem omkring os blev, for nogle år siden, ’strømpeforet’. Det er en renovation af kloakken, som kan udføres uden opgravning, hvis der ikke er sammenstyrtninger o.lign. Det giver en holdbarhed på mere end 50 år. 

Om dette er en mulighed, om det er påkrævet eller om det bliver det indenfor en overskuelig fremtid må en inspektion af kloakken vise.

I første omgang undersøger vi prisen for en inspektion (som sikkert også kræver en forudgående gennemskylning af ledningen).

Vi melder ud så snart der er nyt i sagen.*


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29/4-21 hos Kim 74.
Tilstede: Kim 74, Birgit
66, Jakob 82, Peter 52.
Afbud: Eva 50 og Brian 86.

GODKENDELSE AF SENESTE REFERAT:
Godkendt. 

ORIENTERING OM ØKONOMI:
Intet at bemærke. Ingen restancer.

SAGER TIL BEHANDLING:
a. Fastsættelse af dato for generalforsamling. Årets generalforsamling afholdes torsdag den 17. juni med start klokken 17.00. Peter kontakter blok 6 og beder om at låne hangaren. Årets menu bliver smørrebrød fra Maugstrup Kro. Birgit forvarsler kroen.

b. Problematik omkring kloak i ’fællesvejene’ i Skjoldsparken. Kommunen/Provas mener at kloakken er privat/ejet af grundejerforeningen. Vi mener den er kommunal. Den skriftlige dokumentation er mangelfuld og usammenhængende. Bestyrelsen indhenter alle tilgængelige servitutter og beder en advokat se det igennem. Den reparation, der er blevet foretaget på kloakken ud for blok 1, er tilsyneladende blevet betalt af forsikringen, men det tør vi ikke løbe an på vil gentage sig. Kim har kontakt til advokat.

c. Oplæg til materiale, som beskriver regler og retningslinjer for Skjoldsparken er nu klar til at blive sendt ud til alle. Husk at det er et oplæg, som man gerne må reagere på. Snak med hinanden og kontakt bestyrelsen med idéer og forslag til rettelser. Husk at der her er tale om et ’sammenskriv’ af alt hvad vi har kunnet indsamle af informationer. Det er ikke lavet for at genere nogen, men for at gøre det lettere for nye, såvel som ’gamle’, beboere. Og det er ud fra dette materiale at den nye folder til ejendomsmæglerne skal laves.
Vi håber at materialet kan vedtages på generalforsamlingen. Det kommer rundt i postkasserne i den nærmeste fremtid.

d. Det er blevet foreslået at hegnet mellem Skjoldsparken og markerne bliver slået (sker med en traktor, som har en ’klipper’ monteret på siden). Jakob undersøger, hvem som kan lave arbejdet og hvad det koster.

e. Grøn Dag den 8. maj planlagt. Kim køber maling til kummer (og algefjerner). Birgit køber vådt og tørt. På dagsordenen er bla vask af maskinhus, maling af legeplads/kummer og opretning af lygtepæle. Peter udsender indbydelse. Birgit bestiller mad, Kim indkøber maling/algefjerner.

f. Orientering fra Søren (blok 4). Her kæmper man fortsat med rotter. Og nu kæmper man også med kommunen og dens underleverandør af rottebekæmpelse. Det er uacceptabelt at der ikke ydes en effektiv indsats.

g. Bestyrelsen har en lille håndfuld sager, som skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder to forslag til vedtægtsændringer. Disse skal gøres klar så de kan komme ud sammen med indbydelsen.


EVENTUELT
Der er blevet forespurgt hvorledes det går med vort vejskilt. Peter tjekker op på det.


NÆSTE BESTYRELSES MØDE
Afholdes tirsdag den 15. juni klokken 19.30 hos Peter 52. Mødets tema: Generalforsamlingen.Peter -ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Torsdag den 25. marts 2021 kl 19.30
hos Birgit (66).
Tilstede: Birgit 66, Eva 50, Kim 74, Jakob 82
og Peter 52 (ref)
Afbud: Brian 86

Godkendelse af seneste referat:
Vedr salg af gamle gadelamper: Kim er i gang. Ikke lykkedes endnu, men vi arbejder på sagen.
Vedr partytelt: Bliver én af de ’Grønne opgaver’ (se senere i referat).
Vedr Loppemarked i Skjoldsparken. Planlægges til efteråret, hvor mange flere må forsamles.
Vedr ’Oplæg til spilleregler’. Der er fortsat småfejl og uhensigtsmæssige formuleringer i materialet, Peter 52 forsøger at rette med henblik på at bestyrelsen kan godkende på næste møde og materialet kan sendes ud.

I øvrigt blev referatet godkendt.

Orientering om økonomi
Alt er i orden. Alle har indbetalt kontingent.

Sager til behandling
Reparation af en kloak brønd i ’fællesvejen’ ved blok 1 har affødt en dialog med Teknisk Forvaltning. Provas mener at vide, at denne del af kloakken er privat ejendom (Grundejerforeningens). Vor mening er at den er kommunal. Når der er en afklaring på dette, handler vi derefter. Er kloakken vores skal den forsikres.

Vores ’skur’ trænger til en vask. Den kommer også under ’Grønne opgaver’. Se senere i referat.

Sandkassen trænger til opfyldning. Jakob 82 skal have jord og sand leveret i påsken. Ser om vi kan få et par kubikmeter sand med i leveringen til sandkassen.

Forslag om at en del af Skjoldsparkens fællesareal bliver lavet til en ’Vild Plet’, hvor ting får lov at gro og hvor der sås markblomster. Skjoldsparkens bidrag til en bedre biodiversitet. Bestyrelsen er positiv – sagen fremlægges på næste generalforsamling.

Grøn dag / grønne opgaver

Næste Grøn Dag er planlagt til lørdag den 8. maj fra klokken 10.00 med grillpølser fra klokken 12.00.

I en tid, hvor man ikke skal forsamles for mange, vælger bestyrelsen at definere en række ’Grønne Opgaver’. Skulle man så, alene eller måske sammen  med en nabo, have lyst til at byde ind på en grøn opgave – eller selv opfinde en – så vil der være mindre arbejde på dagen – og mere tid til hygge.Grønne opgaver:

Maskinhuset vaskes på ydersiden
Party telt rejses så vi kan se om det duer. Hvis ikke skal det blot smides ud – eller forsøges det solgt/givet væk.
Eftersyn af skoven – er den stadig pæn eller trænger den til oprydning.
Plantekummer efterses og males.
Legeplads efterses – er træværket ok eller skal noget repareres?

Peter52 lægger de grønne opgaver på Skjoldsparkens facebook side.Næste møde:
Afholdes den 29. april klokken 19.30 hos Kim 74


REFERAT af bestyrelsesmøde 

Torsdag den 11. februar 2021 hos Eva (50)

Tilstede: Kim (74), Birgit (66), Eva (50), Jakob (82) og Peter (52 ref). Afbud: Brian (86)

Godkendelse af seneste referat – godkendt.

Orientering om økonomi – intet at bemærke, ingen restancer.

Sager til beslutning:

Gamle gadelamper skal sælges hvis muligt. Kim (74) laver auktion på nettet. Vi forsøger med en mindstepris på 100 kr/stk.

Party telt skal sælges/gives væk/smides væk. Vi forsøger at rejse det ved næste Grøn Lørdag og ser om det duer. Derefter vælger vi at give det væk/sælge det/smide det ud. (Grønt udvalg)

Forslag om loppemarked i Skjoldsparken. Det vil udvalget sætte på kalenderen til efteråret når man forhåbentlig atter må samles. (Aktivitetsudvalget)

Sager til behandling:

På vor generalforsamling, i juni 20, blev det besluttet at Bestyrelsen skal fremlægge forslag til ’Spilleregler’ for Skjoldsparken på GF 21. Alle input er nu samlet i et oplæg, som bestyrelsen, på mødet, ’lusede ud’ for fejlformuleringer etc. Dette oplæg vil blive sendt ud til alle huse en gang i foråret, således at man kan ’tygge på det’ og komme med kommentarer etc. Således at det kan fremlægges – og godkendes – på næste generalforsamling.

Vigtigt: Det er ikke en lovsamling eller nye vedtægter. Det er en sammenfatning af fundamentet for et velfungerende Skjoldsparken, hvor det gode naboskab er i centrum.

Det endelige produkt lægges på hjemmesiden, udleveres til nye huskøbere samt danner basis for en ny folder, som kan udleveres fra de lokale ejendomsmæglere når de skal sælge et hus i Skjoldsparken.

Evt og nyt møde:

Forslag fra Jakob (82): Grøn Lørdag i foråret kan evt erstattes af ’Grønne Opgaver’, som kan løse af enkelte/få beboere, hvis der fortsat er corona restriktioner. God idé, som bestyrelsen ser på næste gang der er møde.

Bestyrelsen afholder næste møde torsdag den 25. marts kl 19.30 hos Birgit (66).

Peter-ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12.11.20 kl 19.30 hos Brian (86)

Tilstede: Brian (86), Kim (74), Jakob (82), Birgit (66), Eva (50) og Peter (52)-ref (Fuldtallig)

Godkendelse af seneste referat

Godkendt uden kommentarer.

Orientering om økonomi

Intet at bemærke. Dog er der anvendt 28.900 kr fra ’opsparingskonto’ til indkøb af gadelamper.

Orientering om gadelamper

Alle 24 huse har nu ’stemt’ om indkøb af det fulde antal gadelamper. 23 for og én imod. Bestyrelsen glæder sig over den massive opbakning. De første nye lamper er monteret og det giver et fantastisk nyt lys, hvor der har helt sort. I takt med at der er tid og kræfter bliver alle lamper i Skjoldsparken udskiftet med nye.

Som de fleste sikkert har hørt, opnåede vi en stor rabat ved at indkøbe alle lamper nu. Besparelsen var på 8.500 kroner, således at vi gav 1.700 kroner per styk – 28.900 kroner i alt. Godt arbejde i udvalget og FANTASTISK arbejde af Ole (60).

Julefrokost er aflyst

Allerede for et par uger siden valgte vi at aflyse årets julefrokost. Beslutningen kom naturligvis ifm nye corona restriktioner. Vi håber, med en tidlig aflysning, at GrillExperten måske kan udleje lokalet og at vi undgår at vore beboere skal vælge imellem at tage en risiko og skulle melde afbud.

Vi arrangerer i stedet en lille jule hygge komsammen – med afstand – den 13. december klokken 14.00. Invitation er med dette referat ud.

Indkøb af julelys til Skjoldsparkens flagstang

Søren (42) har foreslået, at vi indkøber og monterer lyskæder på vor flagstang. Selve lyskæderne koster blot 248 kroner. Hertil kommer noget forlængerledning, et tænd/sluk-ur og noget afregning af strøm.

Birgit (66) køber lyskæder. Kim (74) og Jakob (82) ser på praktikken i montage osv.

Foreningskonto i banken

Siden forsommeren har den samlede bestyrelse brugt ufatteligt meget tid og energi på noget så skørt som at vi skal have en ny konto i banken til foreningen. Utallige formularer er udfyldt, scannet og indsendt. Alle har skullet lave dokumentation (sygesikring, kørekort mv), foreningen har fået oprettet cvr nummer og både Birgit (66) og Peter (52) har været igennem længere telefoniske ’forhør’ om hvor mange kontanter vi sætter ind, hvor mange penge som kommer fra udlandet, hvor stor vor omsætning er osv osv osv. Og nu skal alle så ind og underskrive digitalt på en aftale, som ikke er til at finde på nettet. Årsagen til alt det bøvl er ny lovgivning til forebyggelse af hvidvask, fortæller banken (Danske Bank). Og de ved jo hvad de snakker om. Nu håber vi at det snart er ovre, så vi atter kan bruge tiden på noget fornuftigt.

Orientering og debat – oplæg til nye retningslinjer

Peter (52) fremlagde arbejdet med at sammenfatte alle informationer i nye retningslinjer fra Skjoldsparken, eget areal, fælles areal osv. Det gav en god debat, især om de forventede ’knaster’. Anvendelse af fælles areal ved ende-rækkehuse, biler, campingvogne, både og høje trailere på fælles areal m.v.

Peter (52) foretager en ny sammenskrivning inden næste BE møde i februar, herunder foreslår tekst til forslag til vedtægtsændringer, som skal fremsættes på GF21.

Mere sand i sandkassen til foråret

Det blev besluttet at legepladsens sandkasse skal have mere sand. Dette bliver effektueret til foråret.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. februar 2021 klokken 19.30 hos Eva (50), som lokker med friskbagte boller.

God jul til alle i Skjoldsparke

Peter 52/ -ref

REFERAT AF BESTYRELSES MØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN

Torsdag den 1. oktober 2020 hos Kim 74

Tilstede: Brian 88, Jakob 82, Eva 50, Birgit 66, Kim 74 og Peter 52 – ref. Ingen afbud

1.Seneste referat. Godkendt uden kommentarer.

2.Økonomi. Ingen restancer. Jvnf nye hvidvaskeregler skal foreningen indsende liste over bestyrelsesmedlemmer med dokumentation, vedtægter m.v. Alle BE medlemmer tager billede af pas/kørekort samt sundhedskort og sender dette til Peter forud for næste BE møde, hvor vi vil underskrive dokumenter og indsende materiale.

3.Afrapportering fra udvalg:

Sociale aktiviteter: Lokaler er reserveret til julefrokost den 5. december. Vi tager stilling til menu og pris senere. Corona situation/restriktioner følges nøje. Der arbejdes desuden med ølsmagningsarrangement til foråret.

Grønne aktiviteter: Gadelamper gennemgået og der arbejdes med at hjemkøbe de nye lamper, som herefter bliver monteret. Legeplads er klar til genetablering. Forventes foretaget lørdag den 3. hvis vejr osv tillader det. Grøn lørdag den 10. oktober – invitation er vedlagt dette referat.

Nye retningslinjer: Peter 52 vil forud for næste BE møde i november fremsende et sammenskriv af alle de input vi har på nuværende tidspunkt. Et omfattende materiale, som bestyrelsen vil gennemgå her.

4.Indkommen post. Bestyrelsen gennemgik indkommen post.

5.Diverse – intet at bemærke.

Næste møde: Torsdag den 12. november 2020 klokken 19.30 hos Brian 86

/Peter 52 – ref


Fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skjoldsparken onsdag den 9.9.2020.

Tilstede: Eva 50, Birgit 66, Kim 74, Jakob 82 og Peter 52 (ref). Afbud: Brian 86

Konstituering af ny bestyrelse:

Formand: Peter 52.

Næstformand: Brian 86.

Kasserer: Birgit 66.

Sekretærfunktionen opdeles således at Kim 74 overtager webmaster opgaven samt specifikke opgaver som fx fødselsdagsliste opdatering. Peter 52 varetager referater samt kommunikation.

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde mere ’imellem møderne’. Alle har tovholder roller og der er lagt planer for alle funktionsområder.

A: Funktionsområde: Gadelamper, legeplads samt grønne dage. Tovholdere: Jakob 82 og Kim 74.

Vedr. Gadelamper kontaktes Ole 60 og efter en ’aftenvandring’ med eftersyn af alle gadelamper besluttes antal af lamper, som indkøbes. Ligeledes aftales praktik omkring udskiftning. Nedgravning af kabel kan foretages i samme forbindelse (så indkalder tovholderne ’gravere’) eller kabel kan ligge klar til nedgravning ved grøn lørdag. Når processen er aftalt orienteres alle så man kan følge med.

Vedr. Legeplads er den nye stolpe nu afrundet og klar. Den monteres snarest og gyngestativet gøres klar igen. Den oprindelige stolpe efterses og afstives hvis nødvendigt. Henning 62 er klar med maling og pensel når ’tømrer arbejdet’ er fuldført.

Næste grønne dag er planlagt til den 10. oktober kl 10.00. Invitation og plan for arbejdet kommer. Idéer til grønt arbejde må gerne sendes til Jakob 82 og Kim 74.

B: Funktionsområde: Sociale aktiviteter. Tovholder: Eva 50 med assist fra Birgit 66.

Næste event planlagt er julefrokost den 5. december. Vi har bestilt festlokalet hos GrillExperten ligesom i fjor. Mere info samt invitation kommer senere, men sæt X i kalenderen.

Desuden arbejdes med planer for en (ny) ølsmagning. Mere herom senere.

C: Funktionsområde: Nye retningslinjer, ny folder samt evt forslag til vedtægtsændinger. Tovholdere: Brian 86 og Peter 52.

Bestyrelsen har fastlagt plan for den resterende del af arbejdet. Indhentning af info fra ’gamle’ skjoldboere færdiggøres og forslag til tekst udarbejdes. På baggrund af denne udarbejdes forslag til ny folder og bestyrelsen præsenteres for materialet. Den samlede bestyrelse passer materialet til således at det kan præsenteres til vedtagelse på GF21. Der vil muligvis blive behov for vedtægtsændringer. I så fald udarbejdes forslag til disse.

Øvrigt på mødes:

Økonomi er ok. Ingen restanter. Ny opkrævning gik godt. Birgit 66 vil gerne bede om, at man skriver husnummer på indbetalingerne, men det bliver understreget ved næste opkrævning.

Ny fødselsdagsliste er på vej. Bliver omdelt til postkasserne når den er klar.

Næste bestyrelsesmøde: 1.10.20 kl 19.30 hos Kim 74.

-Peter Rasmussen 52, ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Dato: 12.5.2020 hos Eva (50). Tilstede: Brian (86), Jakob (82), Birgit (66), Karin (46), Eva (50) og Peter (52)-ref. Afbud: Ingen.

1.Seneste referat godkendt uden kommentarer.

2.Økonomi ok – ingen restanter.

3.Grøn dag på lørdag den 16. maj planlagt. PR (52) sender indbydelse ud. Birgit (66) tager imod tilmeldinger og foretager fornødent indkøb. Jakob (82) har motorsav med. Container er bestilt – stilles på græs ved skov.

4.Generalforsamling fastsættes til 11. juni kl 17.30 forudsat at regeringen forbud om forsamlinger over 10 personer læmpes. PR (52) forespørger vedr lån af hangar samt dirigent. Bestyrelsen afholder møde forud for GF20 for gennemgang af regnskab samt punkter til dagsordenen.

5.’Hængepartier’ gennemgået.
a:Nyt vejskilt er på vej. Måske vi kan montere det lørdag ved Grøn Dag.
b: Pæl til gyngestativ er på vej. Hjørnene skal ’rundes af’. Vi håber at pælen er der til lørdag.
c: Vi forsøger et indkøbe ’en’ ny gadelampe således at den kan ses ved generalforsamlingen og så udskiftning af ’døde’ lamper kan påbegyndes i efteråret.

6.Eventuelt
Der indkøbes duge til vore borde således at de er klar til generalforsamlingen (Birgit 66).
Næste BE møde afholdes den 2. juni klokken 20.00 hos Birgit (66).

Peter Rasmussen/ref


Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5. februar 2020 klokken 20.00 hos Birgit (66)
Fremmødt: Birgit (66), Karin (46), Eva (50), Jakob (82) og Peter (52)-ref
Afbud: Brian (86)

Godkendelse af seneste referat
Referat fra BE møde 4.12.19 hos Peter (52) blev godkendt.

Siden sidst
God julefrokost den 7.12.19. Dejligt sted, god mad og hyggeligt selskab. Genvalg til den i år.

Styning af vore rønnebærtræer er foretaget. Flot resultat som endda er kommet med i Lokalhistorisk Arkiv og på Vojensbilleder.dk. Pris inkl bortskaffelse af grenaffald blev totalt 18.670 inkl moms. (Til trods for at vi måtte have vognmand til hjælp, blev det en besparelse på kr 6.330 ift den pris vi skulle betale for det samlede projekt hos Skov). Dette lykkedes kun takket være en stor indsats af mange i Skjoldsparken. Stor ros og tak til dem.

Vi erfarer med glæde, at hus 74 er blevet handlet (ungt par, Kim og Angelika, som er kendte med området).

Økonomi
Ingen restanter. Ekstra opkrævning, 500 kr, netop udsendt.

Bestyrelsen/kassereren vil fremsætte forslag på kommende generalforsamling om at ophøre med girokort.

Indkomne sager
BE har modtaget et par henvendelser, angående legeplads og gadelys, som blev gennemgået. Peter (52) har svaret på henvendelser.

Sager besluttet:
Legeplads – Vi dropper at fremskaffe en rund ’pæl’, som forsøgt. En firkantet ’pæl’ indkøbes og hjørnerne ’rundes’ således at den ødelagte ’pæl’ på gyngestativet snarest kan udskiftes. Jakob (82) indkøber og sætter i værk.

Nyt gadeskilt – Produktion sættes i gang. Jakob (82) sætter i gang.

Gadelys – i forb med næste BE møde gennemgås gadelygter og strategi for gradvis udskiftning udarbejdes.

Generalforsamling planlægges på næste BE møde.

Eventuelt
Én eller flere huse i Skjoldsparken plages af rotte/rotter. BE opfordrer alle til at fodre fugle med omtanke. Husk at når man fodrer fuglene kommer man let til at fodre rotter.

I forb med vort træbeskærings projekt er en del grenaffald endt i vores skov. BE henstiller til, at skoven ikke bruges til affald. Det er os selv, der skal rydde op.

Tilkendegivelse om interesse for en Sankt Hans/sommer gadefest i Skjoldsparken – og gerne idéer til tema/indhold/tid. Dette gives til Eva (50)
Grøn Lørdag planlægges til Lørdag den 25. april med start kl 10.00. Klokken 12.00 er der fællesspisning. Der kommer mere info senere, men sæt X i kalenderen.
Næste BE møde: 15. april klokken 20.00 hos Karin (46)

-Peter (52) ref


Referat af bestyrelsesmøde 3.12.2019 kl 20.00 hos Peter (52)

Tilstede: Eva (50), Karin (46), Birgit (66), Brian (86), Jakob (82) og Peter (52)-ref

Gennemgang af seneste referat: Godkendt.
Økonomi: Intet at bemærke.
Julefrokost planlagt. Menu fastlagt. Birgit (66) tager imod tilmelding/betaling og ordner praktisk med GrillExperten. Peter (52) laver invitation, som deles rundt.
Evt: Intet.
Næste møde: 5.2. kl. 19.00 hos Birgit (66)

Peter (52) ref


Referat af bestyrelsesmøde 30.10.2019 kl. 20.00 hos Eva (50).
Tilstede: Eva (50), Jakob (82), Birgit (66), Karin (46) og Peter (52)-ref
Afbud: Brian (86)

Gennemgang af seneste referat:
Gennemgået og godkendt.
Orientering om økonomi:
Ingen restanter. Regnskab fra ’Grisefest’ er opgjort. Foreningens udgift er ca 900 kr, hvilket BE finder rimeligt.
Sager til behandling:
Tilbud på styning af rønnebærtræer: BE godkender tilbud fra Ole Skov på styning af alle vore rønnebærtræer jvnf beslutning på GF19. Pris: 12.000 plus moms. Prisen forudsætter, at vi selv bortskaffer grenaffald. Dette giver en besparelse på kr 8.000 plus moms. Arbejdet forventes udført primo december. Ole Skov giver besked forinden så vi kan få flyttet biler o.a.
Julefrokost: Mange har ytret ønske om et julearrangement. BE har planlagt en lille julefrokost den 7. december klokken 17.30. Sted: Selskabslokale hos GrillExperten, Østergade i Vojens. Menu, pris og tilmelding fremgår af den invitation, som følger dette referat.
Gadeskilt: Vi har nu kontakt til producent af gadeskilt. Jakob kender en alternativ leverandør. Til næste møde indhenter Jakob (82) pris.
Legeplads/gadelamper/hjertestarter: Bliver der fulgt op på til næste BE møde.
Evt:
Intet til referat
Næste møde:
Tirsdag den 3.12.2019 kl 20.00 hos Peter (52)


Referat af Bestyrelsesmøde den 4. september 2019 klokken 17.00 hos Brian (86).
Deltagere: Brian (86), Birgit (66), Eva (50), Karin (46) og Peter (52)-ref. Afbud: Jakob (82).

Gennemgang og godkendelse af seneste referat: Godkendt uden kommentarer.

Økonomi: Intet at bemærke.

Gennemgang af bestyrelsens opgaver:
1: Status grøn dag den 14. september: Flot tilmelding. Kombination af Grøn Dag og socialt arrangement med helstegt pattegris. Info om opgaver mv sendes ud (Brian 86).

2: Status legeplads: Udfordring med stolpe da Plus ikke længere leverer i rund model. Der skal antageligvis anvendes en firkantet stolpe, som får kanterne høvlet til. Arbejdes på sagen (Brian 86 og Jakob 82).

3: Ansøgning om hjertestarter. Ansøgning sendt (Jakob 82).

4: Ny folder om Skjoldsparken. Der arbejdes på nyt indhold (Brian 86).

5: Styning af vore træer. Edel (58) har sendt brev til den person, som skal foretage arbejdet med vort ønske om at alle træer stynes.

6: Konkretisering af love, regler og traditioner. Peter (52) har modtaget en masse materiale efter generalforsamlingen og der arbejdes på at det hele samles på websiden. Arbejdet er i gang (Peter 52).

7: Gadelamper. Flere lamper er mere end modne til at få nye ’toppe’ på. Vi skal have lavet en plan for udskiftningerne så vi kan komme i gang. (Bestyrelsen).

8: Arkivmateriale på websiden: Rigtig meget materiale er tilsendt fra mange beboere i Skjoldsparken. Materialet er scannet og tilbageleveret. Der arbejdes nu på at få det scannede materiale arkiveret korrekt på websiden (Peter 52).

9: Nye tiltag i kategorien ’Fest og glade dage’ (Eva 50). Første ting er allerede på ’plakaten’ – helstegt pattegris den 14. september.

Eventuelt og ny mødedato: Intet under eventuelt. Næste BE møde onsdag den 30. oktober klokken 17.00 hos Eva (50).

Peter (50) – ref


Bestyrelses møde Skjoldsparken d. 13/8

 • Der Planægges Grøn dag d. 14 September, hvor der skal klippes hække og buske rundt omkring på arealet og ved kummerne. Kummerne skal vaskes/rengøres og males. Oprydning i og omkring skoven
 • Dagen afsluttes med en hyggeligt samvær og fælles spisning med helstegt pattegris med tilbehør i hangar 6 til 120 kr. pr. person. Brian laver invitation og kontakter ” Mad Manden” betaling ved tilmeldelse på mobil Pay til Thomas og Eva på 28902615.
 • Birgit tjekker status på drikkevarer i skuret til grøn lørdag.
 • Næstemøde onsdag d. 4/9 kl.17.00 Hos Brian Nr. 86
 • Mødt til mødet: Brian, Karin, Birgit, Eva og Jakob.
 • Afbud: Peter.
 • Referent: Jakob

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juli 2019 hos Birgit (66)
Tilstede: Birgit (66), Brian (86), Karin (46), Eva (50) og Peter (52) -ref
Afbud: Jakob (82).

Velkomst
Afg. formand Peter (52) bød velkommen til den ny bestyrelse

Konstituering
Bestyrelsen valgte at konstituere sig således:
Formand: Peter (52), Næstformand: Brian (86), Kasserer: Birgit (66), Sekretær: Jakob (82), Grønne dage: Karin (46) og Fest & Glade dage: Eva (50).
Nyt opgaveområde ’Fest & Glade dage’. Bestyrelsen ønsker at få liv i gadefest og andre aktiviteter igen.
Næste BE møde: 13.8. kl 17.00 hos Karin (46).

Grøn dag
Der indkaldes til grøn dag lørdag den 17. august kl 10.00. Der afsluttes med fælles-frokost (grillpølser). Idéer til hvad som trænger til at blive lavet, gives til Karin (46). Ellers fortsættes med opgaver fra seneste grønne dag i maj.
Info om Maskinhuset: Holger (66) og HP (58) har forlænget tagpladerne og rettet tagrenden. Det lykkedes at undgå omkostninger ved at bruge overskydende plade fra da huset blev bygget. Stærkt arbejde!

Legeplads
Med assistance fra Claus (82) indkøbes ny stolpe, så vi kan udskifte den ødelagte. Her bliver behov for lidt ’manpower’. Brian (86) koordinerer.

Ansøgning om hjertestarter
På forslag fra Jakob (82) har bestyrelsen besluttet at ansøge Trygfonden om at der opsættes en hjertestarter i Skjoldsparken og der gennemføres relevant kursus. Jakob (82) har opgaven med at ansøge.

Ny folder
Der skal udarbejdes en ny ’Skjoldsparken folder’ til ejendomsmæglere, nye beboere osv. Indhold skal være up to date og relevant. Brian (86) har opgaven med at udvælge indhold.

Styning af træer
Edel (58) har kontaktet ’træstyningsmanden’ med vort ønske om henholdsvis en pris på – og derefter en styning af alle vore rønnebærtræer. Manden melder tilbage til Peter (52).

Konkretisering af love og regler
Som aftalt på generalforsamlingen vil bestyrelsen bruge året til at få samlet alle de skrevne og uskrevne regler som gælder i Skjoldsparken. De, som ikke kræver at stå i vedtægterne, bliver tydeliggjort på vores hjemmeside. Og de, som bør være i vedtægterne, vil blive bragt som forslag på generalforsamling 2020. Peter (52) har opgaven med at samle.

Scanning og arkivering af materiale
Heldigvis har folk i Skjoldsparken været flittige med at støvsuge gemmerne for gammelt materiale. Det bliver nu scannet og lagret digitalt. Opgave: Peter (52).

Print af låne-liste til maskinhus (borde)
Der laves en ’låne liste’, som man kan skrive sig på, hvis man vil låne vore sammenklappelige borde (som står i Maskinhuset). En liste som der også findes for stillads og køleskab. Opgave: Peter (52).

Eventuelt
Intet til referat

Peter Rasmussen 2019.07.03.


Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 3. juni 2019 hos Birgit.
Deltagere: Birgit 66, Karin 46, Peter 52, Lise 78 og Brian 86.

Seneste referat: Godkendt uden kommentarer.


Økonomi: Ingen udestående. Regnskab klart til generalforsamling. Dog mangler revisorer endnu at gennemgå.


Sager til behandling: På vor seneste grønne dag var der mødt mange op, hvilket vi er taknemmelige for. Vi nåede en masse men dog ikke alt, derfor indkaldes der igen til grøn dag i uge 33, hvor hækken skal klippes og der skal luges færdig ved hækken, kummerne skal males m.m.
Holger (66) har set på tagrende og sternbrædder ved maskinhuset og fundet ud af, at tagrenden har en forkert hældning, hvilket Holger og HP (58) vil rette op, tak tak samtidig skal der evt .ses på tagpladerne der ikke synes at være lange nok, så vandet løber i tagrenden (kan måske forlænges) det undersøger vi. Her efter kan sternbrædderne males. (Se billede herunder)
En fin aften med god tilslutning og en hyggelig stemning.


Generalforsamlingen den 19.6.2019: Søren (80) har, på eget initiativ, lavet ”stemmekort” med husnr. På, som kan anvendes ved afstemning. Det siger vi tak for og tager dem med til generalforsamlingen.
Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.
Vi beder jer huske stol, tallerken og bestik da vi byder på snitter. Tilmelding til Birgit senest 16.6. af hensyn til maden.
Indkaldelsen fremsendes så snart indleveringsfristen for forslag er overskredet.

Ref. Lise

Billede af tagrende på maskinhus. Bemærk forkert fald samt at tagplader ikke går ud over det underliggende tag.Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 4. april 2019 hos Brian.

Deltagere: Birgit 66, Karin 46, Peter 52, Lise 78 og Brian 86.

Seneste referat: Godkendt uden kommentarer

Økonomi: Ingen udestående

Sager til behandling: Vi havde en drøftelse om fællesarealer og også brug
af fællesarealerne.
Emnet bliver fremlagt på generalforsamlingen , hvor vi håber på en god drøftelse.

Grøn dag: Der er planlagt grøn dag den 21. maj 2019 kl. 17,00, nærmere
følger, hvis nogen har ønsker / opgaver til dagen, hører vi gerne.
Ekstra nøgle til redskabsskuret fremskaffes.

Generalforsamling den 19. juni 2019 k.l 18,00.

Næste møde: 4. juni kl. 16,00 hos Birgit
Ref. Lise


Referat af bestyrelsesmøde 27. februar 2019 hos Lise (78)
Deltagere : Birgit 66, Karin 46, Peter 52 og Lise 78 (afbud fra Brian 86)

Seneste referat : Godkendt uden kommentarer

Økonomi : Ingen udestående

Sager til behandling: Skjoldsparkens nye hjemmeside er nu en realitet (www.skjoldsparken.dk)
Hvis man fx har gamle referater liggende, modtager Peter gerne og scanner ind, så vi kan få dem
med. Har man noget liggende der kunne være relevant at ligge ind modtages det gerne.
Gaveregulativet ligger nu på hjemmesiden.

Udenfor dette referat har bestyrelsen fået henvendelse vedr. en tvist mellem to beboere, vores opfattelse er dog den, at man selv har løst problemerne, hvilket vi naturligvis glæder os over.
På den kommende generalforsamling vil temaet ” større fællesskaber og godt naboskab” blive fremlagt til debat.

Gadelamper: Det bliver nødvendigt at reparere kablerne inde i lamperne, hvilket vi nu sætter i gang. Vi spørger Ole (60) hvordan vi griber det an med reparationen. Fremover vil der blive ændret til ledlys. **

Grøn dag: fastsættes på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt: intet

Nyt møde 4. april 2019 hos kl. 17,00 hos Brian (86)

Ref. Lise

** Vi har efterfølgende haft kontakt til Ole (60), som er i Afrika. Vi skal have en elektriker til at hjælpe med lampen ved 86/88. Det tager vi straks Ole er tilbage. Han oplyser samtidig at der arbejdes på en lidt billigere løsning på udskiftningen til LED lamper. Mere herom senere. /Peter


Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 12. december 2018 klokken 17.00 hos Karin (46)
Deltagere: Birgit 66, Brian 86, Karin 46 og Peter 52 – ref. Afbud fra Lise 78.

1.Seneste referat
Godkendt uden kommentarer.

2.Økonomi
Økonomi gennemgået. Foreningen har hverken restancer eller ubetalte regninger.

3.Sager til behandling
a. Beskæring af træer
Blok 6 varsler et forslag til næste generalforsamling omhandlende beskæring af vore store træer, med det formål at begrænse mængden af nedfaldne blade på denne årstid.
Der er lidt delte meninger i bestyrelsen, men vi ser frem til at behandle forslaget på generalforsamlingen.

b. Gaveregulativ
Det er lykkedes bestyrelsen, i den seneste periode, at give en gave (på foreningens vegne), som ikke ligger indenfor vort gældende gaveregulativ. Sagen er behandlet og det skal naturligvis understreges at bestyrelsen skal arbejde indenfor gældende generalforsamlingsbeslutninger.
Der vil, til næste generalforsamling, komme forslag om en mindre justering af regulativet fra 2012.

c. Gadelamper
Ole 60 har – sammen med elektriker Per Rosenkilde-Hansen – fundet en løsning, som kan virke for vore gadelamper i takt med at de ’dør af alderdom’. Vi har et par lamper, som kun virker kortvarigt når de repareres og går ud i frost. Prisen på en god løsning er ca kr. 4.300 per lampe.
Bestyrelsen har bedt Ole 60 om at få repareret én lampe (ud for nr 72). Så kan vi se hvorledes den nye LED løsning tager sig ud. Og på den kommende generalforsamling kan vedtages en strategi for udskiftning.

d. Ny fødselsdagsliste
Der er udarbejdet ny opdateret fødselsdagsliste. Den vedlægges dette referat, og lægges desuden på vores facebookgruppe. Bemærk, at grunden til at den kan ligge her – og ikke på vores webside – er at facebookgruppen er lukket.

e. Ny hjemmeside
Som mange nok har opdaget, så er vores hjemmeside pt ikke synlig på internettet. Forklaringen er, at hjemmesider hele tiden skal opfylde nogle sikkerhedskrav for at man ikke åbner op for hacking o.lign.
Vores gamle hjemmeside er ganske enkelt blevet for gammel. Den duer ikke mere og skal erstattes af en ny. Denne nye side er under fabrikation. Det foregår i takt med at der er tid til det, så den er nok først ’på’ lige efter nytår. Til gengæld sker fornyelsen helt uden udgift for foreningen.
Skulle nogen have gode og sjove billeder liggende fra Skjoldsparken, må disse meget gerne sendes til peterrasmussen@webspeed.dk eller afleveres i postkassen i nr 52. De returneres selvfølgelig straks de er scannet ind.

4.Eventuelt, herunder næste møde

Bestyrelsen vil gerne ønske alle i Skjoldsparken, samt jeres familier, en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 1000 tak for alt i det gamle år.

Næste møde i bestyrelsen afholdes 27. februar 2019 klokken 17.00 hos Brian 86.

Peter Rasmussen /refReferat af bestyrelsesmøde afholdt 1.10.2018
Tilstede var: Peter (52) Birgit (66) Karin (46) Brian (86) Lise (78)
Sidste referat godkendt
Ingen bemærkninger til økonomien

Sager vi behandler:
To opgaver pålagt af seneste generalforsamling
1.Undersøge priser og muligheder på robotplæneklipper/e som dækker vort behov
Vi har haft kontakt til flere udbydere og oplever at Haderslev Plæneklipper Service/Malle Skov & Have kunne være et godt sted at handle, hvis lysten og behovet opstår.
Her oplyser man, at man ikke vil anbefale en gps løsning da der er for mange fejl ved systemerne. Hvis en plæneklipper mister sit gps signal fungerer den ikke.
I stedet har de en løsning, hvor de kommer med en maskine, som nedlægger et kabel omkring de forskellige græsområder, således at robotten kan manøvrere. Træer etc er ikke noget problem, men der vil blive lagt nogle ’øer’ omkring fx legehus, fodboldmål osv. Alt dette vil man – i givet fald – komme ud og kigge på, samt måle op.
Men på det oplyste grundlag forventer de at en løsning som vores vil koste ca 15.000 (inkl nedlægning af kabler). Og det er for alle græsarealer (også mellem blokkene). Man vil dog naturligvis skulle løfte robotten fra græsareal til græsareal.
Handling: Dette blot til oplysning. Vi kan snakke om det igen når/hvis det er/bliver relevant.

2.Foreningen indmeldes i Parcelhusejernes Landsforening
Parcelhusejernes Landsforening er en interesseorganisation, som vi helt sikkert kunne have glæde af at være medlem af. Her kan hentes hjælp af fx juridisk art, og man kan også få hjælp til praktiske opgaver (fx til at sende kontingentopkrævning ud. Der er ligeledes megen nyttig information i det blad, som alle Skjoldsparkens beboere vil modtage, hvis vi bliver medlem.
Det er dog meget tydeligt, at relevansen for medlemskab er langt større for store grundejerforeninger. I alle viste eksempler snakker man om 700-800 medlemmer. Dette skulle dog ikke nødvendigvis holde os fra et medlemskab. Men kernen i medlemskabet er forsikring. Ikke forsikring af fx havetraktorer og den slags, men typisk forsikring imod det erstatningsansvar man kan pådrage sig som forening og som bestyrelsesmedlem. Hvis vi, som bestyrelsesmedlemmer giver forkert svar – eller ikke handler – eller handler uansvarligt, og det afstedkommer et straf/erstatningsansvar ydes juridisk hjælp og forsikring. Ikke dumt, men nødvendigt?
Nu kommer en vigtig information. Forsikring er OBLIGATORISK ved medlemskab. Og den koster (i 2019 tal) 1500 kr i basis for foreningen samt 129 kr pr medlem i foreningen. Selve kontingentet er 500 kr. Så et årsmedlemskab i 2019 vil for Skjoldsparkens Grundejerforening koste: 500+1500+(24×129)3096 = 5.096 kr.
Handling: Bestyrelsen indmelder IKKE Skjoldsparkens Grundejerforening i Parcelhusejernes Landsforening, da det ikke ligger indenfor vores mandat. Vi kan tage snakken igen på næste generalforsamling.

Evt. Peter tager en snak med Ole vedr. lamper og evt. ledlamper
Grøn dag vurderes unødvendig p.t.
Grundejerforeningen siger tak til Jonna for hendes indsats p.g.a. fraflytning er Jonna jo ikke med længere.

Næste møde 12.12.2018 kl. 17,00 hos Brian.

Lise (ref)


Referat af bestyrelsesmøde 29.5.2018 klokken 17.00

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 29.5. 2018
Tilstede var: Peter (52) Birgit (66) Karin (46) Jonna (74) Lise (78)
Fraværende: Brian (86)

Sidste referat godkendt
Ingen bemærkninger til økonomien
Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud en af de nærmeste dage.
Karin og Leif har igen helt frivilligt klippet hybenhækken, TAK FOR DET, et hårdt arbejde, som vi gerne vil honorere med et par flasker vin.

Referent Lise


Referat af bestyrelsesmøde afholdt 24. april 2018
Kommentar: Bestyrelsen beklager sen udsendelse af dette referat. Forsinkelsen skyldes travlhed.
Referat af bestyrelsesmøde afholdt 24. april 2018 hos Birgit (66)
Tilstede var: Peter (52) Birgit (66) Karin (46) Jonna (74) Lise (78). Afbud: Brian (86)
Velkomst og gennemgang af referat: Seneste referat godkendt.
Økonomi: Ingen skyldig kontingent. Regnskabet er klar til generalforsamlingen.
Sager til behandling:
Generalforsamlingen holdes i redskabsskuret. (Debat. Der var fremsat ønske fra beboer om at mødet blev afholdt på hotel/forsamlingsgård eller. Bestyrelsen vedtog at fastholde maskinhuset som mødested.
Generalforsamling afholdes den 7. juni 2018 kl. 18,00, der serveres snitter og øl/vand. Indbydelse følger.
Bestyrelsen behandlede emner, som ønskes debatteret på generalforsamlingen. Disse vil fremgå af indbydelsen.
Græsplænen: Der er nu blevet foretaget vertikalskæring af græsarealet. En vertikalskæring lufter det øverste jordlag og renser plænen. Behandlingen blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017. Vi skal nu afgøre om vi skal følge vertikalskæringen op med at tromle plænen. Du kan se mere om vertikalskæring på både vores hjemmeside og facebooksiden.
Grøn dag: Vores grønne udvalg har været på vandring på vores område og vurderer ikke at der er behov for en grøn dag før generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde finder sted 29.05.2018 klokken 17.00 hos Lise (78).

Referent: Lise


Referat af bestyrelsesmøde afholdt 8. marts 2018
Tilstede var: Peter (52) Birgit (66) Karin (46) Jonna (74) Lise (78)
Fraværende: Brian (86)
Velkomst og gennemgang af referat
Peter bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Økonomi
Ingen skyldig kontingent.
Sager til behandling
Grønne dage – vi indkalder kun mandag – tirsdag –eller onsdag
og håber på flere har tid.
Græsplæneprojekt. Verner indhenter tilbud på udjævning af
plænen, vi afventer dette.
Lampe ud for nr. 72 ses der på igen.
Evt. Hvis der opleves mørke gadelygter kontaktes Peter.
Nyt møde: 25. april 2018 kl. 17,00 hos Jonna (74)

Ref. Lise


Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19. oktober 2017
Tilstede: Birgit (66) Brian (86) Karin (46) Lise (78)
Fraværende: Peter (52) Jonna (74)
Referat fra sidste møde godkendes
Økonomi: intet at bemærke
Sager til behandling: bestyrelsen vil fremover ikke indkalde til grønne dage op til en weekend, da det giver for ringe tilslutning. Et forslag fra Søren (42) om at vi kun indkalder mandag – torsdag vil derfor fremover blive benyttet, da erfaringen tidligere har vist, at tilslutningen er langt større. Tak til Søren for forslaget.
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte, om vi skal se på andre muligheder vedr. de grønne dage.
Julen nærmer sig bestyrelsen vil gerne markere det med et lille arrangement den 26.11.17 kl. 14,00. Vi forslår vi samles og kører ud og finder et juletræ der sættes op på bålpladsen, Brian har ide til hvordan det skal sættes fast, vi køber en lyskæde med batteri. Vi tænder træet og slutter af med æbleskiver og gløgg.
Nu gør vi forsøget og håber mange vil deltage man har jo også mulighed for selv at få et juletræ med hjem, hvis man ønsker det.
men afsæt gerne datoen 26.11.2017 kl 14,00
Vi sender tilmelding senere.
Intet under eventuelt Nyt møde 8.3.2018 hos Karin(46)
Referent Lise


KONSTITUERING AF BESTYRELSE 17.8.2017:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand. Peter (52)
Næstformand: Brian (86)
Kasserer: Birgit (66)
Sekretær: Lise (78)
Koordinatorer grønne aktiviter: Karin (46) og Jonna (74)
Referat af bestyrelsesmødet iøvrigt kommer straks Lise er hjemme fra ferie 🙂


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKEN GRUNDEJERFORENING
Tirsdag 16. Maj kl 17.00 hos Peter (52).
Tilstede: Birgit (66). Eva (50), Birgit (54), Brian (86) og Peter (52) – ref
Afbud: Lise (78)
Godkendelse af seneste referat
Godkendt
Orientering om økonomi
Der er ingen restancer eller ubetalte regninger. Årsregnskab, status og budget blev gennemgået. Regnskab skal nu revideres så det er klart til generalforsamlingen.
Indkomne forslag
Generalforsamling blev gennemgået og planlagt.
Der er behov for at købe ny maling til blomsterkummer – Birgit (54) tager aktion.
Diverse og næste møde
Næste møde bliver først efter generalforsamlingen og bliver den ny bestyrelses konstituerende møde
Peter Rasmussen

INFORMATION VEDR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamling afholdes torsdag 8. juni klokken 18.00 på græsset ved flagstangen. Hvis vejret skulle drille os, har vi fået lov til at låne ’hangaren’ ved blok 6. Efter selve årsmødet serveres der grillpølser samt øl og vand. Dette er på foreningens regning og af hensyn til forplejningen vil der komme en invitation ud, som I bedes udfylde og returnere.
Husk at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før mødet (jvnf vore vedtægter).


Referat af bestyrelsesmøde 5.4.2017 hos Brian (86).
Tilstede: Brian (86), Eva (50), Birgit (66), Birgit (54) og Peter (52) – ref. Afbud: Lise (78).
1.Godkendelse af referat
Gennemgang og godkendelse af seneste referat: Referat gennemgået og godkendt.
2.Økonomi
Økonomi: Ekstraordinær opkrævning for foråret er ikke blevet udsendt før afslutning af regnskabsår (forglemmelse). Bestyrelsen besluttede at suspendere opkrævningen for foråret. Det samme for oprettelse af den særlige konto (jvnf beslutning på generalforsamlingen 2016). Bestyrelsen tager det med til dette års generalforsamling og foreslår at det sker i næste regnskabsår.)
Der er indkøbt en vimpel og en sav.
3.Sager til behandling
Grøn dag blev gennemgået og planlagt. Er senere blevet afholdt.
Henvendelse fra Kresten (64), som ønsker at sætte en carport op ved enden af blok 6 – hvor det gamle skur stod. Bestyrelsen har svaret Kresten at anmodningen skal behandles på den kommende generalforsamling jvnf vedtægternes paragraf 9.
Generalforsamling planlægges afholdt den 8. juni. Bestyrelsen spørger om ’hangaren’ ved blok 6 må anvendes ved grå/regnvejr. Ved solskin afholdes generalforsamling på græsplænen. Der serveres pølser, øl og vand.
4.Eventuelt, herunder næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes 16. maj klokken 17.00 hos Peter (52)
Efter mødet er indkommet forslag fra Verner (56) vedr jævning af græsareal. Bestyrelsen ser på dette på næste møde. Måske skal forslaget tages med på generalforsamlingen.
Peter Rasmussen, referent


Referat af bestyrelsesmøde afholdt 12.okt. 2016
Alle deltog: Peter (52) Brian (86) Birgit (66) Birgit (54) Eva (50) Lise (78)
Dagsorden
Velkomst gennemgang og godkendelse af sidste referat
Orientering om økonomien
Sager til behandling
Eventuelt
Velkomst og gennemgang af referat
Peter bød velkommen. Referatet fra sidst godkendt uden kommentarer
Økonomi
Ingen skyldig kontingent. Foreningen har modtaget bonus kr. 172,80 fra Tryg
Sager tilbehandling
Ingen indkomne emner. Brian påtænker at oprette en Face Book gruppe for
Foreningen, hvor vi kan holdes a´jour med hvad der foregår.
Vi mangler en hækklipper der er stærk nok til at klippe hybenhækken, vi spørger HP og Holger om de vil være behjælpelige.
Vi har fået et spil stigegolf som er anbragt i skuret til fri afbenyttelse.
Eventuelt
Vi har fået ny beboer i nr 74. Vi sørger for velkomstbuket og orientering om
foreningen og diverse opgaver der følger med.
Nyt møde 6. febr. 2017

Referent Lise


Referat af bestyrelsesmøde afholdt 1. august 2016
Alle deltog dog var Eva fraværende
Dagsorden
Velkomst gennemgang og godkendelse af seneste referat
Orientering om økonomi
Sager til behandling
Legeplads
Grøn dag
Digitalisering af folder om Skjoldsparken
Velkomst/gennemgang og godkendelse af seneste referat
Peter bødvelkommen og sidste referat godkendes. Dagens dagsorden bliver fremover standard dog med plads til nye input.

Økonomi De nye opkrævninger der delt ud, der er ingen skyld fra tidligere.

Legeplads Legepladsen er nu færdig og godkendt af kommunen. Dette er stort set sket indenfor de økonomiske rammer der var tildelt. Der findes logbog vedr. pladsen i skuret, Brian er ansvarlig for der i bogen not. efter hvert eftersyn af pladsen. Bestyrelsen henstiller venligst , at de katteejere hvis katte der gør toiletbesøg i sandet sørger for at fjerne efterladenskaberne.
Grøn dag Hybenhækken ved bækken skal klippes – og måske andre ting. Vi arrangerer grøn dag 9. sept kl 17,00 og serverer pølser når arbejdet er udført.
Dejligt med nye planter i krukkerne ved indgangen – tak for det – krukkerne rettes på den grønne dag og efterses for ukrudt Birgit (54) Indkalder i god tid.

Folderen Folderen ”Velkommen til Skjoldsparken” forsøges ajourført i denne bestyrelsesperiode.
Eventuelt Fra bestyrelsen beder vi om, at den store plæne slås inden græsset bliver for langt, så vi undgår ”hø”
Næste møde Aftalt til den 17.10. 14 hos Brian (86)
Lise (referent)


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 3. MAJ 2016 HOS BIRGIT (54)
Tilstede: Brian (86), Lise (78), Birgit (66), Birgit (54), Eva (50) og Peter (52). Bestyrelsen var således fuldtallig.

 • KONSTITUERING:
  Bestyrelsen har konstitueret sig således:
  Formand: Peter (52)
  Næstformand: Brian (86)
  Kasserer: Birgit (66)
  Sekretær: Lise (78)
  Koordinator grønt: Birgit (54)
  Koordinator socialt: Eva (50)
  2.LEGEPLADS
  Godkendelse af plads inkl 1 eller 2 gynger skal indhentes, byggetilladelse skal indhentes, gynger skal købes og tårn monteres med “tremmer” og der indføres en kontrolprocedure med en logbog.
  Knud (76) har tilbudt at hjælpe med at gøre arbejdet færdig. Bestyrelsen takker ja. Peter (52) har kontakten til Knud.
  3.SKT.HANS AFTEN
  Vi afholder Skt.Hans den 23.6. Fra kl 18.00. Folk tager selv grill og mad med. Foreningen er vært ved øl og vand. Der vil være bål og sang.
  Der samles brænde og laves heks dagen før – den 22.6. Kl 19.00. Vi håber at mange vil møde op.
  4.GRØN DAG DEN 2.5.16
  Flot fremmøde: 22 personer. Så man var hurtigt gennem programmet og kunne nyde dejlige grillpølser.
  5.EVT OG NÆSTE MØDE
  Bestyrelsen ideudviklede på nogle ideer til sociale arrangementer som vi vil løfte sløret for i den kommende tid.
  Der blev snakket om krokket, krolf og blomstermark på det grønne område.

 • Næste møde: mandag den 1.August kl 17.00 hos Lise (78).

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Afholdt tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 hos Birgit (66).
Tilstede: Knud (76), Birgit (66), Søren (42), H.P. (58), Birgit (54), Eva (50) og Peter (52)-ref. Claus (74) deltog i den sidste del af mødet.


 1. Opfølgning og godkendelse af seneste referat fra bestyrelsesmøde den 22.02.16
  Referatet godkendt uden bemærkninger.
 2. Planlægning af generalforsamlingen
  Dagsorden gennemgået og planlagt – udsendt med dette referat.
  Budget og regnskab gennemgået. Herunder besluttet at foreslå uforandret kontingent, dog med indbetaling af én ekstra rate a’ 500 kr øremærket pulje til forventede ekstraudgifter (asfalt, lys etc).
 3. Fastsættelse af dato for grøn arbejdsdag
  Planlagt til mandag den 2. maj kl. 17.00. Tovholdere er Søren (42) og Birgit (54), som indkalder og laver plan for dagen. Har man idéer og ønsker bedes en af de to kontaktet.
 4. Åben for tilføjelser
  Søren (80) har, forud for bestyrelsesmødet, fremsendt en række spørgsmål vedr legepladsproblematikken. Han deltog i mødet, under dette punkt, hvor bestyrelsen svarede på de stillede spørgsmål, og der var en god dialog om spørgsmål og svar. Essensen af Sørens spørgsmål vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 5. Eventuelt
  Birgit (54) efterspørger en ’liste’ over anledninger til flagning. Ofte (oftest) flager de fleste uden at vide hvem man flager for. Forslaget kan tages op under eventuelt på generalforsamlingen.
  Næste møde for bestyrelsen aftales på generalforsamlingen når ny bestyrelse er valgt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
afholdt mandag den 22. februar 2016 klokken 17.00 hos Birgit (54).
Tilstede: Knud (76), Claus (74), Birgit (66), Søren (42), H.P. (58), Birgit (54), Eva (50) og Peter (52)-ref. – bestyrelsen var således fuldtallig. 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2015. Referatet godkendt uden bemærkninger.
 2. Orientering fra kassereren om foreningens økonomi. Intet at bemærke. Kun faste udgifter siden sidst.
 3. Grøn arbejdsdag. Besluttet at der bliver afholdt grøn arbejdsdag i løbet af maj måned. Der indkaldes særskilt til denne med oplysning om, hvad der skal laves på dagen.
 4. Fastsættelse af dato for generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at fremrykke afholdelse af årets generalforsamling bl.a. for at drøfte uafklarede spørgsmål vedr. legepladsen.
  Generalforsamlingen finder sted den 28. april kl. 19.00 på Hotel Pauli, hvor foreningen vil være vært ved kaffe og brød. (noter allerede nu datoen i kalenderen)
 5. Praktiske ting. Peter (52) oplyste at El Con, der vedligeholder gadelamperne, to gange har skiftet pære i gadelampen ved nummer 80. Den er dog stadig ustabil og det skal vi have kigget på. Eventuelle reparationer af gadelamperne vil formentlig være en udgift for grundejerforeningen.
 6. Eventuelt. Knud (76), H.P. (58) og Claus (74) aftalte at ”nedlægge” flagstangen, sætte ny flagline i og få vimplen på plads tirsdag den 23. febr. Samtidig vil de undersøge flagstangen og se om den trænger til at blive malet i forbindelse med arbejdsplanen for grøn arbejdsdag i maj.
  Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 19. april klokken 16.30 hos Birgit (66).
  Forslag/emner som ønskes behandlet af bestyrelsen eller på generalforsamlingen bedes venligst afleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne inden dette møde.

REFERAT AF BESTYRLSESESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Mandag den 7. december kl. 17.00 hos Eva (50).
Tilstede: Knud (76), Søren (42), Claus (74), Birgit (66), Birgit (54), Eva (50) og Peter (52) – ref.
Afbud fra H.P. (58), som dog forinden havde afklaret sin holdning til punkt 4 samt havde afleveret input til punkt 3.


 1. Gennemgang og godkendelse af seneste bestyrelsesreferat.
  Referatet gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer.
 2. Orientering om økonomi ved kasserer.
  Forerningen har hverken udestående fordringer eller ubetalte regninger.
 3. Opfølgning på henvendelse til Haderslev kommune vedr belysning samt rydning af hæk ud imod bækken.
  H.P. har haft dialogen med kommunen. Da HP var fraværende, havde han forinden afleveret en skriftlig redegørelse vedr. resultatet af henvendelse til kommunen.
  Mht vejbelysning, hvor kommunen i dag betaler såvel strøm som udskiftning af pærer, vælger vi at afvente hvad der fremadrettet sker, idet bestyrelsen vurderer at yderligere dialog kan stille os dårligere end vi står i dag.
  Mht vedligeholdelse af området mellem hæk og bæk, er der intet krav fra kommunen om rydning, idet man fint kan komme til bækken fra den anden side ved oprensning. Bestyrelsen vælger herefter uændret at fortsætte som hidtil og lade det være et spørgsmål på næste generalforsamling, hvordan den fremtidlige vedligeholdelse af hækken og græsset imod bækken skal være.
 4. Drøftelse af legepladsen.
  Bestyrelsen udsendte sammen med referat fra bestyrelsesmødet den 26.10.15 en redegørelse vedr. legepladsen, hvori der blev orienteret om situationen lige nu, hvor der er opført en legeplads, som ikke opfylder gældende bestemmelser.
  Bestyrelsen beklagede det skete og bad om forståelse for at løse problemet.
  Som følge af redegørelsen har bestyrelsen modtaget 2 skriftlige henvendelser fra medlemmer, som meddeler at de på det foreliggende grundlag fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med legepladsen.
  Der har hele tiden været – og vil sikkert til stadighed være modstand mod en legeplads på området. Bestyrelsen har i den givne situation besluttet at nedtage de 2 gynger og rutchebanen, som nu er henstillet i vort redskabrum.
  Bestyrelsen har endvidere besluttet, at afgørelse om legepladsens fremtid skal afgøres på den førstkommende generalforsamling, som forventes afholdt i maj måned.
  Hvis der er medlemmer som ønsker en afgørelse forinden, kan der, når mindst 8 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er fremsat.
  Indstil der er taget stilling til legepladsens fremtid, vil gynger og rutchebane forblive hensat i redskabsrummet.
 5. Eventuelt
  Der er flere steder i Skjoldsparken set rotter. Kommunens skadedyrsbekæmpelse har været her i flere tempi, hvor der er blevet opsat fælder og gift. Ifølge dem er der tale om såkaldte ”strejfere” og det er løn som forskyldt, at de kommer. ”Når man fodrer fugle, fodrer man også rotter,” lyder det og man anbefaler at man er meget opmærksom på, hvor man opbevarer f.eks fuglefrø, mejsekugler o.a.
  Og husk at et hul på størrelse med en to-krone er hvad der skal til for at man også har rotter indenfor.
  Generalforsamlingen i 2016 forventes afholdt allerede i maj måned, af hensyn til ovenstående punkter på forsamlingens dagsorden.
  Næste bestyrelsesmøde finder sted den 22. februar 2016 klokken 17.00 hos Birgit (54).
  Bestyrelsen ønsker alle i Skjoldsparken en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING.
Mandag den 26. oktober klokken 17.00 hos Claus (74).
Tilstede: Birgit (66), Birgit (54), Claus (74), Knud (76), Søren (42), H.P. (58), Eva (50) og Peter (52)-ref.
Dagsorden/referat:

 1. Opfølgning og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24.08.15.
  Referat godkendt uden bemærkninger.
 2. Opfølgning på økonomi.
  Birgit P. kunne oplyse, at foreningens økonomi er god og at vi ikke har udestående fordringer.
 3. Orientering omkring nabohjælp.
  H.P. kunne oplyse, at ca. 2/3 af alle hustande i grundejerforeningen er tilmeldt Nabohjælp. To skilte er netop opsat ved indgang til området. Alle kan stadig nå at melde sig til. Hvis du er i tvivl omkring nabohjælp, så gå ind på www.skjoldsparken.dk under ”referater”, og læs referat fra 24.08.15.
  Her er grundig en orintering fra H.P. om tilmelding og brug af Nabohjælp.
 4. Evaluering af ”Grøn arbejdsdag”.
  Der var god deltagelse i “grøn arbejdsdag” den 21. september på trods af regnvejr.
  Ros af ”social hygge efter arbejdet” med pølser og øl/vand. Ønske om tørvejr næste gang.
  Nogle af de som ikke kunne deltage havde forinden tidligere på dagen været igang med at yde deres bidrag til arbejdet.
  Vedr. hækken ved bækken, som er et ufremkommeligt krat, tager H.P. (58) kontakt til kommunen, som mangler at fjerne deres del af bevoksningen for at vores indsats giver mening.
  Vedr evt udskiftning af gadelamper til LED-lamper, skriver H.P. (58) til kommunen med forespørgsel om, hvilke planer kommunen har vedr. omlægning af lyskilder i området.
  Bestyrelsen har erfaret, at kommunen har bekostet udskiftningen til nye og mere økonomiske lamper i områder der ligner vores.
 5. Orientering vedr legeplads-problematik.
  Læs venligst vedhæftede redegørelse fra bestyrelsen.
 6. Velkomst/informationsfolder.
  Peter (52) og Knud (76) arbejder med opdatering/revision er de oplysninger der findes på foreningens hjemmeside.
 7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
  Gadelampe ved nr 42 er ”sort”. Peter (52) fejlmelder denne.
  Næste møde afholdes den 07.12.15 hos Eva (50).

BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN.
Referat fra møde mandag den 24. august 2015 kl. 17.00 hos Søren (42).
Tilstede: Knud (76), Claus (74), Birgit (66), Søren (42), Eva (50), H.P. (58) og Peter (52) – ref
Afbud fra Birgit (54).
DAGSORDEN/REFERAT:

 1. Opfølgning/godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2015.
  Referatet blev gennemgået og godkendt.
 2. Orientering omkring økonomi.
  Birgit (66) orienterede. Kun få medlemmer mangler at betale det årlige kontingent, men det er der styr på.
 3. Opfølgning på legeplads.
  Legepladsen er stort set færdig og ibrugtaget. Legepladsprojektet blev gennemgået og evalueret. Endnu mangler en lille sandkasse med låg over samt muligvis en kant rundt om sand-området, men der vil ikke blive foretaget yderligere i indeværende år.
  Knud (76) tager kontakt til Haderslev kommune for godkendelse af legepladsen, hvis det kræves.
  Der er problemer med katte-eskrementer i området med sand. Claus (74) undersøger om der findes et middel, der kan holde katte væk. Alternativt må sandet rives engang imellem da det næppe lader sig gøre at holde kattene væk.
  I forbindelse med gennemgangen af forløbet med opførelse af legepladsen, tager bestyrelsen til efterretning, at ikke alle medlemmer finder at informationen om placering har været kommunikeret tydeligt nok ud, hvilket har givet anledning til misforståelser, hvilket bestyrelsen beklager.
 4. Fastsættelse af Grøn Arbejdsdag
  Der indbydes til Grøn Arbejdsdag (uanset vejret) den 21. september fra klokken 17.00. Søren (42) og Birgit (54) udsender arbejdsplan for dagen, hvor man også kan tilmelde sig. Forslag til opgaver der ønskes løst bedes meddelt til Søren/Birgit så hurtigt som muligt. Efter udført arbejde er grundejerforeningen vært med pølser og øl og vand.
 5. Revision af velkomst/informationsfolder
  Knud (76) og Peter (52) samler informationer til folderen/hjemmesiden, hvilket bl.a. omfatter både de pligter og rettigheder der følger af medlemsskabet. Hvis du/I har emner, som du/I meget gerne ser er med i de generelle informationer (som kan gives til såvel ”gamle” som nye beboere) bedes de meddelt til Knud eller Peter så hurtigt som muligt – og gerne i skriftlig form.
 6. Evt sociale aktiviteter
  Pt kun den grønne arbejdsdag.
 7. Nabohjælp
  Bestyrelsen opfordrer til at vi alle tilmelder os Nabohjælp. Se venligst vedhæftede information fra H.P. (58).
 8. Eventuelt
  Orientering: Den ”døde” gadelygte ud for nummer 72 er meldt ind til kommunen.
  Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 26. oktober klokken 17.00 hos Claus (74).
  INFORMATION OM NABOHJÆLP
  Nabohjælp er et initiativ til begrænsning af indbrud i private hjem, og er etableret som et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden. Ifølge politiet og flere uafhængige undersøgelser har netop dette initiativ vist markante resultater i retning af at reducere indbrud i private hjem.
  Ideen er, at man lokalt – på gaden, i grundejerforeningen etc. – træffer aftale om at holde øje med hinandens hjem, når et hus står tomt ved ferier, bortrejse o. lign. Noget i stil med det samarbejde, der flere steder i vores grundejerforening allerede er etableret mellem naboer og genboer. De af jer, der tilmelder jer, indgår hver især aftaler med de naboer og genboer, I gerne vil danne ”gruppe” med; typisk 3 – 4 husstande pr. gruppe. Når det er sket, kan I enten informere gruppen mundtligt, når I er bortrejst, eller gå ind på jeres egen side hos Nabohjælp, og indføje den periode, I er borte. Derefter vil jeres gruppe – og kun den – blive mindet om at kigge efter jeres hus i den periode, I er borte. Det hele er på frivillig basis, og uden omkostninger. Når man er tilmeldt, modtager man en kuvert med to tilmeldingskort til dem, man gerne vil have med i sin gruppe, samt to mærkater til opsætning på sit hus, hvor man tror, en evt. indbrudstyv vil bryde ind. Man kan også invitere medlemmer til sin gruppe direkte på Nabohjælps hjemmeside, hvor man tillige får tildelt sin egen ”side”. Det er naturligvis helt frivilligt, om man ønsker at benytte denne mulighed eller ej.
  Et særligt aspekt er, at man i en grundejerforening kan ansøge om gratis skilte til opsætning på vejen eller ved indkørslen til området – ligesom det er sket ved indkørslen til Haderslev-husene på Skjoldsvænge. Jo flere, vi tilmelder os fra Skjoldsparken, jo bedre chancer har vi for at få skiltene uden beregning. Vi satser på at få udleveret to stk.; et til indkørslen ved nr. 42, og et til cykelstien ved nr. 88.

Næste udlodning af skilte sker fra den 2. september kl. 0900, og for at komme i betragtning, skal der

 • Være flere i området, der er tilmeldt ordningen (jo flere, jo bedre)
 • Være registreret en kontaktperson i forbindelse med ansøgningen ( i første omgang stiller H.P., nr. 58 sig til rådighed for at få ordningen etableret).
  Blot husk: Skiltene er ikke forebyggende i sig selv – DER SKAL VÆRE NABOHJÆLP BAG SKILTET.
  Derfor opfordringen til at tilmelde jer hurtigst muligt på www.nabohjælp.dk, hvor I også kan læse meget mere om ordningen. Når I har tilmeldt jer, så giv H.P. besked; enten når I ser ham, på mobil 60542250 eller mail post@hp-hansen.dk. Så ansøger han om skilte den 02-09. Hvis vi kunne undgå at betale for dem, var det jo fint. Men endnu bedre vil det være, hvis dette initiativ kan være med til at undgå indbrud i vores område !! :):)
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen.

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE DEN 18. JUNI 2015 I MASKINHUSET
GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 18. juni kl. 17.00 i Maskinhuset.
Fremmødt: Knud (76), H.P. (42), Eva (50), Birgit (66), Claus (74), Peter (52). Afbud: Birgit (54), Søren (42).
Dagsorden:
1.Konstituering
2.Gennemgang af generalforsamling.
3.Planlægning
4.Næste møde
1.Bestyrelsen konstituerer sig således: Formand: Knud (76), Næstformand: Peter (52), Kasserer: Birgit (66), Sekretær: Peter (52), Koordinatorer grønne dage: Birgit (54) og Søren (42). Legepladskoordinatorer: Claus (74) og Eva (50). Maskinmestre: H.P. (58) og Holger (66 – uden for bestyrelsen).
2.Generalforsamlingen og referat blev gennemgået.
3.Bestyrelsen vil arbejde på at genoptrykke infofolder om Skjoldsparken.
Bestyrelsen opfordrer alle til at komme med gode idéer.
H.P. ophænger infoseddel om græsslåning, hvis man ikke selv kan. Er vedlagt dette ref.
Der inviteres til Sankt Hans (vedlagt dette ref)
Claus (74) indkalder til legeplads-færdiggørelse onsdag 24/6 kl. 17.30.
4.Næste møde mandag den 24. august kl. 17.00 hos Søren (42)
HUSK AT I KAN LÆSE INFORMATIONER PÅ WWW.SKJOLDSPARKEN.DK
Peter Rasmussen -ref


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Mandag den 20. april 2015 hos Rene (44).
Tilstede: Knud (76), Claus (74), H.P.(58), Søren (42), Rene (44), Birgit (66) og Peter (52) – ref
Afbud: Ole (60).

 1. GODKENDELSE AF SENESTE REFERAT – fra 26.01.2015
  Referatet er godkendt uden kommentarer.
 2. ORIENTERING VED KASSERER
  Foreningen har ingen restancer.
 3. PLANLÆGNING AF GRØN ARBEJDSDAG
  Søren (42) laver indkaldelse til Grøn Arbejdsdag den 18. maj fra klokken 17.00. Da der serveres pølser m/brød og øl/vand vil der være en tilsagns-kupon på indkaldelsen.
  Der indledes med undervisning i to hold i brug af den ny traktor. Hvis man har behov for at slå græs før den 18. maj skal man forinden have en introduktion af H.P. (58).
  Bestyrelsen har drøftet – og besluttet – en række opgaver til Grøn Arbejdsdag. Disse vil fremgå af indkaldelsen. Vi skal dog forhøre om nogen evt kender én, som har en mindre traktor med tromle, som man kunne få til at tromle vort græsareal. Det er efterhånden meget ujævnt. Skulle du kende én, så kontakt én fra bestyrelsen.
  Bord/bænkesæt, som står på arealet skal udskiftes. Nyt købes når pris er god.
  Legehus får nyt gulv takket være en ”gulvbrædde-donation” fra Kresten (64).
  Hvis du har opgaver du ønsker på listen til den 18.5. så kontakt Søren (42).
 4. STATUS PÅ LEGEPLADS
  Legeplads-udvalget har fundet en legepladsløsning, der passer til såvel behov som plads og pris. Se billede her og på hjemmeside. Løsningen består at et lille tårn, en rutchebane samt to gynger.
  Det nye legeplads-udstyr optager langt mindre plads og forventes placeret ind imod hækken således at det ligger længere fra husene end den gamle legeplads gjorde. Der indkøbes også en lille sandkasse med låg således at den store gamle (som ofte tjener som kattebakke) kan fjernes.
  Bestyrelsen har besluttet, at Rene (44) og Claus (76) må købe dette og samtidg koordinere arbejdet med at indrette legepladsen således, at grejet først kommer når der er gravet ud og lagt faldsand.
 5. FASTSÆTTELSE AF DATO FOR GENERALFORSAMLING
  Generalforsamling afholdes den 9. juni fra klokken 17.30 i Hangar 6 (som Blok 6 har tilbudt at vi igen i år må benytte). Der indledes med møde og afsluttes med spisning. Der sendes en selvstændig invitation ud med svar-kupon (af hensyn til mad og drikke).
 6. ÅBEN FOR TILFØJELSER
  Bestyrelsen har på foranledning af en konkret henvendelse fra et medlem af grundejerforeningen vedrørende uenighed mellem flere naboer, om retten til at parkere for enden af vejen mellem de enkelte husblokke, drøftet spørgsmålet.
  Bestyrelsen ønsker kun at forholde sig til det konkrete i sagen.
  Hvert matrikel består af 133m3 grundareal incl. carport og skur, samt et mindre jordlod til terrasse foran stuen. Alle veje er fællesareal, hvorfor ingen kan vinde hævd på, at kun de må parkere på bestemte steder. Bestyrelsen henstiller, at parkering foregår på en måde der ikke er til gene for trafikken på området eller hindrer den enkelte adgang til sin bolig.
  Bestyrelsen opfordrer til, at problemer af denne art søges løst i fordragelighed mellem de involverede parter.
 7. EVENTUELT – HERUNDER NÆSTE MØDE.
  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. juni klokken 17.00 hos Birgit (66).
  NB: Har du emner eller forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, vil det være fint hvis dette er meddelt bestyrelsen skriftligt forud for ovennævnte bestyrelsesmøde.

REFERAT Af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skjoldsparken
Mandag den 26. januar 2015 hos H.P. (58) – startende i Maskinhuset.
Tilstede: Knud (76), Søren (42), René (44), H.P. (58), Birgit (66), Peter (52)-ref.
Afbud: Claus (74) og Ole (60).

Mødet blev indledt i Maskinhuset, hvor bestyrelsen fik en gennemgang af den nye traktor. Herom senere.
Dagsorden:
1.Gennemgang og godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt. Bestyrelsen glæder sig over, at indberetning og reparation af gadebelysning fungerer godt. (Procedure er, at ”mørke” gadelygter indberettes til Peter (52) på peterrasmussen@webspeed.dk eller tlf 3040 5051. Så tager han kontakt til kommunens samarbejdspartner for reparation.
2.Økonomi – orientering fra kasserer.
Opkrævninger på kontingent udsendt. Ingen restancer.
3.Orientering fra maskinmestre:
Vi har nu modtaget den ny traktor. Det lykkedes vore maskinmestre at gøre et meget attraktivt køb. Normalpris for traktor er 38.000 kroner. Vor pris blev 29.500 kroner, og hertil kommer en del ekstraudstyr som vi vil få stor glæde af.
Når klippesæsonen nærmer sig vil der blive indkaldt til en intro-dag, hvor Holger og H.P. vil instruere i brug af den nye traktor. Det er vigtigt at INGEN påbegynder klipning før man er blevet instrueret af én af maskinmestrene.
Den gamle traktor er pt omdannet til sneplov, og skulle det give sne er den klar med både plov og snekæder på. Når foråret kommer bliver den igen til traktor. Denne gang med et anhængertræk på.
4.Henvendelser fra beboere:
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Martin og Karin (88) om foreningen kan være behjælpelig med fjernelse af to store birketræer i forb med grøn dag. Der er svaret positivt tilbage. Det kan foreningen godt. Det er dog husejeren selv, som må bekoste en forsvarlig fældning. Foreningen kan hjælpe med arbejdskraft, men kan ikke involveres økonomisk.
Der er ligeledes kommet en henvendelse fra Claus (74), der ønsker at en blomsterkumme flyttes nogle meter i forb med en grøn dag. Dette er der også svaret positivt tilbage på. Det kommer på den første grønne dag i foråret.
5.Åben for tilføjelser.
Her blev drøftet et besøg fra Haderslev Kommune med det formål at afklare vedligehold omkring bækken. Det er blevet afklaret hvilken art af Hyben hækken er og bestyrelsen besluttede at behandle vore rettigheder og pligter jvnf ”Bredejerforhold” ved næste bestyrelsesmøde i april.
6.Eventuelt og næste møde.
Intet under eventuelt.
Hvis ikke der dukker noget op, som kræver et møde før, så afholdes næste bestyrelsesmøde mandag den 20. april 2015 klokken 17.00 hos René (44). Her vil også blive planlagt grønne dage.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 hos Ole (60).
Tilstede: Knud (76), Birgit (66), H.P. (58), Ole (60), Søren (42) og Peter (52)-ref
Udeblevet uden afbud: Claus (74) og René (44).
Opfølgning og godkendelse af seneste referat fra 8. september 2014.
Godkendt uden kommentarer.
Evaluering af ”Grøn Arbejdsdag”
Flot fremmøde, mange var i gang hele dagen, meget flot arbejde. Flot at vi kan låne proff værktøj.
Økonomi – orientering ved kasserer
Bestyrelsen blev orienteret. Der er netop sendt kontingentopkrævning ud.
Drøftelse af kontakt til kommunen vedr oprensning ved Billund Bæk.
H.P. + Knud forfatter brev til kommunen, hvori vi forklarer, at det på sigt bliver svært at holde stien langs bækken ren. Der er masser af bevoksning i selve bækken, som trænger hårdt til oprensning.
Drøftelse af ny procedure vedr problemer med gadebelysning.
H.P. orienterede om nye retningslinjer, som betyder at det nu er kommunen, der afholder udgifter til strøm og ”lyskilder” (pærer/lysstofrør), imens det er os, der har udgiften til kabler og master.
Bestyrelsen vedtog regler for indrapportering af defekte gadelamper. Hvis en gadelampe blinker eller er gået ud, kontaktes Peter Rasmussen på telefon 30405051 eller peterrasmussen@webspeed.dk, som foretager indrapportering således at fejlen kan blive udbedret.
Bestyrelsen HAR indrapportret at gadelamper ved nr. 76 og 82 er gået ud.
Når der indrapporteres defekte gadelamper skrives det på vor website www.skjoldsparken.dk, og det meddeles igen der når fejlene er rettet.
Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.
Intet under eventuelt. Næste møde er den 26. januar kl. 17.00 hos H.P. (58) med mindre der opstår en sag, som kræver et møde før.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS BEBOERFORENING
Mandag den 8. september 2014 klokken 17.00 hos Søren (42)
Deltagere: Knud (76), Søren (42), Ole (60), Birgit (66) og Peter (52) – ref
Afbud: Claus (74) og H.P (58). Fraværende: René (44)
Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. august
 2. Orientering fra kassereren.
 3. Fastlæggelse af dato og opgaver ved næste Grøn dag/aften.
  4 .Åben for tilføjelser.
 4. Fastsættesle af dato for næste bestyrelsesmøde.
 5. Evt
 6. Referatet blev godkendt.
 7. Kassereren oplyser at alle indbetalinger kommer ind som planlagt.
 8. Bestyrelsen drøftede opgaver, herunder en eventuel fjernelse af en eller flere hybenbuske. Der enedes om at opgaver ved næste grøn dag/aften er: Studsning af diverse hække, Hæk på græsarealet skæres ned, kanter på græsareal skæres, lavthængende grene på rønnebærtræer fjernes. Affald samles i bunker til senere væk-kørsel (Ole er tovholder på dette). Det planlægges at der afholdes grøn dag/aften den 6. oktober fra klokken 16.00. De, for hvem det er for tidligt, kan blot støde til når de kan.
 9. Der er ingen tilføjelser til dagsorden.
 10. Næste møde afholdes den 27. oktober kl. 17.00 hos Ole (60)
 11. H.P. (58) bedes følge op på hvilke opgaver omkring vedligehold af gadelys, som påhviler os – og hvilke, der påhviler kommunen, således at vi kan planlægge derefter.
  Mødet blev afsluttet rettidigt så forsamlingen kunne nå at få afslutningen på dagens etape af Vuelta a Espana med – Contador vandt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Der har været afholdt møde i bestyrelsen
torsdag den 14. ds. kl. 17.00
ved bænken v/flagstangen.
Tilstede var: Søren (42), Rene (46), HP (58), Claus (74) og Knud (76)
Afbud fra Peter (52), Ole (60) og Birgit (66).
DAGSORDEN/REFERAT:.


 1. Opfølgning på beslutning om at undersøge muligheden for at etablere en mindre legeplads.
  Bestyrelsesmødet er indkaldt for at følge op på beslutningen fra generalforsamlingen vedr. beslutning om at etablere en mindre legeplads.
  Rene, som repræsentarer de forældre der gerne vil have en legeplads, oplyste, at det de primært ønsker sig, er 2 gynger og evt. en mindre ruschebane. Da der ikke forelå konkrete forslag til beslutning, var der enighed om at udsætte endelig beslutning indtil starten af 2015, da vi alligevel ikke når at etablere en legeplads inden der er vinter i år.
  Endelig beslutning forusætter, at etablering af legeplads gøres på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag.
  Maling legehuset og reparation af sandkassen kunne indgå i etableringsarbejdet.
  Birgit (66), som er i besiddelse af foreningens police (erhvervsansvarsforsikring) bedes samtidig undersøge hvilke krav der stilles fra forsikringsselskabet.
  Claus oplyste, at et tilbud om at foretage jordarbejdet – afskrabning af muld som erstattes af faldsand, stadig står ved magt.
 2. Trambolin på fællesarealet.
  Da en trambolin placeret på fællesarealet udgør en del af det fælles ansvar i grundejerforeningen, henstiller bestyrelsen at ejeren sørger at den afskærmes/sikres med sikkerhedsnet eller indhegning, så risikoen for uheld minimeres.
 3. Aftale dato og sted for næste bestyrelsesmøde.
  Besluttet at næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. september kl. 17.00 hos Søren (42), hvor vi bl.a. skal planlægge arbejdsopgaver for en grøn arbejdsdag/- aften ultimo september, hvor den primære opgave bliver afkortning og klipning af hække m.m.
  Ved sekretærens fravær, er referatet udarbejdet af Knud.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SKJOLDSPARKEN
Mandag den 30. juni 2014 klokken 17.00 på bænken på det grønne område.
Tilstede: Knud (76), René (44), Birgit (66), Søren (42), Ole (60) og Peter (52) – ref Afbud: H.P. (58) og Claus (74)
DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af seneste referat (fra generalforsamlingen) Det konstateres, at Birgit (66) ikke er nævnt i referatet som genvalgt til bestyrelsen. Dette er en fejl. Ellers godkendt uden kommentarer.
 2. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig således:
  Formand: Knud (76)
  Næstformand: Peter (52)
  Kasserer: Birgit (66)
  Sekretær: Peter (52)
  Koordinator grønne opgaver: Søren (42)
  Koordinator maskinpark: H.P. (58)
  Koordinator vedligehold/udskiftning pærer etc: Ole (60) og Claus (74)
  Koordinator for nyt legepladsprojekt: Rene (44)
  Peter opdaterer hjemmeside med korrekte funktionsbeskrivelser, emailadresser etc.
 3. Eventuelt
  René orienterede kort om de sonderinger legepladsudvalget har gjort, og hvor langt man er kommet. Bestyrelse aftalte at næste møde bliver indkaldt når der kommer noget konkret fra legepladsudvalget. Kasserer oplyser at kontingentopkrævning bliver udsendt omkring 1. august.
  Peter R-ref

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Mandag den 12. maj klokken 17.00 hos H.P. (58).
Tilstede: Kresten (64), Knud (76), H.P. (58), Søren (42), Birgit (66), Ole (60) og Peter (52)
Afbud fra: Claus (74)
1.Opfølgning af seneste referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2.Nyt fra kassereren.
Ingen restancer. Alle har indbetalt kontingent og ekstra bidrag.
3.Evaluere arbejde udført på ”Grøn arbejdsdag” den 28. april.
Kæmpe ros til opbakningen. 15 husstande deltog, og det var et hyggeligt arrangement, som forenede arbejde med hyggeligt samvær. Kommentar fra aftenen: ”Det er næsten som i gamle dage”.
4.Planlægning af generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling fredag den 13. juni 2014 med start klokken 17.00. Mødet finder sted i ”Barakken” bag blok 6.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved øl/vand samt grillpølser og kartoffelsalat.
Bestyrelsen gennemså råskitse til regnskab. Forslag til budget godkend og bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 800 kr, samt at vi også næste år indbetaler et ekstraordinært bidrag på 2×500 kroner til nyanskaffelser/reparationer og vedligeholdelse.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for generalforsamlingen omdeles til alle husstande inden generalforsamlingen.
5.Åben for tilføjelser.
Sankt Hans aften vil blive afholdt den 23. juni. H.P. udsender information om arrangementet. Der er ”grill selv” fra klokken 18.00 og bål senere på aftenen. Vi håber på godt vejr.
6.Eventuelt.
Der er ikke aftalt yderligere møder.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Mandag den 7. april klokken 17.00 hos Knud (76)
Tilstede: Knud (76), Chresten (64), H.P. (58), Søren (42), Claus (), Birgit (66), Peter (52)-ref
Afbud: Ole (60).

Dagsorden:

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra møde den 17.2.
  Efter forskellige henvendelser fra beboere i blok fire, afventer bestyrelsen at opstille kumme på hjørne af græsareal ved blok 5. Problemet søges løst ved dialog med de chauffører (renovation m. fl.) som kører hen over græsarealet. Referat godkendt uden yderligere kommentarer.
 2. Orientering ved kasserer
  Alle har betalt den seneste ekstraordinære kontingentopkrævning.
 3. Grøn arbejdsdag afholdes 28.4. kl 17.00
  Idéer og ønsker om arbejdsopgaver som ønskes udført bedes videregives til Søren (42). Efter arbejdet er grundejerforeningen vært med en øl/vand samt pølser. Søren udarbejder arbejdsplan for det opgaver der er for dagen før vi mødes. Bestyrelsen håber på et godt fremmøde.
  I tilfælde af dårligt vejr håber bestyrelsen, at vi må bruge ”hangaren” bag blok 6. til bespisning.
  Orientering fra maskinmestre: Plæneklipperne er klargjorte og den store plæne trænger til at blive slået. Den nye turnus for plæneklipning starter ved nr. 80.
 4. Generalforsamling
  Afholdes den 13/6.
  Vær venligst opmærksom på, at emner som ønskes drøftet skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Bestyrelsen undersøger om der er et restbeløb fra Festudvalget, som kan anvendes til bespisning ved generalforsamlingen.
 5. Eventuelt – herunder næste møde
  Efter henvendelser fra flere beboere henstiller bestyrelsen endnu engang, at ALLE (beboere og gæster) husker at køre langsomt og hensynsfuldt på vore veje.
  Husk at du kan finde alle relevante oplysninger om grundejerforeningen på hjemmesiden www.skoldsparken.dk. Finder du fejl, så kontakt Peter (52) som vil få disse rettet.
  Næste møde afholdes den 12. maj klokken 17.00 hos HP (58)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Mandag den 17. februar klokken 17.00 hos Peter (52).
Tilstede: Knud (), Ole (60), H.P.(58), Kresten(64), Birgit (66) og Peter (52) – ref.
Afbud fra Søren (42) og Claus (74)
DAGSORDEN:

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
 2. Orientering om økonomi ved kassereren
 3. Køb af nye redskaber
 4. Problemer med udkørsel via cykelsti
 5. Grøn arbejdsdag
 6. Generalforsamling
 7. Åben for tilføjelser
 8. Eventuelt
  Søren som var forhindret i at deltage havde sendt betragtninger og forslag per mail forud for mødet. Disse betragtninger og idéer tages under de respektive punkter.
  Referat:
 9. Referat fra seneste møde (28-10-13) godkendt uden kommentarer.
 10. Økonomien er god. Kontingenter kommer ind som de skal.
 11. Der er forslået indkøb af en ny grensaks. HP foretager købet når prisen er gunstig.
  Bestyrelsen vedtog en petitessegrænse for nødvendige indkøb foretaget af af maskinmestrene på 1000 kroner. Større køb skal godkendes af bestyrelsen. Omfattet af petitessegrænsen er også indkøb af lysstofrør til gadelamper.
 12. Bestyrelsen har modtaget flere hencendelser over at der foretages udkørsel via cykelsti ved enden af blok 1. Dette er blevet behandlet på såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling, og på trods af flere henstillinger om om at stoppe denne udkørsel sker det stadig.
  Bestyrelsen har drøftet, hvorledes der skal handles i en sådan situation, der både omfatter fællesareal og forhold, som henhører under færdselsloven.
  Bestyrelsen enedes om, at der i nærmeste fremtid opstilles forhindringer, der umuliggør bilkørsel, men tillader cykler og gående.
  Der opstilles ligeledes en forhindring på ”græs-hjørnet” ved blok 4, hvor lastbiler flere gange er kørt ind over græsarealet.
 13. Næste ”grønne dag” fastsættes til den 28. april klokken 17.00. Alle bedes sætte X i kalenderen. Arbejdet afsluttes som sidst med en grillpølse og øl/vand på foreningens regning.
 14. Årets generalforsamling fastsættes til fredag den 13. juni klokken 17.00.
 15. HP vil renovere bænken på det grønne fællesområde.
 16. Eventuelt. Ikke noget under dette punkt. Der blev ikke fastsat dato for næste bestyrelsesmøde, men det vil blive afholdt før afvikling af den grønne arbejdsdag for at bl.a. at udarbejde plan for arbejdsopgaver.
  Ref.
  Peter Rasmussen

REFERAT AF BE MØDE DEN 28. OKTOBER:

Skjoldsparkens Grundejerforening.

Der har været afholdt møde i bestyrelsen mandag den 28.10.2013 kl 17.00.
Med kort varsel blev mødet flyttet fra Peter (52), som var forhindret,til Birgit (66).

Tilstede var: Søren (42), HP (58), Ole (60), Birgit (66) og Knud (76)
Der var afbud fra Peter ((52), Kresten (64) og Claus (74).

Dagsorden/refreat:

Opfølgning og godkendelse af referat fra mødet den 26.08.13.
Henvendelse fra medlem om at udsætte den ekstraordinære indbetaling af kontingent på kr. 500 i frebruar 2014. Dette spørgsmål blev allerede drøftet på mødet i august, og bestyrelsen fastholder de angivne datoer.
Referat herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.
Opfølgning på grøn arbejdsdag.
Der var fint fremmøde (20 personer fordelt på 14 husstande)og det planlagte arbejde blev udført.
Det var vellykket at afslutte arbejdet med grillpølser og øl/vand..

 1. Orientering ved kassereren.
  Birgit beretter at foreningens økonomi er god, og at der er ingen restancer eller ubetalte regninger.
 2. Grundejerforeningen har modtaget en gasgrill som gave fra Ole og Lisa (60)
  Grillen kan benyttes ved fællesarrangementer og af foreningens medlemmer. Den hensættes i maskinhuset, hvor man skriver sig på en seddel når man låner den. Grillen skal altid afleveres i rengjort stand efter brug.
 3. Forslag om at fjerne det runde cementbord ved flagstangen.
  Det er yderst sjælden at bordet benyttes og det er i vejen når der skal slås græs, hvorfor det blev besluttet at fjerne bordet. HP påtager sig at slibe bænken og male denne når bejret tillader det.
  Hvis der senere skulle blive behov for bord(e) vil det blive taget op af bestyrelsen.
 4. Forslag fra maskinmestrene (Holder 66. og HP 58) om at anskaffe en kompessor.
  Til vedligehold af maskinpark, pumpning af dæk m.v. anskaffes der en mindre kompressor – anslået udgift kr. 6. – 700 kr. De 2 maskinmestre forestår indkøb.
 5. Skal foreningen have en digital postkasse?
  Folketinget har besluttet at alle borgere skal have en digital postkasse, men det gælder ikke for foreninger. Så bestyrelsen foretager sig ikke yderligere i denne sag.
 6. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
  Der var intet under eventuelt.
  Næste bestyrelsesmøde faholdes mandag den 09.12.2013 kl. 17.00 hos Peter (52).
  Hvis der er medlemmer der har emner som ønskes behandlet af bestyrelsen bedes disse afleveret til en af bestyrelsesmedlemmerne forinden mødet.

Ref. Knud (76)


SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2013 hos Søren (42)
Tilstede: Knud (76), Kresten (64), H.P. (58), Birgit (66), Søren (42) og Peter (52) -ref
Afbud: Claus (74) og Ole (60)

1.Opfølgning og godkendelse af referat fra konstituerende BE møde den 18.7.13
Referat godkendt – bemærkning: Der er indkøbt en elektrisk græstrimmer. Alle opfordres til at læse brugsvejledningen før brug / evt. se hjemmesiden. Bestyrelsen fik under mødet lejlighed til at byde vore nye medbeboere – Lilian Skjøth og René Juulsgaard fra nr. 44 – velkommen i Skjoldsparken.

2.Orientering fra kasserer vedr økonomi.
Alle ordinære kontingenter er indbetalt. Der udsendes jvf generalforsamlingsbeslutning ekstraordinære opkrævninger på 500 kroner hhv til betaling 15.11.13 og 15.02.14.

3.Fastsættelse af grøn arbejdsdag – herunder drøftelse af opgaver.
Næste grønne arbejdsdag bliver mandag den 8. oktober 2013 med start klokken 17.00 og planmæssig varighed max 2 timer. I ugen op til udsendes plan for opgaver på dagen. Grundejerforeningen er vært ved en øl/vand.

4.Konkret henvendelse vedr problemer med kloak/slamsugning.
BE har modtaget en konkret henvendelse vedr kloakproblemer, der sandsynligvis giver behov for slamsugning. Forespurgt, om det er en udgift, som Grundejerforeningen kan dække?
BE har kigget på hvad der tidligere har været praksis, og her skelnes der mellem hvad der vedrører den enkeltes kloak, og hvad der vedrører den fælles kloak. Vi vil forsøge at fremskaffe tegninger af kloaksystemet, så det kan beskrives helt nøjagtig.
Normal praksis – og den praksis BE fastholder – er, at de omkostninger der vedrører den enkelte husstands kloak også påhviler den enkelte. Udgifter, der vedrører fælles kloak påhviler Grundejerforeningen.
Ting kompliceres af, at blokkene 1, 2 og 3 har egne brønde, der hver især sender afløbet ud i det fælles kloaksystem. Ved blokkene 4,5 og 6 er det imidlertid således, at der er fælles kloakforløb på langs af blokken, som så ender i den fælles kloak i en brønd i græsset forenden af blokkene. Det giver et øget pres på kloakken og BE erfarer, at der pt er problemer både i blok 4 og 5.
Vi har indhentet pris hos Haderslev Slamsugerservice og det ser ud til, at en slamsugning af både blok 4 og 5 vil koste omkring 3.000 kroner inkl moms. – et beløb, der skal udredes af de enkelte husstande i fællesskab.
Supplerende kan det siges, at de enkelte husstande ikke betaler kloakafgift, men at den fælles kloakafgift betales af grundejerforeningen.

 1. Faktura fra Arkil vedr. reparation af vore fælles veje.
  Vi har modtaget faktura på asfaltarbejde fra Arkil. Regningen blev ca. 10.000 kroner højere end det tilbud der var afgivet. Vi har imidlertid fået foretaget meget større udbedringer end beskrevet i tilbudsmaterialet, hvorfor bestyrelsen har beslutttet, efter aftale med Arkil, at betale halvdelen af merudgiften, hvilket betyder en merudgift på kr. 5.000.
 2. Eventuelt –herunder fastsætte dato for næste møde.
  Intet under eventuelt – næste møde: Mandag den 28. oktober 2013 kl. 17.00 hos Peter (52)

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Torsdag den 18. juli klokken 17.00 i ’Maskinhuset’. Tilstede: Knud (76), Claus (74), Kresten (64), Ole (60), Søren (42), H.P. (58) og Peter (52) – ref.
Afbud: Birgit (66).
Dagsorden:
1.Konstituering af bestyrelsen
2.Åben for tilføjelser
3.Opfølgning på referat fra Generalforsamlingen.
4.Kommende bestyrelsesmøder.
5.Fastsætte dato for næste grønne arbejdsdag.
6.Orientering om økonomi fra kasserer.
7.Eventuelt.

1.Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand: Knud (76) Næstformand: Kresten (64) Kasserer: Birgit (66) Sekretær og webmaster: Peter (52) Koordinator grønne dage: Søren (42) Koordinator Maskinpark: H.P. (58) Praktiske opgaver: Ole (60) og Claus (74)

2.Åben for tilføjelser
H.P. (58) har sendt et par tilføjelser, men begge kan behandles under punkt 3.

3.Opfølgning på referat
På generalforsamlingen blev påpeget, at betegnelsen ”revisor” i vore vedtægter burde ændres til ”bilagskontrollanter”. Bestyrelsen drøftede sagen og valgte at vi indtil videre fastholder revisorer i lighede med et utal af andre mindre danske foreninger.
På generalforsamlingen blev ligeledes talt om at indkøbe en batteridrevet kantrimmer. Bestyrelsen beder H.P., Ole og Søren om at undersøge markedet og indkøbe en trimmer (prisniveau 1.500 +/-). Samtidig bedes de lave en vejledning i brugen af denne, og opsætte denne i Maskinhuset samt lægge den på hjemmesiden.
Der var ligeledes en debat på generalforsamlingen om problemet med ind- og udkørsel via cykelstien ved Maskinhuset. Man enedes om at løse problemet gennem dialog. I forbindelse med bestyrelsesmødet tog Knud en snak med én af de beboere, der bruger denne vej. Og efter en god snak forventes det nu, at problemet er løst.

4.Kommende BE møder
Næste møde finder sted den 26. august klokken 17.00 hos Søren (42).

5.Fastsættelse af dato for næste grønne arbejdsdag.
Bestyrelsen valgte at dagen fastsættes på næste BE møde. Den vil skulle finde sted i september.

6.Orientering fra kassereren.
Intet særligt at bemærke. Vi har endnu ikke modtaget faktura på asfaltarbejde. Girokort på kontingent er netop udsendt.

7.Eventuelt
Der findes ca 2.800 kroner fra den ”gamle” festudvalgskasse. Bestyrelsen overvejer at bruge dette beløb til f.eks bespisning ved et fællesarrangement, jvnf Henning (62)s forslag om Stegt Flæsk på generalforsamlingen. Dette vil blive behandlet på et senere BE møde.
Peter Rasmussen, referent


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SKJOLDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 17.00 hos Kresten (64). Tilstede: Knud (76), Birgit (66), H.P. (58), Kresten (64), Peter (52)-ref Af bud: Søren (42) og Ole (60).
Dagsorden/referat:


 1. Opfølgning og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde møde den 9. april 2013.
  Den planlagte udflugt til Horsens blev aflyst grundet for få tilmeldte. Referat herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.
  2.Orientering var kassereren.
  Birgit(66) gør regnskabet klar til revision og forbereder sammen med Knud forslag til budget for 2013-14.
 2. Grøn arbejdsaften den 22.04.2013.
  Ros for stort fremmøde og stor ros for, at flere personer, helt på eget initiativ, har udført arbejde på fælledarealer og i vort nye maskinhus.
  4.Nyt vedr asfaltarbejdet på vore veje
  Orientering og beslutning vedr. tilbud på asfaltarbejde HP orienterede om de 3 tilbud som er indhentet. Et tilbud er valgt fra på det seneste bestyrelsesmøde. De sidste 2 tilbud er meget enslydende. Arkils nye tilbud er meget udførligt og beskrevet ned i detaljen. Pris ca. 38.000 inkl moms (Et beløb vi har dækning for i foreningskassen grundet den ekstraordinære indbetaling i 2012/13). Beslutning: Bestyrelsen har valgt Arkil til at udføre arbejdet, som forventet iværksat snarest muligt. Kresten tager kontakt til Arkil om vor beslutning. Bestyrelsen vil varsle om arbejdets udførelse når vi kender datoen, så man får mulighed for at flytte biler mv. HP informerer den anden tilbudsgiver om bestyrelsens beslutning.
  5.Planlægning af generalforsamling
  Generalforsamling afholdes fredag den 14. juni med start kl. 18.00. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved grillpølser, øl og vand. Mødet afholdes på vort eget areal (sted afhænger af vejret). Dagsorden med evt. bilag omdeles senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
  6.Tilføjelser til dagsordenen.
  6a. Ansøgning fra Kresten (64) om at måtte anlægge køkkenhave på fællesareal. I henhold til tidligere beslutninger må medlemmer anlægge køkkenhave i det område, hvor der allerede er en eksisterende køkkenhave. Den der anlægger køkkenhave har pligt til at bringe området tilbage til sit oprindelige udseende, hvis man ikke længere bruger haven. Bestyrelsen har godkendt at Kresten anlægger køkkenhaven.
  6.b. Ansøgning fra beboer om at låne/leje grundejerforeningens festtelt. Grundejerforeningen ejer et festtelt til eget brug og til udlejning blandt foreningens medlemmer for en leje på kr. 200. Ansøgningen imødekommet.
 3. Eventuelt
  Peter (52) informerer om, at Skjoldsparkens nye hjemmeside er lige om hjørnet. Nyt look og lettere brugerflade er lovet – Peter er selv webmaster og sørger for at føre hjemmesiden a’jour med navne m.v. Medlemmer som ønsker noget optaget på hjemmesiden bedes henvende sig til Peter.. .
  Der blev ikke aftalt et nyt møde, men bestyrelsen mødes 1 /2 time før generalforsamlingen. Formanden (Knud) må beklageligvis melde afbud til generalforsamlingen.
  Ref. Peter

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 9. APRIL 2013 HOS BIRGIT (66)
Tilstede: Søren (42), ), HP (58), Ole (60), Kresten (64), Birgit (66) og Knud (76). Der var afbud fra Peter (52). Thomas (50) er udtrådt af bestyrelsen.

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18.12.12.
  Referat godkendt uden bemærkninger.
 2. Nyt fra kasseren –hvordan ser økonomien ud?
  Birgit oplyser, at der ikke er udestående fordringer. Foreningens konto indeholder lige nu kr. 55.817 som bl.a. øremærket til reparation af vore veje, hensættelse til køb af ny traktor m.m.
 3. Nyt vedrørende udbedring af asfalten på vore fællesveje.
  HP har haft møde med 2 firmaer – Colas, Horsens og Lemminkänen, Aabenraa, som har givet tilbud på udbedring af asfalten på vore veje. Disse 2 tilbud skal vurderes i forhold til et tidligere
  tilbud fra Ove Arkil.
  HP gennemgik de enkelte tilbud. Der var rimeligt sammenfald af priser for udbedring af revner og lapning af asfaltskader. Bestyrelsen fravælger tilbuddet fra Colas, hvilket HP meddeler dem.
  Valget står herefter mellem Ove Arkil og Lemminkäinen
  Kresten påtager sig snarest at rette kontakt til Ove Arkil for at høre, om det ca. 1 år gamle tilbud stadig står ved magt og hvornår arbejdet evt. kan udføres. Han beder samtidig repræsentanten om at komme på besøg for at orientere Kresten og HP om, hvad tilbuddet konkret indeholder.
  Kresten, HP og Knud tager herefter på bestyrelsens vegne stilling til hvilket tilbud der vælges.
  Prisen ligger inden for rammerne af det af generalforsamlingen godkendte beløb.
 4. Fastlæggelse af dato for grøn arbejdsdag/-aften – herunder hvilke opgaver der venter.
  Der afholdes “grøn arbejdsaften” den 22. april 2013 kl. 17.00 – til 19.00. Blandt arbejdsopgaverne er bl.a. generel oprydning på området (særlig i “skoven”) maling af sternbrædder på redskabshus,
  rense flagstang, gøre pladsen omkring bænken ved flagstangen “hyggelig”, stensætning eller lignende for at undgå udkørsel med bil på cykelsti.
 5. Udflugt til Horsens Statsfængsel og Danmarks Industrimuseum.
  Der omdeles et program for den planlagte tur, hvortil bestyrelsen håber på mange tilmeldinger.
  Af hensyn til den videre planlægning bedes om bindende tilmelding senest mandag den 22.04.13.
 6. Der er udarbejdet ny forside til hjemmesiden.
  Der mangler en del redigering af det nuværende indhold, som Peter vil tage sig af når han får de nødvendige input.
  Der var i bestyrelsen stor tilfredshed med, at hjemmesiden forhåbentlig snart vil blive opdateret med både navne og referater m.v.
 7. Fastsættelse af dato for generalforsamling.
  Den årlige generalforsamling vil blive afholdt fredag den 14. juni 2013 om aftenen. Dagsorden med mødetid og mødested vil blive omdelt senest 1 uge før generalforsamlingen.
  .
 8. Eventuelt – herunder fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
  Kresten oplyser, at han ligger inde med en del gamle referater m.v. fra grundejerforeningen samlet gennem årene fra 1975. Disse vil fremover blive arkiveret i en skuffe i redskabshuset.
  Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. maj kl. 17.00 hos Kresten.

I sekretærens fravær er referatet skrevet af Knud.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 18. december 2012 kl. 17.00 hos H.P (58)
Tilstede: Ole (60), H.P. (58), Knud (76), Søren (42), Birgit (66), Peter (52) – ref Afbud: Kresten (64). Uden afbud: Thomas (50).
Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra seneste BE møde (23.10.12)
 2. Kort redegørelse fra kasserer (er der f.eks restanter)
 3. Er der nyt vedr reparation af vejbelægning?
 4. Legeplads er nu fjernet – hvad mangler at blive gjort?
 5. Soliale aktiviteter – herunder drøftelse af evt tur i 2013
 6. Åben for tilføjelser
 7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde

1: Referat godkendt uden kommentarer. BE vedtog at referater i fremtiden udbringes, idet der var problemer med rundsending af seneste referat på mail.
2: Kasserer Birgit kunne oplyse, at alle har indbetalt kontingent. Få er blevet rykket, men nu er alle kontingenter i hus.
3: Arkil har oplyst, at man grundet stor travlhed ikke har vendt tilbage i perioden aug-okt, og efterfølgende har vejrliget umuliggjort arbejde. De foreslår at vende tilbage til foråret. BE besluttede at undersøge om der er alternativer til Arkil. Evt et lokalt firma, der måske var bedre gearet til små-opgaver. Søren undersøger og Knud kontakter.
4: BE siger tak til de, der gav en hånd med da legepladsen blev fjernet. Det var godt kram – svært at få fra hinanden. Efterfølgende er der anskaffet ét læs jord, der er fordelt og jævnet ud. Det skal nu falde til, og der skal nok mere jord til til foråret forud for såning. Primo april planlægger BE næste grønne dag, hvor arbejdet kan gøres færdigt.
5: BE besluttede at forsøge at få en social tur ”op at stå” i 2013. Knud laver oplæg til en tur til Horsens med strøgtur, frokost samt besøg i Horsens Statsfængsel med rundviser. Der er 2.803 kroner i den gamle ”festudvalgs-kasse”, der kan bidrage til arrangementet. Søren foreslog at man kunne lave virksomhedsbesøg (gerne lokale). BE besluttede at arbejde videre med idéen og modtager meget gerne forslag/ønsker til virksomheder, der kunne være spændende at besøge.
6: Intet under dette punkt.
7: Ole forslog, at der bliver indkøbt flere lysstofrør til gadelys. Det er kun ét tilbage. BE besluttede at gøre dette. Ole bestiller. Ros til H.P. for snerydning. Men det er vigtigt at understrege, at det er enhvers eget ansvar, at der ryddes sne og is. Rydning er IKKE en maskinmesteropgave – blot en bonus når det sker. Alle kan i øvrigt varetage denne opgave, hvis tiden tillader det. Næste møde fastsat til tirsdag den 9. april kl. 17.00 hos Birgit (66). Hvis der opstår behov for møde forinden, indkalder formanden til dette.
Bestyrelsen ønsker alle i Skjoldsparken en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår, med tak for det gamle.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.00 hos Ole (60)
Tilstede: Ole (60), H.P. (58), Knud (76), Søren (42), Birgit (66), Peter (52) – ref Afbud: Kresten (64), Thomas (50).
Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling
 2. Konstituering, fordeling af opgaver, velkomst til nye BE medlemmer
 3. Opfølgning på beslutninger på ekstraordinær generalforsamling
 4. Orientering vedr. arbejdet med udbedring af vore veje
 5. Socialt arrangement/aktivitet
 6. Åben for tilføjelser
 7. Eventuelt – herunder næste møde

1: Formand Knud bød velkommen. Især til nye medlemmer Ole og Peter. Han opfordrede til at begynde med punkt 6. Ingen havde tilføjelser, så mødet fortsatte. Referat af ekstraordinær generalforsamling blev vedtaget uden kommentarer.
2: Knud fortsætter som formand og Birgit som kasserer. Søren stopper som sekretær og er i fremtiden koordinator for Grønne Dage. Ole er ”handyman” og tager sig af praktiske opgave så som udskiftning af pærer i gadebelysning m.v. Peter er ny sekretær og varetager også i fremtiden opdatering af vor hjemmeside. Mødet vedtog at referater etc i fremtiden rundsendes på mail, hvor det er muligt. Og ellers som vanligt i print. Referater lægges ligeledes på websiden.
3: Ole og Søren (samt flere andre) har allerede været i gang med at fjerne legepladsen. Alle, der kan deltage, opfordres til at deltage i en fælles indsats, hvor resten af legepladsen fjernes og pladsen bringes i orden. Søren sørger for stor trailer samt motorsav. Tovholdere: Søren og Ole. Der fjernes legeplads LØRDAG DEN 3. NOVEMBER FRA KLOKKEN 9.30
4: BE har ønsket at få en detaljeret redegørelse fra fa. Arkil vedr udbedringen af vore veje. Vi vil også gerne vide om der kan arbejdes i vinterperioden eller om det er bedre at vente. Så snart der er tilbagemelding fra Arkil vil BE orientere om dette.
5: BE brainstormede på mulige sociale arrangementer og aktiviteter. Blandt alternativerne er en tur til Horsens med besøg i det gamle Statsfængsel samt/eller på Industrimuseet. Også brunkulslejren i Søby kunne være en mulighed. BE hører meget gerne fra folk i Skjoldsparken, der har idéer til sociale arrangementer.

7: Birgit er blevet kontaktet af en beboer, der har oplevet at plæneklipperen har smidt sten ind i dennes garage når man kører hen over mulvarpeskud. BE opfordrer til at man træder mulvarpeskud flade før man kører over dem. Også af hensyn til klipperen. BE vil desuden i det spæde forår udsende en vejledning til græsklipning, med b.la vejledning i kørselsretning, klipning omkring køkkenhave, brug af lille klipper m.v. BE gør opmærksom på, at enhver selv er ansvarlig for snerydning af vejen foran egen bolig. Traktor med snefejemaskine må meget gerne anvendes. Og gør man det, er man velkommen til at feje så meget vej man orker. Næste bestyrelsesmøde er den 18. december 2012 kl. 17.00 hos H.P.