Seneste reviderede vedtægter for Skjoldsparken Grundejerforening, vedtaget på generalforsamlingen den 9.6. 2022 

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN “SKJOLDSPARKEN”, VOJENS 

§1: NAVN 

Grundejerforeningen “Skjoldsparken” omfatter husnumrene 42 til 88 på Skjoldsvænge, 6500 Vojens. 

§2: FORMÅL 

Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og andre instanser, i spørgsmål af fælles interesse. 

Det er endvidere grundejerforeningens formål, at løse de praktiske opgaver vedrørende pasning og vedligeholdelse af fællesarealet. 

§3: MEDLEMMER 

Enhver ejer af en bolig i “Skjoldsparken” har pligt til at være medlem af grundejerforeningen, jvnf tinglyst skøde. Medlemmerne er underlagt foreningens vedtægter, således som de til enhver tid forefindes efter lovlig vedtagelse. 

Ved salg af bolig overgår medlemsskabet automatisk til den nye ejer fra overdragelsesdatoen. 2 

Det medlem, der sælger sin bolig, er forpligtet til at orientere den nye ejer om de rettigheder og pligter, der følger med medlemsskabet af grundejerforeningen. 

Ved fremleje af boligen, kan ejeren overdrage disse rettigheder og forpligtelser til lejeren. Dette skal skriftligt meddeles grundejerforeningens bestyrelse. 

Udlejeren hæfter for lejerens eventuelle forsømmelser i forhold til grundejerforeningen. 

§4: GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. 

Ordinær generalforsamling skal varsles senest tre uger før. 

Dagsorden skal altid som minImum indeholde disse punkter: 

Valg af dirigent og referent 

Beretning fra bestyrelsen 

Regnskab fra bestyrelsen 

Indkomne forslag 

Fastsættelse af budget og kontingent 

Valg af bestyrelse iht §8 samt to revisorer og en revisor suppleant. 

Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen afholdes. 

§5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst otte medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen, med tydelig angivelse af, hvad der ønskes drøftet. 

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest fire uger efter, at der er fremsat ønske herom. 

§6. BESLUTNINGER 

Adgang til generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling har kun medlemmer med hustand. Hver hustand her én stemme. 3 

Er et medlem forhindret i at fremmøde, kan det lade sig repræsentere af et andet medlem. Ingen kan dog afgive mere end én fuldmagtsstemme. Fuldmagten afleveres til dirigenten ingen generalforsamlingen/den ekstraordinære generalforsamling. 

Afstemninger afgøres med almindeligt flertal blandt de fremmødte ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning gennemføres hvis blot ét medlem fremsætter ønske herom. 

Ændringer af nærværende vedtægter kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte. 

Afgørelser vedrørende fællesarealet henvises til §9 i disse vedtægter. 

§7 ØKONOMI 

Kontingentet fastsættes for et år af gangen på generalforsamlingen og dækker grundejerforeningens udgifter til pasning ig vedligeholdelse af området jvnf §2. 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, som forelægges i revideret stand til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabsår er fra 1. april til 30. marts. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler henstår på en konto i et pengeinstitut i Vojens. 

Medlemmerne kan økonomisk ikke forpligtes ud over den på generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

§7:1 OPTAGELSE AF LÅN 

Grundejerforeningen Skjoldsparken må optage lån i forbindelse med ekstraordinære og nødvendige indkøb og forbedringer. 

Beslutning om optagelse af lån skal vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

Såfremt generalforsamlingen vedtager, at foreningen skal optage et fælles lån, er bestyrelsen bemyndiget til mat optage lånet på ejerforeningens og medlemmernes vegne. 

Samtlige medlemmer på tidspunktet for låneoptagelsen hæfter direkte, personligt og solidarisk over for den lånegivende institution. 

Lånet afdrages via den årlige indbetaling til fællesudgifter. 

Ved ejerskifte hæfter det nye medlem direkte, personligt og solidarisk overfor den långivende institution, og det tidligere medlem frigøres for hæftelsen. 

§8 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, som alle skal være boligejer /lejer i Skjoldsparken. Overfor omgivelser og myndigheder tegnes bestyrelsen af formand og kasserer. 

Der må kun være et bestyrelsesmedlem fra hver bolig ad gangen. 

Alle valg er for 1 år ad gangen. 4 

Udtræder et medlem af bestyrelsen, kan den resterende bestyrelse vælge, at lade vedkommende erstatte af et nyt medlem. Dog således, at der altid er mindst 6 medlemmer i bestyrelsen. 

Snarest efter generalforsamlingen samles bestyrelsen og fordeler opgaverne imellem sig, dog således at der altid er sikkerhed for, at formandsopgaver, kassereropgaver og sekretæropgaver bliver udført på en tilfredsstillende måde. 

Bestyrelsen holder møde efter behov og sørger for, at der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne. 

Referat udsendes til samtlige hustande. 

Bestyrelsen kan efter behov indkalde til orienterende medlemsmøder. 

§9 FÆLLESAREALETS ANVENDELSE 

I henhold til tinglyst skøde har alle medlemmer lige ret til fællesarealet. 

Fællesarealets anvendelsesmuligheder drøftes og afgøres på generalforsamlingen. 

Ingen medlemmer kan, uden generalforsamlingens godkendelse, inddrage af fællesarealet til eget brug – f,eks udvidelse af terrasse, opførelse af carport eller lign. 

Anvendelse af dele af fællesarealet til fælles bedste – eksempelvis opførelse af depot eller redskabsrum til opbevaring af grundejerforeningens ejendele drøftes på generalforsamlingen/den ekstraordinære generalforsamling. 

Afgørelser vedrørende fællesarealets anvendelse kræver tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. 

Disse vedtægter er senest ændret og godkendt af generalforsamlingen den 16. juni 2021. 

Originaldokumentet er den 26. juni 2021 underskrevet af Birgit Paulsen og Peter Rasmussen